Produkty

Harz EP 15 TOP

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 15 TOP

Harz EP 15 TOP

Żywica gruntująca; bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca wypełniacza mineralnego, barwną, dwukomponentowa żywica reaktywna na bazie epoksydu

• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Na wilgotne i słabe podłoża.
• Szczególnie wysoka siła sczepności.

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz EP 15 TOP jest gruntowanie podłoży pod powłoki wykonywane z żywic nie zawierających rozpuszczalników. Żywica Harz EP 15 TOP, może być również stosowana jako bezbarwna powłoka zamykająca powierzchnie betonowe – 2 warstwy o łącznej grubość ok. 0,1 mm., np. powierzchnie warsztatów, hal produkcyjnych, krytych parkingów.
Żywica Harz EP 15 TOP nadaje się także do układania na wilgotnych podłożach, można ją również stosować jako warstwę sczepną pomiędzy starym i nowoukładnym betonem.
Harz EP 15 TOP jest żywicą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże, nawet w niskiej temperaturze.
Żywica odporna jest na ścieki, solankę, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odladzające, a także oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki.

 • Barwa:
 • transparentny
 • Wielkość opakowań:
 • 6 kg, 12 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Czas składowania:
 • od dnia produkcji, co najmniej 12 miesięcy
 • Warunki składowania:
 • Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 1,08 g/cm3
 • Stosunek mieszania:
 • wagowy: 2 : 1
 • objętościowo: 1,8 : 1
 • Lepkość w temp. 25 °C:
 • komp. A: 800 - 1000 mPas, komp. B: 150 – 250 mPs
 • Czas obróbki (wilgotność powietrza 50%):
 • +10°C 70-80 minut
 • +20°C 40-50 minut
 • +30°C 20-25 minut
 • *(Wyższa temperatura skraca czas obróbki redukuje lepkość
 • Niższa temperatura wydłuża czas obróbki i podwyższa lepkość)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna + 10°C, maksymalna + 30°C
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 100%
 • Właściwości mechaniczne:
 • na odrywanie - przełom w betonie
 • Twardość Shore A /Shore D:
 • D 75
 • Lepkość + 25°C:
 • Komp. A 2000 – 3000 mPas, Komp. B 100 – 200 mPas
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia -> 24-36 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 2 dni; możliwość pełnego obciążenia: 10 dni
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia -> 12-16 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 7 dni
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia -> 6-8 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 3 dni

Zużycie:
powierzchnie betonowe: 300 – 500 g/m2.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoże nie powinna przekraczać 6% ( metoda CM ).

Sposób stosowania, wskazówki:
Komponenty A ( żywica ) oraz B ( utwardzacz ) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego.
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce ( max. 300 obr./min. ). Minimalny czas mieszania ok. 2min.
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Żywica gruntująca Harz EP 15Top nakłada się gumowym zgarniakiem i/lub wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Włos wałków malarskich powinien być krótki i niezbyt gęsty. Kierunek rozkładania żywicy powinien być dwukierunkowy. Unikać tworzenia kałuż.
W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otocznia i podłoża, cyrkulacji powietrza, przerwa czasowa do następnej operacji roboczej, tj. nakładania następnej warstwy tej samej lub innej żywicy nie powinna wynosić więcej niż 2 do 10 godzin.
Jeżeli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze powłokę gruntującą należy posypać wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką.
Żywica jest szczelna na przenikanie pary wodnej – przy wilgotnym podłoży nie należy powłoki wykonanej z tej żywicy poddawać intensywnemu nagrzewaniu, ponieważ mogą powstać odspojenia – zwłaszcza w przypadku niedostatecznie stwardniałej powłoki.
W czasie nakładania żywicy temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +10oC.
Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3oC wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.