Produkty

MX-JOINT

MX-JOINT

(wcześniej RUREGOLD MJ JOINT)

Nieorganiczna zaprawa (matryca) do kotwienia konektorów PBO-JOINT oraz C-JOINT wchodząca w skład systemu FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych

OPIS PRODUKTU
Produkt MX-JOINT jest nieorganiczną zaprawą przeznaczoną do kotwienia konektorów w otworach. Zaprawa powstała na bazie specjalnie dobranych cementów, które we współpracy z włóknami PBO oraz węglowymi wykorzystywanymi jako konektory elementów konstrukcyjnych, dopełniają system FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
• Nieorganiczna zaprawa (matryca) ma bardzo dobrą przyczepność oraz chemiczną i fizyczną kompatybilność z podłożem betonowym, ceglanym, kamiennym.
• Zaprawę jest łatwa i bezproblemowa w stosowaniu – nie różni się w tym zakresie od tradycyjnych gotowych zapraw cementowych.
• Łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla wszystkich produktów hydraulicznie wiążących.
• Skład zaprawy (matrycy) jest tak dobrany, że nie wywołuje wysoleń.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od +5°C do +35°C.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników wymaganych przy żywicach.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
System wzmacniania w technologii FRCM złożony z konektora PBO-JOINT, C-JOINT i nieorganicznej matrycy MX-JOINT stosować zgodnie z Kartami Technicznymi oraz uwagami projektanta. Należy zapewnić odpowiednie przygotowanie podłoża. Materiał przechowywać w suchym pomieszczeniu
z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub/i przyczepność zaprawy do podłoża. Podczas stosowania wyrobu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne oraz sejsmiczne budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji betonowej, żelbetowej i murowej (szkody górnicze).
• Wzmocnienia konstrukcyjne ścian nośnych, filarów międzyokiennych, poziomych pasów ścian w budynkach wznoszonych z elementów drobnowymiarowych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne naroży murów oraz wieńców ścian murowych na poziomie stropów międzykondygnacyjnych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne gzymsów ścian murowych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne ceglanych łuków, sklepień.
• Wzmocnienia wytrzymałości na ścinanie belek żelbetowych.
• Zabezpieczenia przegród wewnętrznych i ścian zewnętrznych przed utratą stateczności.
• Wzmocnienia słupów żelbetowych obciążonych jednoczesnym ściskaniem i zginaniem.
• Połączenia elementów niekonstrukcyjnych z nośnymi elementami konstrukcyjnymi takimi jak słupy, belki, ściany.
• Roboty niekonstrukcyjne w budynkach użyteczności publicznej.

 • WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ MX-JOINT
 • Gęstość
 • ok.1800 kg/m³
 • Temperatura stosowania
 • od +5°C do +35°C
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 40 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 3 MPa
 • Moduł sprężystości Younga po 28 dniach
 • ≥ 18,50 MPa
 • Wydajność
 • ok. 0,8–1,0 kg/m²
 • Reakcja na ogień (wg EN 13501-1)
 • A2-s1, d0
 • Opakowanie
 • Wiaderka o wadze 5 kg układane na jednorazowych drewnianych paletach po 72 sztuki
 • Warunki przechowywania
 • W oryginalnych opakowaniach, w chłodnym suchym pomieszczeniu
 • Okres przechowywania (zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2003/53/EC)
 • Nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji
 • Karta charakterystyki
 • info@visbud.com
 • Oznakowanie znakiem CE
 • EN 998-2

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-JOINT DO KOTWIENIA KONEKTORÓW
• Otworzyć pojemnik z zaprawą MX-JOINT o wadze 5 kg.
• Wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (0,95 litra) i korzystając z wolnoobrotowego mieszadła ręcznego mieszać zaprawę bez przerwy przez ok. 3 min. do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.
• Dodać kolejną ilość czystej wody (0,10 litra) i kontynuować mieszanie zaprawy do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji o kremowej barwie. Uwaga! Nie przekraczać łącznej ilości wody, tj. 1,05 litra na każde opakowanie 5 kg.
• Tak przygotowaną zaprawą napełnić aplikator Ruregold GUN.
• Używając aplikatora Ruregold GUN, wycisnąć zaprawę MX-JOINT do odpowiednio przygotowanego otworu montażowego, tj. czystego, dokładnie zwilżonego wodą.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-JOINT DO IMPREGNACJI WŁÓKIEN KONEKTORÓW
• Zaprawę impregnującą włókna konektorów (PBO-JOINT / C-JOINT) należy przygotować z wcześniej wykonanej zaprawy MX-JOINT przeznaczonej do kotwienia konektorów w otworach. W tym celu, porcję takiej zaprawy należy rozcieńczyć do konsystencji zawiesiny – odpowiednią konsystencję zawiesiny uzyskuje się przez połączenie 4 części zaprawy MX-JOINT z 1 częścią wody i ich dokładnym wymieszaniu.
• W tak przygotowanej płynnej zaprawie MX-JOINT należy impregnować odsłonięte z oplotu włókna konektorów (proces impregnacji włókien opisano dokładnie w kartach technicznych PBO-JOINT oraz C-JOINT).