Produkty

Renolith GP 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/Renolith GP 54Z

Renolith GP 54Z

Tynk renowacyjny, podkładowy o uziarnieniu 0-2 mm

• Duża porowatość
• Duża zdolność magazynowania szkodliwych soli
• Do nakładania ręcznego oraz maszynowego
• Paroprzepuszczalny
• Przyspiesza wysychanie muru
• Klasa zaprawy R CSII wg PN-EN 998-1
• Produkt zgodny z wymaganiami WTA

RENOLITH GP 54Z jest „oddychającą”, suchą zaprawą mineralną do wykonywania tynku renowacyjnego o dużej zdolności absorbowania soli. Produkowany jest na spoiwie wapiennym z dodatkiem naturalnych materiałów o wiązaniu hydraulicznym, zawiera naturalne kruszywa kwarcowe, lekkie wypełniacze.
Nadaje się do mechanicznego i ręcznego nakładania.
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz, na wilgotnych podłożach. W przypadku występowania zasolenia o wysokim stopniu zasolenia (wg klasyfikacji WTA) wykonanie tynku podkładowego jest niezbędne. W tym przypadku, grubość tynku podkładowego powinien wynosić, co najmniej 10 mm.
RENOLITH GP 54Z można nakładać jako jedno- i wielowarstwowy tynk wyrównujący, Dzięki doskonałej plastyczności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dzięki temu można go nakładać o dużej grubości, przy czym grubość ta, z uwagi na np., nierówności podłoża, może być mocno zróżnicowana. Grubość warstwy może się wahać w przedziale od 10 mm do 40 mm.
Duża zawartość porów i specjalny skład pozwalają na odkładanie się w nim dużych ilości skrystalizowanych związków soli zawartych w wilgotnych murach. W końcowym efekcie na otynkowanych powierzchniach nie występują wykwity solne. Zaprawa nadaje się także do wypełniania ubytków w spoinach wiązań murów.

 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • ≥ 4 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie:
 • ≥ 1,4 MPa
 • Przyczepność do podłoża:
 • ≥ 0,2 MPa, FP: A,B lub C
 • Absorpcja wody (podciąg. kapilarne):
 • 1,1 kg/m² po 24h
 • Zawartość porów (świeża zaprawa):
 • > 20% (objętościowo)
 • Zawartość porów (stwardniała zaprawa):
 • > 45% (objętościowo)
 • Reakcja na ogień:
 • klasa A1
 • Współczynnik dyfuzyjności pary wodnej:
 • μ < 9
 • Współczynnik przewodzenia ciepła:
 • ≤ 0,34 W/(mK) dla P= 50%
  ≤ 0,38 W/(mK) dla P= 90%
 • Zapotrzebowanie wody:
 • ok. 5÷6 l na worek 25 kg
 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Składowanie:
 • w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy: ok. 12 – 13 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie analizy stanu zawilgocenia podłoża oraz stanu zasolenia zgodnie z wytycznymi W TA.
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od pyłu, przygotowane w sposób opisany w karcie technicznej produktu RENOLITH VS 54Z. Przed nałożeniem tynku RENOLITH GP 54Z na podłożu należy wykonać obrzutkę z zaprawy RENOLITH VS 54Z. Grubość obrzutki nie powinna przekraczać 5 mm. Obrzutka powinna pokrywać ok. 50% powierzchni ściany. Tynk renowacyjny należy nakładać po min. 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki. Silnie chłonne podłoża, należy wstępnie zwilżyć wodą. W przypadku wykonywania prac wewnątrz, na ścianach fundamentowych piwnic (kontakt z gruntem) konieczne jest przygotowanie oraz nakładanie tynku renowacyjnego w analogiczny sposób na powierzchni przyległych ścian i ewentualnie sklepienia szerokości min. 1 metra.

Wykonanie:
Zawartość worka zmieszać z wodą w ilości ok. 5-6 litra. Mieszać intensywnie, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki ręczne (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszykowym. Czas mieszania w betoniarkach przeciwbieżnych wynosi 4 minuty, przy stosowaniu mieszarek ręcznych 3 minuty. Nie należy przekraczać podanych czasów.
Stalową kielnią nanieść zaprawę na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Przy jednowarstwowym nakładaniu tynku ostateczne wyrównanie wykonać po rozpoczęciu jego wiązania (po ok. 1,5 godz.) przy pomocy pacy z filcu lub tworzywa sztucznego. Proces zacierania nie może być intensywny – należy unikać przy tym dociskania i „zamulania” powierzchni tynku. Przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie agregatu tynkarskiego.
W przypadku układania w terminie późniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego RENOLITH SanUno 54Z powierzchnie tynku podkładowego należy wyraźnie uszorstnić, np. używając do tego celu metalowej rakli z trójkątnymi zębami. Czas wysychania tynku podkładowego należy przyjmować ok. 1 dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku.
Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Produkty wchodzące w skład systemu RENOLITH:
RENOLITH VS54Z – obrzutka (szpryc)
RENOLITH GP 54Z – tynk renowacyjny podkładowy
RENOLITH SanUno 54Z – tynk renowacyjny wierzchni.

Ważne wskazówki:
• Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C oraz wyższej niż 30°C.
• Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, mrozem przeciągami bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem.
• W czasie nakładania tynku oraz jego dojrzewania maksymalna względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 60%. Tynk renowacyjny musi wyschnąć!
• Nie stosować innego tynku do wyrównywania podłoża, niż renowacyjny podkładowy.
• Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami gipsowymi lub zawierającymi gips.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych domieszek i dodatków.
• Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą.
• Skuteczne wysychanie murów wraz ze skutecznym działaniem tynków renowacyjnych ( tj.: magazynowanie skrystalizowanych związków soli, brak zewnętrznych wysoleń) jest możliwe tylko w przypadku zapewnienia pełnego odcięcia dopływu wilgoci. Pomocnym tu będzie, np. wykonanie chemicznej przepony poziomej z produktu IK28 OS (krem injek-cyjny) marki MONOLITH oraz pionowej izolacji z materiałów bitumicznych BITUMAX Flex, BITUMAX 1KS lub izolacji pionowej z elastycznych mikrozapraw cementowych PROFLEX D1, PROFLEX D2.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement, wapno – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące. W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność