Produkty

PBO-JOINT

PBO-JOINT

(wcześniej RUREGOLD JX JOINT)

System konektorów z włókien PBO do wykonywania połączeń elementów betonowych, żelbetowych, murowych

OPIS PRODUKTU
Konektor PBO-JOINT jest wiązką pojedynczych, ciągłych włókien PBO równolegle ułożonych w polimerowym oplocie w postaci siatki. Oplot można rozciągać w kierunku podłużnym, w poprzecznym oraz można go ściągać. Wiązka włókien nabiera sztywności w wyniku impregnacji w fabrycznie przygotowanej, nieorganicznej zaprawie MX-JOINT. Tak przygotowane konektory PBO-JOINT wprowadzane są do specjalnie przygotowanych otwórów w elementach konstrukcyjnych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie zapewnia niezawodne połączenie zastosowanego systemu FRCM z nośnymi elementami konstrukcji.
• Klasyfikacja reakcji na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin – poziom wzmocnienia pozostaje niezmiennym, aż do temperatury +650°C.
• Niezawodna przyczepność do podłoży betonowych, ceglanych, kamiennych.
• Skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznie wiążącej.
• Łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla wszystkich produktów hydraulicznie wiążących.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od +5°C do +35°C.
• Brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników wymaganych przy żywicach.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
System wzmacniania w technologii FRCM złożony z konektora PBO-JOINT i nieorganicznej matrycy MX-JOINT stosować w sposób przewidziany przez projektanta. Zapewnić odpowiednie przygotowanie podłoża. Materiał przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub przyczepność matrycy. Podczas stosowania wyrobu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

 

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne oraz sejsmiczne/parasejsmiczne (szkody górnicze) budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji murowej, betonowej lub żelbetowej.
• Wzmocnienia konstrukcyjne wielowarstwowych ścian nośnych (również z luźnym wypełnieniem przestrzeni międzywarstwowch).
• Wzmocnienia konstrukcji naroży murów.
• Wzmocnienia konstrukcji gzymsów w ścianach murowanych.
• Wzmocnienia konstrukcji murowanych łuków, sklepień i kopuł.
• Wzmocnienie wytrzymałości na ścinanie belek żelbetowych.
• Wzmacnianie słupów żelbetowych obciążonych jednoczesnym ściskaniem i zginaniem.
• Wzmocnienie wytrzymałości na wyboczenie ścianek działowych i ścian zewnętrznych, filarów międzyokiennych.

 • WŁAŚCIWOŚCI KONEKTORA PBO-JOINT
 • Średnica nominalna
 • 3 mm                     6 mm
 • Efektywna powierzchnia przekroju poprzecznego konektora
 • 8,80 mm²             17,61 mm²
 • Wytrzymałość na rozciąganie (wartość średnia)
 • 2789 MPa           2983 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie (wartość charakterystyczna)
 • 2413 MPa           1860 MPa
 • Wydłużenie przy zerwaniu (wartość charakterystyczna)
 • 2,14 %                   1,95 %
 • Moduł sprężystości Younga (wartość średnia)
 • 198 GPa               238 GPa
 • Opakowanie
 • Karton ze zwojem konektora o dł. 10 m
 • Warunki przechowywania
 • Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła
 • Certyfikaty
 • ETA 19/0361 z dn. 16/10/2019

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Przygotować podłoże i wbudować system FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych (zgodnie z kartami technicznymi produktów PBO-MESH 22/22 + MX-PBO Masonry, PBO-MESH 44 + MX-PBO Masonry, PBO-MESH 105 + MX-PBO Concrete, PBO-MESH 70/18 + MX-PBO Concrete, PBO-MESH 88 + MX-PBO Concrete, PBO-MESH 10/10 + MX-PBO Masonry).
• Wywiercić w podłożu murowym lub betonowym otwory montażowe o średnicy min. 14 mm dla PBO-JOINT o średnicy 3 mm oraz 16 mm dla PBO-JOINT o średnicy 6 mm.
• Otwory wykonać z użyciem wiertarki i wierteł odpowiednich dla materiału, z którego wykonane jest podłoże.
• Głębokości i kąty nachylenia otworów muszą być zgodne z projektem i podlegają odbiorowi przez Nadzór robót.
• Z wnętrza otworu usunąć powstały w wyniku wiercenia pył i luźne fragmenty podłoża (np. przez przedmuchanie sprężonym powietrzem).
• System konektorów można wykonywać wyłącznie po całkowitym stwardnieniu matrycy uprzednio wbudowanego wzmocnienia powierzchniowego w systemie FRCM.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-JOINT DO KOTWIENIA KONEKTORÓW
• Otworzyć pojemnik z zaprawą MX-JOINT o wadze 5 kg.
• Wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (0,95 litra) i korzystając z wolnoobrotowego mieszadła ręcznego mieszać zaprawę bez przerwy przez ok. 3 min. do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.
• Dodać kolejną ilość czystej wody (0,10 litra) i kontynuować mieszanie zaprawy do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji o kremowej barwie.
Uwaga! Nie przekraczać łącznej ilości wody, tj, 1,05 litra na każde opakowanie 5 kg.

