Produkty

Harz EP 148-DW

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 148-DW

Harz EP 148-DW

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, dyspersyjna żywica epoksydowa

• Bezrozpuszczalnikowa
• Dyspersyjna
• Dwuskładnikowa
• Barwna
• Możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, tynków, itp.
• Wysoka odporność na ścieranie
• Dobra odporność chemiczna
• Bardzo dobra zdolność krycia
• Dyfuzyjność dla pary wodnej
• Możliwość uzyskania powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości

Harz EP 148-DW stosowana jest jako powłoka ochronna przed uszkodzeniami chemicznymi i mechanicznymi powierzchni betonów konstrukcyjnych w budownictwie lądowym i wodnym.
Żywica Harz EP 148-DW z uwagi na to, że jest wodną dyspersją, ma niewielki opór dyfuzyjny dla pary wodnej, jest niepalna i nie stwarza zagrożenia wybuchowego. Jest odporna na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, oleje silnikowe, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole.

 • Barwa:
 • szary: RAL 7040 i RAL 7032,
 • beżowy: RAL 1015
 • Zawartość lotnego rozpuszczalnika:
 • nie zawiera
 • Temperatura powietrza, podłoża i materiału w czasie stosowania żywicy:
 • od +10°C do +25°C (zalecane od +12°C)
 • Czas obróbki:
 • +10°C / ok. 40 minut, +20°C / ok. 30 minut, +25°C / ok. 20 minut
 • Proporcje mieszania (żywica : utwardzacz):
 • 4 : 1 (w stosunku wagowym)
 • Dalsza obróbka (nakładanie kolejnej warstwy):
 • +10°C po 16 godzinach
 • +20°C po 12 godzinach
 • +25°C po 10 godzinach
 • Pełne obciążenie:
 • +10°C po 8 dniach, +20°C po 6 dniach, +25°C po 5 dniach
 • Gęstość (A + B) w temp. +20°C:
 • 1,32 kg/l
 • Lepkość A (kubek Forda 6 mm) w temp. +20°C:
 • 72 s
 • Odporność na zarysowania po 6 dniach (aparat Clemena):
 • 250
 • Przepuszczalność wody PN-EN 1062-3:2000:
 • 0,0285 kg/(m2xh0,5)
 • Odporność powłoki na uderzenie PN-EN ISO 6272-1:2005:
 • 1/40 kg/cm
 • Przyczepność powłoki przy odrywaniu PN-EN 1542-1:2000: 4,6 MPa,A:
 • zniszczenie kohezyjne w podłożu betonowym 100%
 • Odporność na ścieranie (krążki H-22 obciążenie 1000 g, ubytek masy po 500 cyklach) PN-EN ISO 5470-1:2000:
 • 133,4 mg
 • Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1:2007:
 • Bfl-s1
 • Pojemnik:
 • 15 kg (komp. A + komp. B)
 • Składowanie:
 • w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25 °C 6 miesięcy.

Zużycie:
Na jedną warstwę 0,2-0,3 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od niezwiązanych cząstek, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione, np. przez piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do obciążeń użytkowych (np. dla posadzek przemysłowych zaleca się, aby wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie wynosiła minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Tynki cementowe powinny odpowiadać klasie CS IV.

Wykonanie:
Mieszanie:
Harz EP 148-DW komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi” dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Materiał przeznaczony do nakładania w pierwszej warstwie rozcieńczyć wodą w ilości 5-10%.

Nakładanie:
Warstwy powłokowe z żywicy Harz EP 148-DW nakłada się za pomocą wałka na przygotowane podłoże.
Żywica Harz EP 148-DW wykazuje bardzo dobre właściwości kryjące. W przypadku potrzeby uzyskania warstwy malarskiej zaleca się układać żywicę w 2 warstwach (drugą nakładać po utwardzeniu się pierwszej warstwy).

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.