Produkty

Harz EP 18 Rapid

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 18 Rapid

Harz EP 18 Rapid

Żywica epoksydowa

• 2-komponentowa żywica reaktywna na bazie epoksydu
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Nie zawiera wypełniacza mineralnego
• Transparentna
• Na wilgotne i słabe podłoża
• Szczególnie wysoka siła sczepności
• Krótki czas wiązania

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz EP 18 Rapid jest gruntowanie podłoży pod powłoki wykonywane z żywic nie zawierających rozpuszczalników. Cechuje ją bardzo szybki czas sieciowania (utwardzania).
Żywica Harz EP 18 Rapid nadaje się także do układania na wilgotnych podłożach, można ją również stosować jako warstwę sczepną pomiędzy starym i nowo układnym betonem. Można ją również stosować do wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywicznych.
W celu wykonywania powłok blokujących wstępowanie wilgoci należy stosować powłoki w dwóch warstwach, przy czym nie należy posypywać pierwszej warstwy kwarcem! Do rozścielania żywicy stosować gumowe zgarniaki a w przypadku rozlewnych mas szpachlowych zębate lub gładkie pace stalowe.
Harz EP 18 Rapid jest żywicą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże, nawet w niskiej temperaturze. Ma wysoką przyczepność do płytek ceramicznych, metalowych podłoży (m.in. stal, aluminium cynk, mosiądz), powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych.

 • Barwa:
 • transparentna
 • Gęstość właściwa przy +23°C i 50% wilg. wzgl.:
 • ok. 1,10 g/cm²
 • Lepkość w temp. +25°C:
 • komp. A: 1300 – 1500 mPas; komp. B: 300 – 500 mPas
 • Twardość Shore A / Shore D:
 • D 83 – 87
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 100%
 • Czas obróbki (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 4–8 minut (30°C) / 8–15 minut (20°C) / 35–55 minut (5°C)
 • Możliwość chodzenia (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 0,5–1 h (30°C) / 1–2 h (20°C) / 6–12 h (5°C)
 • Możliwość pełnego obciążenia (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 3 dni (30°C) / 7 dni (20°C) / 10 dni (5°C)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna +5°C, maksymalna +30°C
 • Odporność ogniowa:
 • Efl
 • Wydzielanie substancji korozyjnych:
 • SR
 • Wytrzymałość na ścieranie:
 • AR 1
 • Udarność (Impact Resistance):
 • IR 4
 • Wytrzymałość na oderwanie (Bond):
 • B 1,5
 • Pojemnik:
 • 1 kg, 5 kg, 10 kg; inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Proporcje mieszania składników żywicy: 3 : 1 (wagowo) / 2,7:1 (objętościowo).
Zużycie na powierzchnie betonowe: 300 – 500 g/m².
Szpachle i zaprawy – stosunek mieszania od 1 : 10 do 1 : 25.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa. Wilgotność podłoża mineralnego zawierającego cement nie może przekraczać 6%, w przypadku jastrychów anhydrytowych wilgotność ta nie może przekraczać 1%.

Wykonanie:
Mieszanie:
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Minimalny czas mieszania ok. 2 min. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.

Nakładanie:
Żywica gruntująca Harz EP 18 Rapid nakłada się gumowym zgarniakiem i/lub wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Włos wałków malarskich powinien być krótki i niezbyt gęsty. Kierunek rozkładania żywicy powinien być dwukierunkowy. Unikać tworzenia kałuż.
W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otocznia i podłoża, cyrkulacji powietrza, przerwa czasowa do następnej operacji roboczej, tj. nakładania następnej warstwy tej samej lub innej żywicy nie powinna wynosić więcej niż 2 do 10 godzin.
Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką.
Żywica jest szczelna na przenikanie pary wodnej – przy wilgotnym podłoży nie należy powłoki wykonanej z tej żywicy poddawać intensywnemu nagrzewaniu, ponieważ mogą powstać odspojenia – zwłaszcza w przypadku niedostatecznie stwardniałej powłoki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.