Produkty

Harz EP 19

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 19

Harz EP 19

Żywiczny impregnat betonu

Harz EP 19 jest bezbarwnym, zawierającym rozpuszczalnik, dwukomponentowym preparatem na bazie żywicy epoksydowej.
• Wysoka zdolność penetracji
• Zawiera rozpuszczalnik
• Również na wilgotny beton

Żywica służy do impregnacji powierzchni betonowych, również pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów – powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.
Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się ją głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych, dróg wewnątrzzakładowych, stanowisk postojowych dla samolotów na zewnętrz i wewnątrz hangarów.
Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej powłoki, zamykającej powierzchnię mineralnego cementowego podłoża (grubość warstwy ok. 0,1 mm).
Zastosowanie materiału Harz EP 19 wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie.
Żywica chroni powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasada także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

 • Barwa:
 • transparentny
 • Wielkość opakowań:
 • 6 kg, 12 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Czas składowania:
 • od dnia produkcji, co najmniej 12 miesięcy
 • Warunki składowania:
 • Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 0,90 g/cm3
 • Stosunek mieszania:
 • wagowy: 4 : 1, objętościowo: 4,3:1
 • Lepkość w temp. 25 °C:
 • komp. A: 7-17 s (4 mm kubek), komp. B: 17-27 s (4 mm kubek)
 • Czas obróbki (wilgotność powietrza 50%):
 • +10°C : 2-3 godziny
 • +20°C: 1-2 godziny
 • +30°C : 5-45 minut
 • *(Wyższa temperatura skraca czas obróbki redukuje lepkość
 • Niższa temperatura wydłuża czas obróbki i podwyższa lepkość)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna + 10°C, maksymalna + 30°C
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 50%
 • Właściwości mechaniczne:
 • na rozciąganie - przełom w betonie
 • Punkt zapłonu:
 • > 75°C
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia -> 24-36 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 2 dni; możliwość pełnego obciążenia: 10 dni
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia -> 12-16 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 7 dni
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia -> 6-8 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 3 dni

Zużycie:
Gładkie powierzchnie: 150 g/m2.
W zależności od uszorstnienia 250 – 275 g/m2.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 20 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa.
Sposób stosowania, wskazówki:
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji do użycia. Komponent B należy w całości wlać do pojemnika z komponentem A. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego.
Dokładne mieszanie komponentów, ze szczególną uwagą na obszar ścianek i dna pojemnika, należy wykonać niezwłocznie po ich połączeniu za pomocą mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr./min). W czasie nakładania żywicy, temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +10°C.
Żywicę Harz EP 19 należy rozprowadzać gumowymi zgarniakami a następnie wyrównywać rozkład żywicy wałkiem z krótkim włosiem. Nałożenie jednej warstwy żywicy zapewnia paroprzepuszczalność. Każda następna warstwa ogranicza paroprzepuszczalność.
W przypadku stosowania żywicy jako powłoki zamykającej należy zadbać, aby ostatnia warstwa miała jednolitą grubość. W przypadku stosowania wielu warstw, należy się liczyć z powstaniem błyszczącej powierzchni. Podczas schnięcia żywicy w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację, w celu odprowadzenia oparów rozpuszczalnika.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.