Produkty

Harz EP 143 (UV)

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 143 (UV)

Harz EP 143 (UV)

Żywica do gruntowania, lakierowania i spoiwo do zapraw nawierzchniowych

• Odporna na UV
• Bezbarwna
• Nie zawiera rozpuszczalnika
• Dwuskładnikowa
• Duża wytrzymałość mechaniczna
• Duża odporność chemiczna
• Dobrze otacza kruszywo kwarcowe

Harz EP 143 (UV) stosuje się:
• do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych,
• do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych nawierzchniowych po zmieszaniu
z suszonym kruszywem kwarcowym,
• do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc chemoodporne laminaty.

 • Barwa:
 • bezbarwny
 • Proporcje mieszania (wagowe) A - B:
 • według informacji podanej na opakowaniu
 • Gęstość (A + B) w temp. + 20°C:
 • 1,13 kg/dm³
 • Temperatura podłoża:
 • od +15°C do +25°C
 • Czas obróbki po wymieszaniu:
 • do 20 minut przy +20°C
 • Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18 ÷ 20°C:
 • 12 ÷ 14 h
 • Pełne obciążenie w temp. otoczenia 18 ÷ 20°C:
 • po 7 dniach
 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • >50 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie:
 • >15 MPa
 • Przyczepność do podłoża betonowego C20/25:
 • Bfl-s1
 • Opakowanie:
 • 30 kg (komp. A + komp. B)
 • Składowanie:
 • 6 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do +25°C

Zużycie:
Zużycie spoiwa na warstwę 1 mm: zaprawy szpachlowej ok. 600 g/m², jastrychu ok. 100 g/m².
Zużycie na warstwę gruntującą (w zależności od stanu i chłonności podłoża): 250 – 400 g/m².
Proporcja kruszywa 0,1-0,3 mm do żywicy 2:1 (dwie części wagowe 0,1-0,3 mm do jednej części wagowej żywicy).
Proporcja kruszywa 0,1-0,3 do 0,7-1,2 mm (dwie części wagowe 0,1-0,3 mm na osiem części 0,7-1,2 mm) do jednej części wagowej żywicy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być noś ne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%). Szpachlowanie nierówności podłoża (powyżej 1 mm), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerwy dylatacyjne, wyoblenia przyścienne najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej
przygotowanej z żywicy Harz EP 143 (UV) wymieszanej z suchym, drobnym kruszywem kwarcowym (dwie części wagowe 0,1-0,3 mm do jednej części wagowej żywicy).

Wykonanie:
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Czas mieszania ok. 3 minut. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż.
W celu uzyskania szorstkiej (nie śliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać kruszywem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2 – 0,8 mm (zużycie piasku 1 – 2 kg/m2). Po związaniu żywicy nadmiar kruszywa usunąć.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.
Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
− Harz EP 143 (UV) – 1 część wagowa
− kruszywo kwarcowe o uziarnieniu 0,1-0,3 mm – 2 części wagowe.
Proporcja: 1 część żywicy i 1 części kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji.
Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich. Do kompozycji żywicy i utwardzacza Harz EP 143 (UV) dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać, do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Konsystencję tiksotropową (umożliwiającą wykonanie np. faset) uzyskuje się przy dodaniu 4-5 części wagowej kruszywa.
Podłoże pod tak przygotowaną zaprawę wymaga zagruntowania czystą żywicą (nakładanie zaprawy może być wykonywane metodą mokre na mokre). Przy wykonywaniu laminatów postępować w sposób następujący: po wymieszaniu składników A i B, gotową do użytku masę należy nanieść na laminowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem, nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesycić laminat żywicą za pomocą wałka do laminowania lub pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy
laminat należy dosycić ponownie nanosząc na jego wierzch żywicę Harz EP 143 (UV) (przy zużyciu 1,0-1,5 kg/m²).

Ważne wskazówki:
• Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami (tzw. raki).
• Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C.
• Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.
• Nie nakładać Harz EP 143 (UV) podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.
• W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę, na powierzchni mogą utworzyć się smugi.
• W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie, jakości gruntowania.
• W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.