Produkty

PBO-MESH 70/18

Visbud/Produkty/Ruregold/PBO-MESH 70/18

PBO-MESH 70/18

(wcześniej RUREDIL X MESH GOLD
lub RUREGOLD XP CALZESTRUZZO)

System FRCM do wzmacniania konstrukcji betonowych złożony z dwukierunkowej siatki z włókien PBO o gramaturze 70+18 g/m² osadzonej w nieorganicznej matrycy

OPIS PRODUKTU
Produkt PBO-MESH 70/18 jest siatką z ułożonymi dwukierunkowo wiązkami włókien PBO o gramaturze włókien 70 g/m² w osnowie i 18 g/m² w wątku. Siatka w połączeniu z zaprawą (matrycą) MX-PBO Concrete tworzy system wzmacniania konstrukcji FRCM.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU
• Wzrost wytrzymałości na zginanie, ścinanie oraz ściskanie elementów konstrukcyjnych, m.in. słupów, belek, ścian, stropów oraz wzrost wytrzymałości węzłów, np. belka/słup.
• Wysoka niezawodność systemu w odniesieniu do nośności po zarysowaniu konstrukcji w warunkach odrywania się systemu wzmocnienia od podłoża (brak gwałtownego zniszczenia wzmocnienia).
• Wzmocnienie charakteryzuje się wysoką zdolnością rozpraszania energii – konsekwencją tego jest wyższa, dopuszczalna odkształcalność elementów konstrukcyjnych (w tym, również węzłów).
• Duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy, system nie jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C.
• Klasyfikacja reakcji na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin – poziom wzmocnie
nia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +650°C.
• Wysoka trwałość w warunkach wilgotności otoczenia – matryca nieorganiczna jest obojętna na wpływ wilgoci.
• Skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyleganiu matrycy hydraulicznie wiążącej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża.
• Łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla wszystkich produktów hydraulicznie wiążących.
• Łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie wymaga wstępnego wygładzania powierzchni, koniecznego dla systemów FRP.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od +5°C do +35°C.
• Brak toksyczności zastosowanej matrycy – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników, wymaganych przy żywicach.

 

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne oraz sejsmiczne (szkody górnicze) budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji betonowej/żelbetowej.
• Zwiększenie wytrzymałości belek na zginanie.
• Zwiększenie wytrzymałości na zginanie płyt w przęsłach i nad podporami (np. dźwigary, słupy).
• Zwiększanie wytrzymałości słupów na jednoczesne oddziaływanie sił ściskających i zginających.

 • WŁAŚCIWOŚCI SIATKI PBO-MESH 70/18
 • Gramatura włókien PBO
 • 70 g/m² w osnowie i 18 g/m² w wątku
 • Całkowita gramatura siatki
 • ok. 126 g/m²
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (osnowa)
 • 0,045 mm
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (wątek)
 • 0,012 mm
 • Moduł sprężystości Younga Ef siatki
 • 241 GPa
 • Szerokość siatki
 • 50 cm, 100 cm
 • Długość siatki
 • 15 m
 • Opakowanie
 • W kartonie rolka siatki o dł. 15 m i szer. 50 cm lub 100 cm
 • Warunki podczas przechowywania
 • Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła
 • WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH W TECHNOLOGII FRCM
  (SIATKA PBO-MESH 70/18 + MATRYCA MX-PBO CONCRETE)
 • s lim,conv (umowne naprężenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże betonowe 1914 MPa
 • e lim,conv (umowne odkształcenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże betonowe 0,79%
 • Wytrzymałość na ściskanie matrycy
 • 40 MPa
 • Graniczna wytrzymałość na rozciąganie (CNR-DT 215/2018*)
 • 2369 MPa
 • Mechanizm zniszczenia systemu (CNR-DT 215/2018*)
 • Typ D
 • Zakres temperatur eksploatacyjnych (CNR-DT 215/2018*)
 • Maks. 100°C
 • Grubość jednej warstwy zapawy MX-PBO Concrete
 • 3 - 5 mm
 • ffu (graniczna wytrzymałość na rozciąganie wg ACI 549.4R-20 i AC434)
 • 1532 MPa
 • efu (graniczne odkształcenie przy rozciąganiu wg ACI 549.4R- 20 i AC434)
 • 1.63% zredukowane przy 1.2% wg ACI 549.4R-20
 • Moduł sprężystości Younga (siatka + matryca) w fazie pękania
 • 128 GPa

*CNR-DT 215/2018 - wytyczne komitetu doradczego ds. zaleceń technicznych dla robót budowlanych przy włoskiej Krajowej Radzie Badań Naukowych – Instrukcja projektowania i wykonywania zewnętrznych wzmocnień istniejących konstrukcji przy wykorzystaniu matrycy nieorganicznej zbrojonej włóknem

