Produkty

Harz EP 145 S/W

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 145 S/W

Harz EP 145 S/W

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

Harz EP 145 S/W jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, barwną żywicą epoksydową o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy Harz EP 145 S/W wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnią.

UWAGA!!!
Harz EP 145 występuje w dwóch wersjach:
Harz EP 145 S/W bez wypełniacza i posiada właściwą Kartę Techniczną.
Harz EP 145 P z wypełniaczem i posiada właściwą Kartę Techniczną.
Rodzaj żywicy P lub S/W wpisany jest na etykiecie obok numeru partii.

• bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.,
• odporny na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników itp.,
• wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia,
• może być mieszana z piaskiem kwarcowym do żywic.

Harz EP 145 S/W stosuje się głównie do wykonywania cienko- i grubowarstwowych posadzek/powłok na powierzchniach mocno obciążonych mechanicznie (ruch ciężki) i chemicznie, np. na posadzkach magazynów, warsztatów, hal wystawienniczych, elektrowni, laboratoriów, zakładów chemicznych, mleczarni, rzeźni, na parkingach samochodowych, itp. Harz EP 145 S/W można stosować także z dodatkiem suszonego piasku kwarcowego do żywic. Harz EP 145 S/W może być stosowana na powierzchniach o maksymalnym spadku 1,5% (w przeciwnym razie konieczne jest stosowanie zagęszczacza nadającego właściwości tiksotropowe HADALAN® TX 57DD).

 • Baza:
 • żywica epoksydowa
 • Opakowanie:
 • 20 kg (komp. A + komp. B)
 • Zawartość części lotnych:
 • nie zawiera
 • Kolor:
 • beż: RAL 1001, RAL 1015
 • czerwień: RAL 3011
 • niebieski: RAL 5024
 • zieleń: RAL 6010, RAL 6011
 • szary: RAL 7032, RAL 7040
 • brąz: RAL 8003 i inne na zamówienie
 • Gęstość (A + B) w temp. 20 °C:
 • 1,41±0,01 kg/dm³
 • Lepkość (kubek Forda ø 10 mm) w temp.+20 °C:
 • 17 s
 • Temperatura podłoża:
 • nie niższa niż .+15 °C
 • Czas sieciowania w pojemniku po wymieszaniu:
 • do 25 minut w temperaturze +20 °C
 • Stosować przy temperaturze podłoża:
 • od +15°C do +25°C
 • Pełne obciążenie przy temp. podłoża +20°C:
 • po 14 dniach
 • Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego:
 • 1,8±0,2 mm
 • Odporność na uderzenie wg EN ISO 6272:
 • masa ciężarka/wysokość spuszczenia ciężarka/energia kinetyczna ciężarka w chwili uderzenia : 2kg/500mm/10Nm - klasyfikacja: IR10.
 • Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego:
 • 2,66±0,03 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie wg EN 13892-2:
 • 57,2±6,9 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie wg EN 13892-2:
 • 40,0±4,8 MPa
 • Twardość powierzchni wg EN 13892-6:
 • 93±8 N/mm2 - klasa SH70
 • Klasyfikacja ogniowa wg EN13501-1:
 • w zakresie reakcji na ogień: Bfl,
 • w zakresie wydzielania dymu: s1 .
 • (klasyfikacja: posadzka trudno zapalna Bfl-s1)
 • Emisja lotnych związków: klasyfikacja:
 • dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania (wietrzenia). Składowanie: 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, przewiewnych pomieszczeniach w temperaturze do +25°C.

Zużycie:
1. 0,6 – 1,0 kg/m² – w wersji cienkopowłokowej,
2. 1,5 – 3,5 kg/m² – w wersji samorozlewnej,
3. 1,5 kg/m² żywicy na warstwę zasadniczą (z piaskiem kwarcowym o frakcji 0,1- 0,3 mm – w ilości 1,2 kg/m²) + 0,6 – 1,0 kg/m² żywicy na warstwę zamykającą posypkę z piasku kwarcowego w wersji przeciwpoślizgowej, wylewano-szpachlowej z wypełniaczem kwarcowym i posypką z piasku kwarcowego.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Szpachlowanie nierówności podłoża (do 4 mm), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerw dylatacyjnych, wykonywanie wyobleń przyściennych najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej przygotowanej z żywicy Harz EP 145 S/W wymieszanej suchym, drobnym piaskiem kwarcowym. Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
− Harz EP 145 S/W – 1 część wagowa,
− piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm – od 1 do 5 części wagowych.
Proporcja 1 część żywicy i 1 części kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji. Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich.
Do kompozycji żywicy i utwardzacza Harz EP 145 S/W dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni. Zużycie na 1m² i 1mm grubości warstwy przy proporcji mieszania 1:1 po 0,7 kg.
Konsystencję tiksotropową (umożliwiającą wykonanie np. faset) uzyskuje się przy dodaniu 4-5 części wagowej kruszywa. Podłoże pod tak przygotowaną zaprawę wymaga zagruntowania czystą żywicą (nakładanie zaprawy może być wykonywane metodą mokre na mokre).
Nierówności podłoża większe niż 4 mm należy wyrównać zaprawą do naprawy betonu, jastrychu z grupy materiałów PCC MONOLITH.
Podłoże j.w. należy zagruntować żywicą Harz EP 140 lub Harz EP 143. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania przed jej stosowaniem. Komponenty żywic Harz EP 140 i Harz EP 143 : A (masa) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.) . Czas mieszania ok. 3 minut. Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. Zużycie, w zależności od stanu i chłonności podłoża powinno zawierać się w przedziale 250-400 g/m².

Wykonanie:
Żywicę kryjącą Harz EP 145 S/W należy nakładać na jeszcze lepką żywicę gruntującą tj. w ciągu kilku godzin od nałożenia żywicy gruntującej. Komponenty żywicy Harz EP 140 lub Harz EP 143 oraz Harz EP 145 S/W: A (masa) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.) . Czas mieszania ok. 3 minut. Po wymieszaniu natychmiast rozlać żywicę na posadzce, aby jej temperatura była taka jak temperatura posadzki i czas sieciowania nie uległ skróceniu na skutek wzrostu temperatury w pojemniku, a następnie rozprowadzać wałkiem.
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
W celu uzyskania szorstkiej (nie śliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku ok. 4,5 kg/m²). Po związaniu żywicy pod piaskiem, należy nadmiar piasku usunąć i nałożyć warstwę zamykającą żywicy.
Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami (tzw. raki).
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +15°C do +25°C, jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Nie należy nakładać Harz EP 145 S/W podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.