Produkty

Harz EP 30Top

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 30Top

Harz EP 30Top

Żywica epoksydowa uniwersalna

Harz EP 30Top jest bezrozpuszczalnikową, nie zawierającą wypełniacza mineralnego, o dużym nasyceniu barwnikami, 2 – komponentową żywicą reaktywną na bazie epoksydu.
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Duża siła krycia
• Odporna ścieranie

Skład chemiczny żywicy Harz EP 30Top został specjalnie opracowany w celu wykorzystania
jej w wykonawstwie warstw malarskich( do 0,5mm ) i średniogrubych powłok ( 0,5 – 1,0mm ) na podłożach cementowych oraz podłożach żywicznych posadzek np. magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych przemysłu spożywczego, chemicznego.
Żywicę Harz EP 30Top wykorzystuje się również w wykonawstwie powłok grubowarstwowych ( 2 – 4mm ) na podłożach betonowych posadzek szczególnie intensywnie obciążonych mechanicznie i chemicznie, np. hale montażowe, magazynowe, wystawiennicze, mleczarni, rzeźni, laboratoriów, elektrowni, zakładów chemicznych, parkingów itp.
Powierzchnie wykonane z wykorzystaniem żywicy Harz EP 30Top mogą być gładkie, a także uszorstnione kwarcem o różnym uziarnieniu.
Żywicę można stawać jako cienkowarstwową powłokę malarską wewnątrz oraz na zewnątrz.
Żywica Harz EP 30Top posiada dzięki swojej twardoplastycznej postaci oraz odporności
na ścieranie dużą wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. W przypadku powłoki wykonanej jako gładka, doskonale nadaje się do utrzymywania czystości oraz przeprowadzania zabiegów odkażających powierzchnię ( przemysł spożywczy, farmaceutyczny, szpitale ).
Żywica Harz EP 30Top spełnia wymogi stawiane materiałom trudnopalnym wg normy DIN EN 13501 ( klasa Cfl – s1 ). Żywica odporna jest na ścieki, solankę, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odladzające, a także oleje, smary, paliwa.

 • Barwa:
 • RAL 7023, 7032, inne kolory wg RAL na zapytanie
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 1,60 g/cm³
 • Stosunek mieszania: wagowy:
 • 5 : 1 objętościowo: 2,75 : 1
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna + 10°C, maksymalna + 30°C
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 100 %
 • Właściwości mechaniczne:
 • przełom w betonie
 • Twardość Shore A / Shore D:
 • D 80 - 82
 • Punkt zapłonu:
 • > 130°C
 • Opakowanie:
 • 6 kg, 12 kg, 30 kg
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy od dnia produkcji

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoże nie powinna przekraczać 4% ( metoda CM ).
Szpachlowanie nierówności podłoża ( powyżej 1 mm ), naprawy uszkodzonych krawędzie przerw dylatacyjnych, wykonywanie listw przyściennych najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej Harz FM 93.
Przed ułożeniem powłoki z żywicy Harz EP 22 należy zagruntować betonowe podłoże żywicą Harz EP 10 lub Harz EP 15 ( wybór żywicy gruntującej zależy od rodzaju podłoża, tempa prac, temperatury podłoża ).

Sposób stosowania, wskazówki:
Komponenty A ( żywica ) oraz B ( utwardzacz ) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce
( max. 300 obr./min.).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Żywicę Harz EP 30Top stosuje się jako powłokę malarską samodzielną lub kryjącą powłoki grubowarstwowe wykonane z użyciem innych żywic, np. Harz EP 22. W przypadku powłoki malarskiej gładkiej, żywicę nałożyć bezpośrednio na zagruntowane podłoże przy pomocy wałków. Włos wałków malarskich powinien być krótki i niezbyt gęsty. Kierunek rozkładania żywicy powinien być dwukierunkowy. Unikać tworzenia kałuż.
W celu uzyskania szorstkiej powierzchni świeżą warstwę żywicy gruntującej Harz EP 10 posypać z nadmiarem wysuszonym piecowo kwarcem o uziarnieniu 0,3–0,8 mm. Po stwardnieniu żywicy, nadmiar piasku kwarcowego usunąć i tak przygotowaną powierzchnię pokryć przy pomocy wałka malarskiego żywicą Harz EP 30Top. Na spadkach lub powierzchniach pionowych ( cokoły ) konsystencję zaprawy można regulować preparatem tiksotropowym.
Należy zapewnić pokrywanie powierzchni podłoża żywicą z tej samej serii produkcji – w przeciwnym razie należy się liczyć ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie.
W czasie nakładania żywicy temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +10oC.
Poza tym temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.