Produkty

Renolith SanUno 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/Renolith SanUno 54Z

Renolith SanUno 54Z

Tynk renowacyjny, nawierzchniowy o uziarnieniu 0-1,0 mm

• Hydrofobowy i mrozoodporny
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Duża porowatość
• Magazynuje skrystalizowane związki soli
• Do nakładania ręcznego oraz maszynowego
• Klasa R CS II wg. PN-EN 998-1:2004
• Produkt zgodny z wymaganiami WTA

RENOLITH SanUno 54Z jest suchą zaprawą przeznaczoną do wykonywania tynku wierzchniego w systemie tynków renowacyjnych RENOLITH, szczególnie zalecanych w pracach konserwatorskich obiektów zabytkowych. Jest produkowany na spoiwie wapiennym z dodatkiem naturalnych materiałów o wiązaniu hydraulicznym, zawiera naturalne kruszywa kwarcowe i lekkie wypełniacze. Nadaje się do mechanicznego i ręcznego podawania. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz. Odznacza się zdolnością absorbowania soli. Zapobiega powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni tynku.
Przy niskim i średnim zasoleniu murów (wg. klasyfikacji WTA) zaprawę tą można stosować w jednej warstwie (min. 20 mm) bezpośrednio na obrzutce wykonanej z zaprawy RENOLITH VS 54Z. W przypadku wysokiego stopnia zasolenia murów zaprawę RENOLITH SanUno 54Z układa się ją na tynku podkładowym RENOLITH GP 54Z.

 • Barwa:
 • jasnoszara
 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • ≥ 3,5 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie:
 • ≥ 1,2 MPa
 • Przyczepność:
 • 0,5 MPa, (FP) B
 • Zawartość porów (świeża zaprawa):
 • > 25% (objętościowo)
 • Zawartość porów (stwardniała zaprawa):
 • > 40% (objętościowo)
 • Absorpcja wody (podciąg. kapilarne):
 • ok. 0,3 kg/m² po 24h
 • Penetracja wody przy badaniu absorbcji:
 • < 5 mm
 • Współczynnik dyfuzyjności pary wodnej:
 • μ < 9
 • Współczynnik przewodzenia ciepła:
 • 0,18 W/mK (wart. tab.)
 • Reakcja na ogień:
 • Klasa A1
 • Zapotrzebowanie wody:
 • ok. 5÷5,5 l na worek 25 kg
 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Składowanie:
 • w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opako-waniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy: ok. 10-11 kg/m² na 1 cm grubości tynku.

Przygotowanie podłoża:
Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie analizy stanu zawilgocenia podłoża oraz stopnia zasolenia zgodnie z wytycznymi WTA.
W przypadku niskiego i średniego zasolenia , podłoże musi być przygotowane w sposób opisany w karcie technicznej produktu RENOLITH VS 54Z.
Przy wysokim stopniu zasolenia, podłoże powinien stanowić powierzchniowo uszorstniony tynk podkładowy wykonany z zaprawy RENOLITH GP 54Z (patrz karta techniczna).
W przypadku wykonywania prac wewnątrz, na ścianach fundamentowych piwnic (kontakt z gruntem) konieczne jest przygotowanie oraz nakładanie tynku renowacyjnego w analogiczny sposób na powierzchni przyległych ścian i ewentualnie sklepień na szerokości min. 1 metra.

Wykonanie:
Tynk nawierzchniowy renowacyjny RENOLITH SanUno 54Z wymieszać w proporcji – worek 25 kg z 5,0 ÷ 5,5 litrami wody.
Mieszać intensywnie, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji.
Do mieszania należy stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki ręczne z mieszadłem łopatkowym lub koszykowym.
Zaprawę można również przygotować oraz podawać agregatami tynkarskimi. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 3÷4 min. Przy mieszaniu ręcznym czas mieszania wynosi ok. 2 min. – po tym wstępnym mieszaniu konieczna jest przerwa ok. 1 min. oraz ponowne przemieszanie zaprawy.
Zaprawę RENOLITH SanUno 54Z można nakładać w jednym lub w dwóch warstwach. Grubość warstwy powinna wynosić,co najmniej 2 cm.
Zaprawę nanosić równomiernie na całą powierzchnię. Następnie tynk wyrównać łatą tynkarską typu H ściągając nadmiar zaprawy prostopadle do kierunku nakładania. Po widocznym rozpoczęciu wiązania tynku nawierzchniowego, wstępnie wyrównany tynk, lekko ścinać łatą trapezową, aż do uzyskania równej powierzchni.
Kolejnym etapem jest delikatne przecieranie powierzchni pacą z filcu lub z tworzywa sztucznego. Należy unikać przy tym dociskania i „zamulania” powierzchni tynku.
Powierzchnie tynku można malować odpowiednimi dla tynków renowacyjnych, otwartymi dyfuzyjnie farbami – równowagowy współczynnik dyfuzji dla tych farb musi spełniać warunek: sd ≤ 2 m.

Produkty wchodzące w skład systemu RENOLITH:
RENOLITH VS54Z – obrzutka (szpryc)
RENOLITH GP 54Z – tynk renowacyjny podkładowy
RENOLITH SanUno 54Z – tynk renowacyjny wierzchni

Ważne wskazówki:
• Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C oraz wyższej niż +30°C.
• Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, mrozem przeciągami bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem.
• W czasie nakładania tynku oraz jego dojrzewania maksymalna względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 60%. Tynk renowacyjny musi wyschnąć!
• Nie stosować innego tynku do wyrównywania podłoża, niż renowacyjny podkładowy.
• Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami gipsowymi lub zawierającymi gips.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych domieszek i dodatków.
• Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą.
• Skuteczne wysychanie murów wraz ze skutecznym działaniem tynków renowacyjnych ( tj.: magazynowanie skrystalizowanych związków soli, brak zewnętrznych wysoleń) jest możliwe tylko w przypadku zapewnienia pełnego odcięcia dopływu wilgoci. Pomocnym tu będzie, np. wykonanie chemicznej przepony poziomej z produktu IK28 OS (krem iniekcyjny) marki MONOLITH oraz pionowej izolacji z materiałów bitumicznych BITUMAX Flex, BITUMA X 1KS lub izolacji pionowej z elastycznych mikrozapraw cementowych PROFLEX D1, PROFLEX D2.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement, wapno – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.