Produkty

PBO-MESH 22/22

Visbud/Produkty/Ruregold/PBO-MESH 22/22

PBO-MESH 22/22

(wcześniej RUREGOLD XR MURATURA)

System FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych złożony z dwukierunkowej siatki z włókien PBO o gramaturze 22+22 g/m² osadzonej w nieorganicznej matrycy

OPIS PRODUKTU
Produkt PBO-MESH 22/22 jest siatką z ułożonymi dwukierunkowo wiązkami włókien PBO o gramaturze włókien 22 g/m² w osnowie i 22 g/m² w wątku. Siatka w połączeniu z zaprawą (matrycą) MX-PBO Masonry tworzy system wzmacniania konstrukcji FRCM.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU
• Wzrost wytrzymałości murów na ścinanie, zginanie oraz eliminacja powstawania przegubów w filarach i sklepieniach.
• Znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze cyklicznym (np. wstrząsy).
• Zdolność dyfuzji pary wodnej i w ten sposób eliminacji zjawiska skraplania się wilgoci na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących dekoracji ściennych, np. fresków, polichromii, stiuków.
• Skład zaprawy (matrycy) jest tak dobrany, że nie wywołuje wysoleń.
• Wykonane wzmocnienia są „odwracalne” – istnieje możliwość usunięcia wzmocnienia w części lub całości bez szkody dla istniejącego podłoża.
• Duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do podłoża w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C.
• Klasyfikacja reakcji na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin – poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +650°C.
• Wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest obojętna na wpływ wilgoci.
• Skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyleganiu matrycy wiążącej hydraulicznie, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża.
• Łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla wszystkich produktów hydraulicznie wiążących.
• Łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie wymaga wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od +5°C do +35°C.
• Brak toksyczności zastosowanej matrycy – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników, wymaganych przy żywicach.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
System wzmacniania konstrukcji murowych w technologii FRCM złożony z siatki PBO-MESH 22/22 i matrycy MX-PBO Masonry stosować w sposób przewidziany przez projektanta z uwzględnieniem szerokości pasów siatki i zakładów oraz lokalizacji konektorów PBO-JOINT na zaprawie MX-JOINT (o ile będą wymagane). Jeśli wymagane jest przygotowanie podłoża, należy to zrobić dokładając szczególnej staranności. Materiał przechowywać pod przykryciem w suchym pomieszczeniu z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub przyczep-ność matrycy. Podczas stosowania wyrobu należy korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

 

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne oraz sejsmiczne budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji murowej.
• Wzmocnienia konstrukcyjne ścian nośnych, nadproży, filarów międzyokiennych i słupów wznoszonych z elementów drobnowymiarowych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne naroży murów oraz wieńców ścian na poziomach stropów.
• Wzmocnienia konstrukcyjne gzymsów ścian murowanych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne murowanych łuków, sklepień.

 • WŁAŚCIWOŚCI SIATKI PBO-MESH 22/22
 • Gramatura włókien PBO
 • 22 g/m² w osnowie i 22 g/m² w wątku
 • Całkowita gramatura siatki
 • ok. 72 g/m²
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (osnowa)
 • 0,014 mm
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (wątek)
 • 0,014 mm
 • Moduł sprężystości Younga Ef siatki
 • 282 GPa
 • Szerokość siatki
 • 100 cm
 • Długość siatki
 • 15 m
 • Opakowanie
 • W kartonie rolka siatki o dł. 15 m i szer. 100 cm
 • Warunki podczas przechowywania
 • Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła
 • WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH W TECHNOLOGII FRCM
  (SIATKA PBO-MESH 22/22 + MATRYCA MX-PBO MASONRY)
 • s lim,conv (umowne naprężenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże ceglane: 1662 MPa
  Podłoże z tufu: 2467 MPa
 • e lim,conv (umowne odkształcenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże ceglane: 0,59%
  Podłoże z tufu: 0,88%
 • Wytrzymałość na ściskanie matrycy
 • 20 MPa
 • Graniczna wytrzymałość na rozciąganie (CNR-DT 215/2018*)
 • 2400 MPa
 • Mechanizm zniszczenia systemu (CNR-DT 215/2018*)
 • Typ F
 • Zakres temperatur eksploatacyjnych (CNR-DT 215/2018*)
 • Maks. 100°C
 • Grubość jednej warstwy zapawy MX-PBO Masonry
 • 3 - 5 mm

*CNR-DT 215/2018 - wytyczne komitetu doradczego ds. zaleceń technicznych dla robót budowlanych przy włoskiej Krajowej Radzie Badań Naukowych – Instrukcja projektowania i wykonywania zewnętrznych wzmocnień istniejących konstrukcji przy wykorzystaniu matrycy nieorganicznej zbrojonej włóknem