APLIKACJA SYSTEMU KONEKTORÓW
• Odciąć wymaganą długość konektora PBO-JOINT. Długość ta powinna być równa ok. 3/5 długości otworu powiększonej o min. 150 mm lub więcej, o ile wymaga tego projekt.
• W przypadku otworów na wskroś, należy konektor odciąć na długość otworu powiększoną o min. 300 mm lub więcej, o ile wymaga tego projekt.
• Z jednego końca przyciętego konektora PBO -JOINT odsłonić włókna z oplotu (przesuwając oplot) na tyle ile wynosi długość odcinka, który zostanie umieszczony w otworze montażowym. Uwaga! Drugą ręką przytrzymywać koniec konektora z włóknami pozostającymi wewnątrz oplotu.
• Rozsunąć włókna w części znajdującej się poza oplotem przygotowując je w ten sposób do impregnacji.
• Zaimpregnować rozsunięte włókna poprzez ich całkowite zanurzenie w zaprawie impregnującej. Zaprawę impregnującą włókna konektorów należy wcześniej przygotować z zaprawy MX-JOINT przeznaczonej do kotwienia konektorów w otworach. W tym celu, porcję takiej zaprawy należy rozcieńczyć do konsystencji zawiesiny – odpowiednią konsystencję zawiesiny uzyskuje się przez połączenie 4 części zaprawy MX-JOINT z 1 częścią wody i ich dokładnym wymieszaniu.
• Nasunąć z powrotem oplot na zaimpregnowaną część włókien konektora, jednocześnie ostrożnie je ściskając.
• Poczekać, aż wystarczająco stwardnieje świeżo zaimpregnowana długość konektora – powinna ona być wystarczająco sztywna, aby umożliwić swobodne manewrowanie konektorem wewnątrz otworu montażowego.
• Dokładnie zwilżyć otwór montażowy wodą usuwając przy tym wszelki jej nadmiar.
• Wypełnić otwór przygotowaną zaprawą MX-JOINT. W tym celu można skorzystać ze specjalnego aplikatora Ruregold GUN, który dzięki wydłużonej, sztywnej dyszy na elastycznym mocowaniu umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca.
• W otwór wypełniony zaprawą MX-JOINT wsunąć odpowiednio głęboko (do ok. 3/5 całkowitej głębokości otworu) zaimpregnowaną część konektora PBO-JOINT.
• W przypadku otworów na wskroś, należy przycięty na wymiar konektor (grubość elementu + min. 300 mm) przeciągnąć przez wykonany otwór montażowy w taki sposób, aby po obu stronach elementu pozostały końce konektora o jednakowej długości, tj. po min. 150 mm lub więcej o ile wymaga tego projekt wzmocnienia.
• Na powierzchnię matrycy wcześniej wbudowanego wzmocnienia w systemie FRCM nałożyć wokół wystającego odcinka konektora PBO-JOINT pierwszą warstwę zaprawy MX-JOINT (o grub. 3÷5 mm).
• Usunąć oplot z wystającej z otworu części konektora PBO-JOINT.
• Uwolnione z oplotu włókna konektora PBO-JOINT rozłożyć promieniście i przy użyciu gładkiej metalowej szpachelki wcisnąć je lekko w świeżo nałożoną warstwę zaprawy MX-JOINT, a następnie nałożyć drugą warstwę zaprawy (o grub. 3÷5 mm).
• Zaprawę układać zawsze metodą „świeżym na świeże”.