Produkty

Injekt PU-Hybrid

Visbud/Produkty/Monolith/Injekt PU-Hybrid

Injekt PU-Hybrid

Żywica poliuretanowa, o podwójnym działaniu, w tym do iniekcji jednocześnie suchych i przeciekających rys i pęknięć

Injekt PU-Hybrid jest dwukomponentową żywicą na bazie poliuretanu o niskiej lepkości. Łączy dwa sposoby działania żywic iniekcyjnych w jednym produkcie, tzn. jest szybko reagującą żywicą spienialną do natychmiastowego zatrzymania przecieków oraz trwale elastyczną żywicą do uszczelnienia rys, pęknięć, przerw roboczych. Sposób reakcji żywicy zależy od obecności wody – w kontakcie z wodą tworzy się elastyczna piana, a w suchym otoczeniu elastyczny żel. Przereagowana żywica Injekt PU-Hybrid na trwale zachowuje swoją wysoką elastyczność – dzięki tej właściwości, żywica jest w stanie przenosić przemieszczenia i uszczelnić pęknięcie bez konieczności stosowania iniekcji wtórnej.
• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Nie wpływa negatywnie na beton, mur, bitumy, tworzywa sztuczne.
• Nie wywołuje korozji stali.
• Odporna na większość rozpuszczalników organicznych, słabe kwasy i zasady, mikroorganizmy oraz hydrolizę.

Injekt PU-Hybrid z uwagi na swoje właściwości jest produktem o szerokim zastosowaniu. Nadaje się do wypełniania suchych oraz mokrych nieszczelności w obrębie rys, pęknięć, przerw roboczych lub pustek w betonie i murach konstrukcji budownictwa naziemnego, podziemnego, mostowego, tunelowego. Ma zastosowanie również w iniekcji jednocześnie suchych i mokrych nieszczelności.
Injekt PU-Hybrid aplikowana jest metodą iniekcji ciśnieniowej bez konieczności stosowania iniekcji wtórnej.

 • Lepkość mieszaniny przy 25°C:
 • ok. 250 mPa∙s
 • Przyrost objętości przy kontakcie z wodą:
 • max. 20- krotnie
 • Gęstość mieszaniny przy 20°C:
 • ok. 1.1 kg/l
 • Gęstość utwardzonej piany:
 • ok. 0,1 g/cm³
 • Początek reakcji po kontakcie z wodą:
 • ok. 45 sek
 • Czas przyrostu objętości:
 • ok. 3 min
 • Proporcje mieszania (wagowo):
 • 1 : 1 ( A : B)
 • Proporcje mieszania (objętościowo):
 • 1,2 : 1 ( A : B)
 • Czas na wykorzystanie materiału:
 • ok. 45 min
 • Czas reakcji (bez kontaktu z wodą):
 • ok. 24 godz
 • Wydłużenie przy zerwaniu:
 • ok. 25%
 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • ok. 0,35 MPa
 • Przyczepność w rysie o rozwartości:
 • 0,5 mm ok. 0,65 MPa
 • Optymalna temperatura stosowania:
 • + 15°C
 • Minimalna temperatura stosowania:
 • + 5°C
 • Pojemnik: zestawy:
 • 1 kg, 5 kg, 25 kg
 • Składowanie:
 • min. 6 miesięcy w temperaturze od +10°C do +30°C, chronić przed mrozem

Zużycie:
Ok. 0,1 kg/l ubytku (forma spieniona); 1,1 kg/l ubytku (forma żelu).

Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy dokładnie przeprowadzić rozeznanie w zakresie przyczyn przecieków, obrazu powstałych rys, pęknięć oraz ich znaczenia w trwałości konstrukcji. Ocena stanu zawilgocenia, przebiegu rys, ich szerokości, zmienności rozwarcia itp. jest zawsze niezbędna w doborze odpowiedniej żywicy iniekcyjnej.

Wykonanie:
Mieszanie
Składniki żywicy dostarczane są w proporcjach gotowych do wymieszania. Składniki A i B należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, bez smug. Nie zaleca się stosowania częściowego żywicy, a w przypadku takiej konieczności należy dokładnie odmierzyć wagowe lub objętościowe proporcje składników. Z uwagi na to, że żywica po wymieszaniu składników, w momencie kontaktu z wodą zaczyna reagować po ok. 45 sek., należy zabezpieczyć żywicę przed działaniem wody w celu wyeliminowania ryzyka wywołania reakcji spieniania żywicy w pojemnikach lub w tłokach pomp iniekcyjnych. Żywica po wymieszaniu składników musi być natychmiast wykorzystana.

Aplikacja
Przed iniekcją należy usunąć elementy nie związane trwale z podłożem. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię z obu stron szczeliny na odległość ok. 5 cm po czym należy ją zasklepić. Przygotowanie do iniekcji zależne jest od konkretnej sytuacji. W przypadku uszczelnienia rys, pęknięć, przerw roboczych, przebiega ono następująco:
• otwory iniekcyjne wykonać pod kątem 45°;
• wiercenie wykonać naprzemiennie wzdłuż szczeliny w taki sposób, aby otwory pod pakery iniekcyjne przecięły szczelinę w środku grubości elementu;
• optymalna odległość wlotów otworów iniekcyjnych od krawędzi szczeliny powinna wynosić ½ grubości elementu;
• odległość między otworami iniekcyjnymi może wynosić od 10 do 15 cm – im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odległość ma być mniejsza;
• pakery iniekcyjne wkręcane należy umieszczać w otworach na głębokość 2/3 długości pakera.
Proces iniekcji powinien przebiegać przy jednostajnym ciśnieniu do momentu pełnego nasycenia konstrukcji w obrębie wykonanych otworów. Wartość ciśnienia powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od rodzaju konstrukcji i jej wytrzymałości na ściskanie. W przypadku konstrukcji murowych ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 10 barów (optymalnie 3–5 barów – iniekcja niskociśnieniowa), a w przypadku konstrukcji betonowych ciśnienie to powinno być w przedziale 20÷40 barów (iniekcja średniociśnieniowa). W trakcie iniekcji należy uważać, aby nie dochodziło do niekontrolowanego wypływu preparatu iniekcyjnego przez rysy, spoiny.
Dla przypadków występowania w nieszczelnościach intensywnych przecieków sugeruje się powtórzyć iniekcję w ciągu 10÷25 min po wykonaniu iniekcji wstępnej.
Po zakończeniu procesu sieciowania żywicy (ok. 24 godz. po iniekcji) należy usunąć pakery, a otwory wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku murów historycznych stosować zaprawy pucolanowe.
Ważne wskazówki:
• Nie nadaje się do trwałego sklejania, a jedynie do uszczelniania.
• Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
• Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, przechowywania i stosowania produktu dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.
Stosując pompy iniekcyjne należy przestrzegać zasady ich bezpiecznego stosowania.
Zabezpieczyć otoczenie przed niekontrolowanym wypływaniem żywicy ze ścian, pakerów, otworów itp. podczas przeprowadzania iniekcji.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich produktów obowiązują aktualne przepisy krajowe.