Produkty

Harz EP 140 GL

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 140 GL

Harz EP 140 GL

Bezbarwna, zawierająca rozpuszczalnik dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości

• Doskonałe właściwości penetrujące
• Duża wytrzymałość mechaniczna
• Duża odporność chemiczna

żywica gruntująca

 • Baza:
 • żywica epoksydowa
 • Zawartość części lotnych:
 • max 65%
 • Kolor:
 • bezbarwny
 • Gęstość (A + B) w temp.+ 20 °C:
 • 0,9 4 kg/dm3
 • Lepkość (kubek Forda ø 4 mm) w temp.+ 25°C:
 • 13 ± 5% s
 • Temperatura podłoża:
 • od +10°C do +25°C
 • Czas obróbki po wymieszaniu:
 • do 2,50 godziny przy +10°C
 • do 2 godzin przy +20°C
 • do 1 godziny przy +25°C
 • Składowanie w chłodnym pomieszczeniu:
 • co najmniej 6 miesięcy
 • Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18÷ 20°C:
 • min. 8 h. max. 48 h
 • Pełne obciążenie w temp. otoczenia 18÷ 20°C:
 • po 7 dniach
 • Żywica dostarczana jest w zestawach opakowań A+B o łącznej zawartości 15 kg.

Zużycie na gruntowanie: 0,15 ÷ 0,30 kg/m2;
Zużycie na 1 warstwę /jako lakier nawierzchniowy na posadzki epoksydowe: 0,10 ÷ 0,15 kg/m2;

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%). Szpachlowanie nierówności podłoża ( powyżej 1 mm ), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerw dylatacyjnych, wykonywanie wyobleń przyściennych najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej przygotowanej z żywicy Harz EP 140 GL wymieszanej suchym, drobnym piaskiem kwarcowym.
PRZYGOTOWANIE ŻYWICY:
Komponenty A ( żywica ) oraz B ( utwardzacz ) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce ( max. 300 obr./min.). Czas mieszania ok. 3 minut.
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie
pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją
przemieszać.

STOSOWANIE ŻYWICY:
Żywicę Harz EP 140 GL nanosi się za pomocą wałka lub pędzla na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach betonu.
UWAGA! Jeżeli żywica gruntująca całkowicie wsiąknie w podłoże, operację gruntowania należy powtórzyć.
W czasie nakładania żywicy temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +10oC.
Poza tym temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa od aktualnej temperatury punktu
rosy powietrza. Osiadanie rosy na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco zmniejsza przyczepność żywicy do podłoża.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:
Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do 25 °C. Przy zachowaniu powyższych
warunków okres MAGAZYNOWANIA wynosi 6 miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu.
BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony
środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.