Produkty

Harz EP 10

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 10

Harz EP 10

Żywica gruntująca; lepiszcze dla zapraw PC

• Dwukomponentowa
• Bezrozpuszczalnikowa
• Bezbarwna
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Duża zdolność penetracji
• Wielostronne zastosowanie

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz EP 10 jest gruntowanie podłoża pod powłoki wykonywane z żywic nie zawierających rozpuszczalników. Można stosować na powierzchniach betonowych, tynku a także drewnie i płytach wiórowych. Harz EP 10 jest żywicą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże, nawet w niskiej temperaturze. Żywica Harz EP 10, może być również stosowana jako bezbarwna powłoka zamykająca powierzchnie betonowe- 2 warstwy o łącznej grubości ok. 1 mm, np. powierzchnie warsztatów, hal produkcyjnych, krytych parkingów. Żywica po stwardnieniu jest odporna na oleje, smary, ropę i benzynę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady (rozcieńczone), związki soli.

 • Barwa:
 • transparentny
 • Gęstość w temperaturze +23 °C i wilg. powietrza 50%:
 • 1,1 g/cm3
 • Stosunek mieszania:
 • wagowo 2:1; objętościowo 1,8:1
 • Lepkość w temperaturze +25 °C:
 • komp. A: 800-1000 mPas (V03.1), komp. B 20-80 s(V03.1)
 • Czas obróbki po wymieszaniu (wilg. powietrza 50%):
 • 40-50 min. (+10 °C) / 25-30 min. (+20 °C)/ 12-15 min. (+30 °C)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna +10 °C, maksymalna +30 °C
 • Sucha pozostałość:
 • 100%
 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • przełom w betonie
 • Twardość Shore A, Shore D:
 • D 75-78
 • Opakowanie:
 • 6kg, 12 kg; 30 kg; inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej.
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia -> 24-36 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 2 dni; możliwość pełnego obciążenia: 10 dni;
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia -> 12-16 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 7 dni
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia -> 6-8 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 3 dni

Zużycie:
Gładkie powierzchnie: 250-400 g/m2.
W zależności od uszorstnienia: 500-1000 g/m2.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie ostaną uprzednio zmatowione poprzez np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie okurzyć odkurzaczem przemysłowym. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% (metoda CM).

Wykonanie:
Mieszanie: Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
W przypadku pojemnika “kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Minimalny czas mieszania ok. 2 min.
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Nakładanie:
Żywicę gruntującą Harz EP 10 nakłada się gumowym zgarniakiem i/lub wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż.
W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia i podłoża, cyrkulacji powietrza, przerwa czasowa do następnej operacji roboczej tj, nakładania kolejnej warstwy tej samej lub innej żywicy nie powinna wynosić więcej niż 2 do 10 godzin.
Jeśli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze powłokę gruntującą należy posypać wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po wyschnięciu warstwy nadmiar pisku należy usunąć przed dalszą obróbką.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno wrzucać do kanalizacji , zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.