Produkty

Renolith VS 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/Renolith VS 54Z

Renolith VS 54Z

Obrzutka tynkarska (szpryc) zwiększająca przyczepność tynków renowacyjnych do podłoża

• Bardzo łatwa w stosowaniu
• Posiada dużą przyczepność do podłoża
• Krótki czas wiązania
• Odporny na szkodliwe działanie soli
• Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej
• Klasa zaprawy GP CS IV wg PN-EN 998-1
• Produkt zgodny z wymaganiami WTA

RENOLITH VS 54Z jest zaprawą hydraulicznie wiążącą przeznaczoną do wykonywania tzw. warstwy sczepnej dla tynków mineralnych. Szczególnie nadje się na zawilgocone podłoża o podwyższonej zawartości szkodliwych soli. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz, na murach ceglanych, kamiennych i mieszanych. Nakładana ręcznie lub mechanicznie w formie szprycu. Mieszanka robocza charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża i krótkim czasem wiązania, umożliwia szybkie i sprawne nakładanie kolejnych warstw. W przypadku tynków renowacyjnych warstwę sczepną wykonuje się równomiernie, zachowując zasadę częściowego krycia, ok. 50% powierzchni. W przypadku pozostałych tynków mineralnych wykonuje się warstwę sczepną cało powierzchniowo.

 • Barwa:
 • jasnoszara
 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • ≥ 10 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie:
 • ok 3,0 MPa
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • ok. 2,0 MPa
 • Współczynnik dyfuzyjności pary wodnej:
 • μ <12
 • Absorpcja wody (podciąg. kapilarne):
 • W0
 • Reakcja na ogień:
 • Klasa A1
 • Zapotrzebowanie wody:
 • ok. 5÷6 l na worek 25 kg
 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Składowanie:
 • w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Worek 25 kg wystarcza dla przygotowania 19 l zaprawy.
Dla pokrycia 50% powierzchni zużycie zaprawy wynosi ok 2,6 kg .
Dla pokrycia 100 % powierzchni zużycie zaprawy wynosi ok. 7,0 kg.

Przygotowanie podłoża:
Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie analizy stanu zawilgocenia podłoża oraz stanu zasolenia.
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od pyłu, starych powłok malarskich. Z powierzchni muru skuć zmurszałe, niezwiązane z podłożem warstwy, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość min. 80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Usunąć wszystkie słabo związane wypełnienia spoin na głębokość min. 2 cm. Wszystkie powierzchniowe ubytki, również powstałe w wyniku robót przygotowawczych oraz usunięte spoiny wypełnić zaprawą renowacyjną RENOLITH GP 54Z.
Silnie chłonne podłoża, należy wstępnie zwilżyć wodą.
W przypadku wykonywania prac wewnątrz, na ścianach fundamentowych piwnic (kontakt z gruntem) konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób powierzchni przyległych ścian i ewentualnie sklepień na szerokości min. 1 metra.
Podczas osadzania w ścianach, np. puszek, a także kabli instalacji elektrycznych nie używać gipsu!

Wykonanie:
Zawartość worka zmieszać z woda w ilości ok. 5-6 litra. Mieszać intensywnie, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki ręczne (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszykowym.
Zaprawę RENOLITH VS5 4Z nakładać na przygotowane podłoże natychmiast po jej przygotowaniu za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielni. Tynki nakładać po 1-2 dniach od nałożenia obrzutki.
W przypadku stosowania tynków renowacyjnych RENOLITH GP 54Z, RENOLITH SanUno 54Z obrzutka musi być wykonana jako półkryjąca. Grubość obrzutki nie powinna przekraczać 4-5 mm.
Czas pracy z zaprawą wynosi ok. 2 godz. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Produkty wchodzące w skład systemu RENOLITH:
RENOLITH VS54Z – obrzutka (szpryc)
RENOLITH GP 54Z – tynk renowacyjny podkładowy
RENOLITH SanUno 54Z – tynk renowacyjny wierzchni

Ważne wskazówki:
• Temperatura stosowania oraz podłoża powinna zawierać się w przedziale +5°C ÷ +25°C.
• Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, mrozem przeciągami bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych domieszek i dodatków.
• Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.