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże, naprawione i przygotowane zgodnie z poniższymi instrukcjami podlega odbiorowi przez Nadzór robót:
• Usunąć uszkodzone fragmenty podłoża metodą hydrodynamiczną odsłaniając przy tym pręty zbrojenia, aż do osiągnięcia stabilnej i nieskarbonatyzowanej warstwy.
• Usunąć ze zbrojenia materiały obce oraz rdzę za pomocą szczotki stalowej (ręcznie lub mechanicznie). Korzystnym jest wypiaskowanie zbrojenia do klasy czystości powierzchni Sa 2 1/2.
• Przy użyciu pędzla nałożyć dwie warstwy antykorozyjnej zaprawy cementowej Ruregold Passivator lub równoważnej dokładnie pokrywając całą powierzchnię odsłoniętego zbrojenia.
• Za pomocą pacy lub agregatu tynkarskiego uzupełnić otulinę zbrojenia układając zaprawę naprawczą Ruregold MX-R4 Repair lub równoważną warstwami o grubości ok. 20÷25 mm. Kolejne warstwy zaprawy układać metodą „świeżym na świeże”.
• Ostre krawędzie wzmacnianego elementu wyoblić (promień min. 3 cm).
• Przed aplikacją wzmocnienia podłoże obficie zwilżyć wodą.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-PBO CONCRETE
• Do przygotowania zaprawy można wykorzystać mieszarkę planetarną. Należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Zaprawę można przygotować również w mieszarce obrotowej. Także w tym przypadku należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Można też przeprowadzić mieszanie ręczne, wykorzystując w tym celu wiertarkę wyposażoną w mieszadło łopatkowe, dodając przy tym odpowiednią ilość wody w stosunku do ilości użytej suchej zaprawy.
• Po otwarciu worka z zaprawą MX-PBO Concrete należy zużyć całą jego zawartość.

Przygotowanie przy użyciu mieszarki planetarnej, obrotowej lub wiertarki z mieszadłem:
• Otworzyć worek z zaprawą MX-PBO Concrete o wadze 25 kg.
• Wsypać zaprawę do mieszarki i wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (6,5÷7,0 litra).
• Uruchomić mieszarkę na 3÷4 minuty (4÷5 minuty w przypadku mieszarki obrotowej) i mieszać bez przerw, aby nie dopuścić do zbryleń. Dodać pozostałą ilość 10% czystej wody i wznowić mieszanie bez przerw przez około 1 minutę.
• Po wymieszaniu zaprawy odczekać ok. 1÷2 minuty.
• W razie potrzeby przemieszać zaprawę bezpośrednio przed użyciem.

APLIKACJA SYSTEMU FRCM:
Wzmocnienia konstrukcyjne przy użyciu siatki PBO-MESH 70/18 osadzonej w zaprawie MX-PBO Concrete wykonuje się w następujący sposób:
• Nałożyć pierwszą warstwę zaprawy MX-PBO Concrete o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm.
• Ręcznie osadzić siatkę PBO-MESH 70/18 na warstwie niezwiązanej zaprawy, a następnie przy użyciu gładkiej metalowej pacy i/lub szpachelki docisnąć ją unikając przy tym jej całkowitego zatopienia w zaprawie.
• Nałożyć na niezwiązaną pierwszą warstwę zaprawy (z siatką) drugą warstwę zaprawy MX-PBO Concrete o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm dociskając ją na tyle, aby przeszła przez oczka siatki zapewniając w ten sposób optymalną sczepność międzywarstwową.
• W ten sam sposób nakładać ewentualne kolejne warstwy siatki i zaprawy, pamiętając by zawsze nakładać kolejną warstwę zaprawy przed związaniem warstwy poprzedzającej.
• Siatkę należy układać z zakładami o szerokości 300 mm w kierunku działania naprężeń.
• Siatkę PBO-MESH 70/18 należy ciąć za pomocą specjalnych nożyc Ruregold SCISSORS.
• W przypadku wykorzystania systemu do wzmacniania słupów poddanych ściskaniu ze zginaniem oraz we wszystkich przypadkach, w których nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej długości zakotwienia, wynoszącej min. 300 mm, należy zainstalować odpowiednie konektory PBO-JOINT osadzone w specjalnej zaprawie nieorganicznej MX-JOINT.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
System wzmacniania konstrukcji betonowych w technologii FRCM złożony z siatki PBO-MESH 70/18 i matrycy MX-PBO Concrete stosować w sposób przewidziany przez projektanta z uwzględnieniem szerokości pasów siatki i zakładów oraz lokalizacji konektorów PBO-JOINT na zaprawie MX-JOINT (o ile będą wymagane). Jeśli wymagane jest przygotowanie podłoża, należy to zrobić dokładając szczególnej staranności.