Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Visbud-Projekt Sp. z o.o. (zwany dalej Visbud-Projekt) z siedzibą przy ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław, zarejestrowana pod numerem KRS 0000329307, REGON: 020972029, NIP: 8982155888.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b-f) RODO.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia lub prowadzenie działań marketingowych. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
4. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Visbud-Projekt dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres info@visbud.com lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
5. Informujemy również, że Visbud-Projekt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.