Produkty

Injekt PU-Hybrid

Visbud/Produkty/Monolith/Injekt PU-Hybrid

Injekt PU-Hybrid

Żywica poliuretanowa, o podwójnym działaniu, w tym do iniekcji suchych oraz przeciekających rys i pęknięć

Injekt PU-Hybrid jest żywicą na bazie poliuretanu o niskiej lepkości. Łączy dwa sposoby działania żywic iniekcyjnych w jednym produkcie, tzn. jest szybko reagującą żywicą spienialną do natychmiastowego zatrzymania przecieków oraz trwale elastyczną żywicą do uszczelnienia rys, pęknięć, przerw roboczych. Sposób reakcji żywicy zależy od obecności wody – w kontakcie z wodą tworzy się elastyczna piana, a w suchym otoczeniu elastyczny żel. Przereagowana żywica Injekt PU-Hybrid na trwałe zachowuje swoją wysoką elastyczność – dzięki tej właściwości, żywica jest w stanie przenosić przemieszczenia i uszczelnić pęknięcie bez konieczności stosowania iniekcji wtórnej.
• 2-komponentowa
• Bezrozpuszczalnikowa
• Nie wpływa negatywnie na beton, mur, bitumy, tworzywa sztuczne
• Nie wywołuje korozji stali
• Odporna na większość rozpuszczalników organicznych, słabe kwasy i zasady, mikroorganizmy oraz hydrolizę
• Szybkowiążąca

Injekt PU-Hybrid z uwagi na swoje właściwości jest produktem o szerokim zastosowaniu. Nadaje się do wypełniania suchych oraz mokrych nieszczelności w obrębie rys, pęknięć, przerw roboczych lub pustek w betonie i murach konstrukcji budownictwa naziemnego, podziemnego, mostowego, tunelowego. Ma zastosowanie również w iniekcji suchych oraz mokrych nieszczelności. Injekt PU-Hybrid aplikowana jest metodą iniekcji ciśnieniowej bez konieczności stosowania iniekcji wtórnej.

 • Lepkość mieszaniny przy +25°C:
 • ok. 150 mPa∙s
 • Przyrost objętości przy kontakcie z wodą:
 • max. 20- krotnie
 • Gęstość mieszaniny przy +20°C:
 • ok. 1.1 kg/l
 • Gęstość utwardzonej piany:
 • ok. 0,1 g/cm³
 • Początek reakcji po kontakcie z wodą:
 • ok. 0,5 min.
 • Czas przyrostu objętości:
 • ok. 4 min.
 • Proporcje mieszania (A : B):
 • 1 : 1 (wagowo); 1,2 : 1 (objętościowo)
 • Czas obróbki po wymieszaniu:
 • ok. 45 min.
 • Czas reakcji (bez kontaktu z wodą):
 • ok. 24 godz.
 • Optymalna temperatura aplikacji:
 • + 15°C
 • Temperatura obróbki:
 • od +5°C do +30°C
 • Pojemnik:
 • zestawy: 1 kg, 5 kg, 20 kg (komp. A + komp. B)
 • Składowanie:
 • 6 miesięcy, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +10ºC do +30ºC, chronić przed mrozem

Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy dokładnie przeprowadzić rozeznanie w zakresie przyczyn przecieków, obrazu powstałych rys, pęknięć oraz ich znaczenia w trwałości konstrukcji. Ocena stanu zawilgocenia, przebiegu rys, ich szerokości, zmienności rozwarcia itp. jest zawsze niezbędna w doborze odpowiedniej żywicy iniekcyjnej.

Wykonanie:

Mieszanie
Komponenty A oraz B dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Komponenty należy przelać do pojemnika i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, bez smug. Powinno się zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika.
Z uwagi na to, że żywica po wymieszaniu składników, w momencie kontaktu z wodą zaczyna reagować po ok. 45 sek., należy zabezpieczyć żywicę przed działaniem wody w celu wyeliminowania ryzyka wywołania reakcji spieniania żywicy w pojemnikach lub w tłokach pomp iniekcyjnych. Żywica po wymieszaniu składników musi być natychmiast wykorzystana.

Aplikacja
Przed iniekcją należy usunąć elementy nie związane trwale z podłożem. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię z obu stron szczeliny na odległość ok. 5 cm po czym należy ją zasklepić. Przygotowanie do iniekcji zależne jest od konkretnej sytuacji. W przypadku uszczelnienia rys, pęknięć, przerw roboczych, przebiega ono następująco:
• otwory iniekcyjne wykonać pod kątem 45°;
• wiercenie wykonać naprzemiennie wzdłuż szczeliny w taki sposób, aby otwory pod pakery iniekcyjne przecięły szczelinę w środku grubości elementu;
• optymalna odległość wlotów otworów iniekcyjnych od krawędzi szczeliny powinna wynosić ½ grubości elementu;
• odległość między otworami iniekcyjnymi może wynosić od 10 do 15 cm – im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odległość ma być mniejsza;
• pakery iniekcyjne wkręcane należy umieszczać w otworach na głębokość 2/3 długości pakera.
Proces iniekcji powinien przebiegać przy jednostajnym ciśnieniu do momentu pełnego nasycenia konstrukcji w obrębie wykonanych otworów. Wartość ciśnienia powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od rodzaju konstrukcji i jej wytrzymałości na ściskanie. W przypadku konstrukcji murowych ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 10 barów (optymalnie 3–5 barów – iniekcja niskociśnieniowa), a w przypadku konstrukcji betonowych ciśnienie to powinno być w przedziale 20÷40 barów (iniekcja średniociśnieniowa). W trakcie iniekcji należy uważać, aby nie dochodziło do niekontrolowanego wypływu preparatu iniekcyjnego przez rysy, spoiny.
Dla przypadków występowania w nieszczelnościach intensywnych przecieków sugeruje się powtórzyć iniekcję w ciągu 10÷25 min po wykonaniu iniekcji wstępnej.
Po zakończeniu procesu sieciowania żywicy (ok. 24 godz. po iniekcji) należy usunąć pakery, a otwory wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku murów historycznych stosować zaprawy pucolanowe.

Ważne wskazówki:
• Nie nadaje się do trwałego sklejania, a jedynie do uszczelniania.
• Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
• Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera diizocyjanian! Dla bezpiecznego stosowania tego produktu, zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów (REACH), rozporządzenie 1907/2006, załącznik XVII, od dnia 24 sierpnia 2023 wymagane jest szkolenie dla użytkowników komercyjnych i przemysłowych w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.
Materiały szkoleniowe dostępne są w https://safeusediisocyanates.eu/.
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.