Produkty

Injekt PUR-1

Visbud/Produkty/Monolith/Injekt PUR-1

Injekt PUR-1

1-komponentowa, hydroaktywna, elastyczna żywica do uszczelniania przeciekających rys i pęknięć

Injekt PUR-1 jest żywicą poliuretanową, która wchodzi w reakcję z wodą w wyniku czego powstaje mocna, twardo-elastyczna i wodoszczelna piana poliuretanowa z filmem żywicznym. Do rozpoczęcia reakcji żywicy konieczna jest obecność wody. Żywica Injekt PUR-1 blokuje przecieki w ciągu kilku sekund. Po zakończeniu reakcji jest twardo-elastyczna i nadaje się do jednostopniowego uszczelniania cieknących rys.
• 1-komponentowa
• Bezrozpuszczalnikowa
• Szybkowiążąca
• Odporna na hydrolizę

Injekt PUR-1 nadaje się do jednostopniowej i kilkustopniowej iniekcji ciśnieniowej cieknących rys w murze i betonie, bez konieczności wykonywania iniekcji wtórnej żywicą masywną. Do iniekcji uszczelniającej konstrukcji betonowych i murowych, do błyskawicznego uszczelniania przecieków w rysach oraz przerwach roboczych jak np. na styku ściany z płytą fundamentową. Stosuje się w przypadku pęknięć poziomych i pionowych.

 • lepkość mieszaniny przy +25°C
 • ok. 160 mPa∙s
 • przyrost objętości przy kontakcie z wodą
 • max. 30-krotnie
 • temperatura zapłonu
 • > +100°C
 • optymalna temperatura aplikacji
 • +15°C
 • gęstość objętościowa mieszanki przy +20°C
 • ok. 1.1 kg/l
 • gęstość piany po zakończeniu reakcji
 • ok. 0,1 g/cm³
 • początek reakcji po kontakcie z wodą
 • ok. 30 sek.
 • czas przyrostu objętości (bez przyspieszacza)
 • ok. 3 min.
 • brak klejenia (bez przyspieszacza)
 • po ok. 3,5-4,0 min.
 • czas przyrostu objętości (z przyspieszaczem)
 • ok. 2 min.
 • brak klejenia (z przyspieszaczem)
 • po ok. 2,5 min.
 • pojemnik
 • 5 kg
 • składowanie
 • 6 miesięcy, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC

Zużycie:
Ok. 0,1 kg/l piany.

Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy dokładnie przeprowadzić rozeznanie w zakresie przyczyn przecieków, obrazu powstałych rys, pęknięć oraz ich znaczenia w trwałości konstrukcji. Ocena stanu zawilgocenia, przebiegu rys, ich szerokości, zmienności rozwarcia itp. jest zawsze niezbędna w doborze odpowiedniej żywicy iniekcyjnej.

Wykonanie:
Przed iniekcją należy usunąć elementy niezwiązane trwale z podłożem. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię z obu stron szczeliny na odległość ok. 5 cm po czym należy ją zasklepić.
Uszczelnienie rys, pęknięć, przerw roboczych, przebiega następująco:
• otwory iniekcyjne wykonać pod kątem 45°;
• wiercenie wykonać naprzemiennie wzdłuż szczeliny w taki sposób, aby otwory pod pakery iniekcyjne przecięły szczelinę w środku grubości elementu;
• optymalna odległość wlotów otworów iniekcyjnych od krawędzi szczeliny powinna wynosić ½ grubości elementu;
• odległość między otworami iniekcyjnymi może wynosić od 10 do 15 cm – im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odległość ma być mniejsza;
• pakery iniekcyjne wkręcane należy umieszczać w otworach na głębokość 2/3 długości pakera.
Proces iniekcji powinien przebiegać przy jednostajnym ciśnieniu do momentu pełnego nasycenia konstrukcji w obrębie wykonanych otworów. Wartość ciśnienia powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od rodzaju konstrukcji i jej wytrzymałości na ściskanie. W przypadku konstrukcji murowych ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 10 barów (optymalnie 3÷5 barów – iniekcja niskociśnieniowa), a w przypadku konstrukcji betonowych ciśnienie to powinno być w przedziale 20÷40 barów (iniekcja średniociśnieniowa). W trakcie iniekcji należy uważać, aby nie dochodziło do niekontrolowanego wypływu preparatu iniekcyjnego przez rysy, spoiny.
Dla przypadków występowania w nieszczelnościach intensywnych przecieków sugeruje się powtórzyć iniekcję w ciągu 10÷25 min po wykonaniu iniekcji wstępnej.
Po zakończeniu procesu sieciowania żywicy (ok. 24 godz. po iniekcji) należy usunąć pakery, a otwory wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku murów historycznych stosować zaprawy pucolanowe.

Ważne wskazówki:
• Nie nadaje się do trwałego sklejania, a jedynie do uszczelniania.
• Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
• Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi.
• W przypadku wykorzystania części materiału należy od razu zamknąć opakowanie i odwrócić jednokrotnie zakrętką do dołu w celu uszczelnienia przed wnikaniem wilgoci z powietrza.
• Można skrócić czas reakcji żywicy o około 1 minutę przez dodanie przyspieszacza Injekt PUR-1 Speed – w ilości nie większej niż 10% wagowo w stosunku do żywicy.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera diizocyjanian! Dla bezpiecznego stosowania tego produktu, zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów (REACH), rozporządzenie 1907/2006, załącznik XVII, od dnia 24 sierpnia 2023 wymagane jest szkolenie dla użytkowników komercyjnych i przemysłowych w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.
Materiały szkoleniowe dostępne są w https://safeusediisocyanates.eu/. Należy nosić ubranie robocze chroniące ramiona i nogi a także okulary ochronne i odpowiednie rękawice ochronne np. nitrylowe. Przy iniekcji „nad głową” należy stosować maski lub kaptury ochronne. Podczas prowadzenia prac iniekcyjnych należy zabezpieczyć otoczenie przed wypływaniem żywicy iniekcyjnej poprzez pakery, otwory lub ze ścian w wyniku wtłaczania żywicy pod ciśnieniem. Podczas iniekcji powstaje ciśnienie – nie należy stać bezpośrednio za pakerem. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Karta techniczna Injekt PUR-1
 • pobierz
 • Karta techniczna Injekt PUR-1 Speed
 • pobierz