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże, naprawione i przygotowane zgodnie z poniższymi instrukcjami podlega odbiorowi przez Nadzór robót:
• Podłoże powinno być czyste, stabilne, bez luźnych fragmentów, pyłu i pleśni.
• W razie potrzeby podłoże oczyścić metodą piaskowania lub metodą hydrodynamiczną niskociśnieniową.
• Przed położeniem pierwszej warstwy zaprawy MX-PBO Masonry, należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża oraz czy jest ono wystarczająco wilgotne.
W przypadku podłoża zniszczonego, nierównego i/lub uszkodzonego, za zgodą Nadzoru robót, należy:
• Usunąć luźne resztki spoiny spomiędzy elementów ściennych (cegły, kamienia) oraz skutki poprzednio wykonanych prac, które mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność do podłoża, w tym również napraw murów polegających np. na wymianie spoin.
• Wyrównać podłoże i/lub uzupełnić spoiny z użyciem zapraw naprawczych takich jak: MX-RW High Performance, MX-CP Lime, MX-15 Plaster, MX-PVA Fibre Reinforced lub innych równoważnych.
• Przed położeniem pierwszej warstwy zaprawy MX-PBO Masonry, należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża oraz czy jest ono wystarczająco zwilżone.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY)
<br>MX-PBO MASONRY
• Do przygotowania zaprawy można wykorzystać mieszarkę planetarną. Należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Zaprawę można przygotować również w mieszarce obrotowej. Także w tym przypadku należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Można też przeprowadzić mieszanie ręczne, wykorzystując w tym celu wiertarkę wyposażoną w mieszadło łopatkowe, dodając przy tym odpowiednią ilość wody w stosunku do ilości użytej suchej zaprawy.
• Po otwarciu worka z zaprawą MX-PBO Masonry należy zużyć całą jego zawartość.

Przygotowanie przy użyciu mieszarki planetarnej, obrotowej lub wiertarki z mieszadłem:
• Otworzyć worek z zaprawą MX-PBO Masonry o wadze 25 kg.
• Wsypać zaprawę do mieszarki i wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (6,0÷7,0 litra).
• Uruchomić mieszarkę na 2÷3 minuty (3÷4 minuty w przypadku mieszarki obrotowej) i mieszać bez przerw, aby nie dopuścić do zbryleń. Dodać pozostałą ilość 10% czystej wody i wznowić mieszanie bez przerw przez około 1 minutę.
• Po wymieszaniu odczekać ok. 1÷2 minuty.
• W razie potrzeby przemieszać zaprawę bezpośrednio przed użyciem.

APLIKACJA SYSTEMU FRCM:
Wzmocnienia konstrukcyjne przy użyciu siatki PBO-MESH 22/22 osadzonej w zaprawie MX-PBO Masonry wykonuje się w następujący sposób:
• Nałożyć pierwszą warstwę zaprawy MX-PBO Masonry o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm.
• Ręcznie osadzić siatkę PBO-MESH 22/22 na warstwie niezwiązanej zaprawy, a następnie przy użyciu gładkiej metalowej pacy i/lub szpachelki docisnąć ją unikając przy tym jej całkowitego zatopienia w zaprawie.
• Nałożyć na niezwiązaną pierwszą warstwę zaprawy (z siatką) drugą warstwę zaprawy MX-PBO Masonry o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm dociskając ją na tyle, aby przeszła przez oczka siatki zapewniając w ten sposób optymalną sczepność międzywarstwową.
• W ten sam sposób nakładać ewentualne kolejne warstwy siatki i zaprawy, pamiętając by zawsze nakładać kolejną warstwę zaprawy przed związaniem warstwy poprzedzającej.
• Siatkę należy układać z zakładami o szerokości 300 mm w kierunku działania naprężeń.
• Siatkę PBO-MESH 22/22 należy ciąć za pomocą specjalnych nożyc Ruregold SCISSORS.
• W przypadku wykorzystania systemu do dwustronnego wzmacniania ścian warstwowych niepołączonych konstrukcyjnie (również z wypełnieniem, np. gruzem) należy dodatkowo zastosować odpowiednie konektory PBO-JOINT osadzone w zaprawie nieorganicznej MX-JOINT (dane techniczne
systemu konektorów można znaleźć w kartach technicznych PBO-JOINT i MX-JOINT).
• Jeśli przewidziano wzmocnienie powierzchni ściany warstwowej tylko z jednej strony ściany, należy zastosować również konektory PBO-JOINT osadzone w zaprawie nieorganicznej MX-JOINT. W tym przypadku, konektory powinny być na tyle długie, aby wchodziły w ostatnią, przeciwległą warstwę wzmacnianej ściany warstwowej.