Produkty

IK28 OS

IK28 OS

Krem iniekcyjny do wytwarzania w przegrodach budowlanych przepon blokujących kapilarne podciąganie wilgoci

IK28 OS jest kremem hydrofobizujacym, będącym mieszaniną silanu i siloxanu o wysokiej zawartości substancji czynnej (ok. 80%).
• Materiał jednoskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników
• Może być stosowany w murach o wysokim stopniu zawilgocenia (do 95%)
• Z uwagi na swoją konsystencję łatwy do stosowania w murach wielowarstwowych
• Jest prosty i szybki w aplikacji
• Nie ma potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych
• Nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
• Nie blokuje dyfuzji pary wodnej w kapilarach

Preparat IK28 OS jest emulsją w postaci kremu stosowanym do wykonywania wtórnej izolacji poziomej w murach starego budownictwa. Szczególnie nadaje się do murów z cegły i kamienia naturalnego bez względu na ich grubość. Mogą to być również mury o budowie szczelinowej. Konsystencja kremu zapobiega niekontrolowanemu wyciekaniu iniektu przez rysy, spękania i szczeliny.

 • Barwa:
 • biała
 • Gęstość:
 • 0,9 g/cm³
 • Ilość aktywnej substancji:
 • ok. 80%
 • Odczyn pH:
 • obojętny
 • Opakowanie:
 • pojemnik z tworzywa sztucznego: 5 kg (5,56 l), 25 kg (27,7 l), inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C; czas przechowywanie 12 miesięcy

Zużycie:
Od 0,9 do 1,2 litra /1m² przekroju poziomego ściany (wartość zależna od grubości spoin, porowatości muru, ilości pustek w spoinie i elementach muru).

Przygotowanie podłoża:
Wyznaczenie położenia skutecznej blokady przeciw wodzie podciąganej kapilarnie zależy od warunków w jakich znajduje się budynek. Z tego powodu powinno być przedmiotem indywidualnej, specjalistycznej analizy stanu zawilgocenia.
Generalnie zaleca się skuć zmurszałe i uszkodzone tynki do wysokości co najmniej 50 cm powyżej widocznej górnej granicy strefy zawilgocenia i zasolenia. Zmurszałe, zazwyczaj zasolone spoiny usunąć na głębokość ok 2 cm. Otwarte spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym, np. INTRASIT GP 54Z.

Wykonanie:
Otwory iniekcyjne wykonać na wysokości ok. 15 cm powyżej podłoża (fundamentu, posadzki). Otwory należy wiercić w poziomej spoinie. Średnica otworu iniekcyjnego nie powinna być mniejsza od 12 mm; najlepiej aby średnica otworu iniekcyj­nego równa była wysokości spoiny. Odległość pozioma pomiędzy otworami powinna wynosić 12 cm. W ścianach intensywnie zawilgoconych (>75%) zaleca się wykonać otwory iniekcyjne w dwóch kolejnych spoinach z tym, że otwory w kolejnym rzędzie powinny być w poziomie przesunięte o połowę odległości pomiędzy otworami w warstwie położonej niżej. Głębokość otworów powinna równać się grubości ściany minus ok. 5 cm.
W przypadku murów z kamienia i murów ceglanych z rdzeniem kamiennym należy wiercić otwory na wyznaczonej wysokości z dwóch stron muru po 50% jego grubości lub w przypadku jednostronnego dostępu wiercić dodatkowe otwory pomiędzy otworami już wykonanymi (zagęszczenie otworów).
Wywiercone otwory iniekcyjne muszą być wyczyszczone z wywiercin sprężonym powietrzem lub odkurzaczem przemysłowym.
Do podawania kremu iniekcyjnego służą typowe opryskiwacze z tworzywa sztucznego (usunąć filtr z zaworu odcinającego oraz dyszę z lancy).
Można również stosować odpowiednie pompy, np. pompa membranowa D 101, pompa ciśnieniowa D8 (dystrybutor – firma TIKAL).
Otwory po wykonaniu iniekcji należy zamknąć zaprawą INTRASIT BLS 54 TR. Tynki uzupełnić najlepiej zaprawami z grupy tzw. renowacyjnych, np. INTRASIT SP 54Z.

Ważne wskazówki:
· Prace iniekcyjne powinny być wykonywane w warunkach w których temperatura muru nie będzie niższa niż 0°C przez co najmniej 48 godzin od wykonania iniekcji.
· Produkt nie jest przewidziany do stosowania jako środek impregnacji powierzchniowej i nie może być do tego celu używany.
· Mogą pojawić się białe wykwity w okolicach otworów iniekcyjnych, które można usunąć przy pomocy szczotki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego rękawic i okularów, Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego i podłoża.
W przypadku kontaktu ze skórą, należy spłukać dużą ilością wody lub wody z mydłem. Przy widocznych zmianach skórnych lub dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.