Produkty

MONOLITH BP Rapid 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH BP Rapid 54Z

MONOLITH BP Rapid 54Z

Szybkosprawny jastrych cementowy

MONOLITH BP Rapid 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą na bazie cementu. Przeznaczona jest do wykonywania cementowych posadzek związanych z podłożem o grubości od 20 mm lub posadzek o grubości od 40mm na warstwie rozdzielającej. MONOLITH BP Rapid 54Z dzięki specjalnie przygotowanej mieszaninie spoiw zachowuje stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności i dużą przewodnością cieplną.
• Mineralna
• O uziarnieniu 0÷4 mm
• Modyfikowana polimerami
• Mrozoodporna
• Przyklejanie płytek klejem na bazie cementu po jednej dobie
• Przyklejanie wykładzin lub parkietu klejem na bazie polimerów po około 3 dobach
• Gwarantowana wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥40 MPa

Zaprawa MONOLITH BP Rapid 54Z przeznaczona jest do do wykonywania posadzek w garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, w mieszkaniach, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, biura, szpitale, itp. Przeznaczony jest szczególnie do wykonywania jastrychów w pomieszczeniach, w których planowany jest bardzo krótki termin ułożenia nawierzchni podłogi. Nadaje się do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawą można wykonywać naprawy posadzek i elementów betonowych. Może być stosowana do wykonywania warstw spadkowych i dociskowych na balkonach i tarasach. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Można z niej wykonywać posadzki niezbrojone lub zbrojone, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jastrych z zaprawy MONOLITH BP Rapid 54Z może służyć jako podkład pod płytki ceramiczne, panele, deski podłogowe lub pod posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych. W zależności od obszaru zastosowania należy zwracać uwagę na właściwą grubość jastrychu. Ma ona wynosić:
• jastrych zespolony z podłożem cementowym, grubości od 20 mm,
• jastrych na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 40 mm,
• jastrych „pływający” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 mm,
• jastrych z ogrzewaniem wodnym, grubości od 45 mm.
Minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania, ponieważ wymagane jest pozostawienie co najmniej 25 mm powyżej górnej krawędzi przewodów grzewczych, odnośnie zbrojenia posadzki oraz wykonywania szczelin dylatacyjnych należy stosować się do zaleceń projektanta.

 • Klasa zaprawy wg PN-EN 13813:
 • CT-C40-F6
 • Wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach*:
 • ≥ 40 MPa
 • Wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach*:
 • ≥ 20 MPa
 • Wytrzymałości na ściskanie po 8 godzinach*:
 • ≥ 2 MPa
 • Wytrzymałości na zginanie:
 • > 6 MPa
 • Wilgotność jastrychu po 24 godzinach*:
 • ≤ 2,5%
 • Wilgotność jastrychu po 2 dniach*:
 • ≤ 1,5%
 • Czas mieszania:
 • ok. 3 ÷ 5 min
 • Czas zużycia:
 • do 1 godz
 • Zapotrzebowanie wody:
 • 1,9 ÷ 2,0 l na worek (25 kg)
 • Barwa:
 • szary
 • Temperatura stosowania:
 • od +5°C do +25°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg/42 worki na palecie
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, 12 miesięcy

Zużycie:
Ok. 19 kg na 1 m² /przy 1 cm grubości warstwy.
Z 25 kg suchej zaprawy otrzymujemy ok. 13 litrów jastrychu.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, niespękane, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć.

Wykonanie:
Zawartość opakowania 25 kg należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki przeciwbieżnej z ok. 1,9÷2,0 litrami czystej wody, do uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi.
Czas obróbki: do 1 godziny przy temperaturze zaprawy i podłoża 20 °C.
Świeży jastrych chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz.
Prace należy wykonać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +25 °C.
Przed układaniem jastrychu, w celu zespolenia go z podłożem, należy podłoże wstępnie zwilżyć wodą, tak aby było matowowilgotne. W celu poprawienia przyczepności jastrychu do podłoża zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże zaprawy sczepnej MONOLITH MK 54Z. Zaprawę sczepną nanieść za pomocą szczotki dekarskiej na całą powierzchnię podłoża. Pracować metodą “mokre na mokre”. Warstwę zaprawy MONOLITH BP Rapid 54Z po rozłożeniu starannie ubijać, zagęszczać oraz zacierać. W przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych. W przypadku wykonywania podkładów na warstwie oddzielającej wyrównane podłoże dokładnie przykryć folią zachowując 10 cm zakłady i wywijając ją na ściany.
W przypadku podkładów “pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Płyty należy układać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy dokładnie przykryć folią budowlaną.
Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10×10 cm, 15×15 cmlub prętów stalowych o średnicy 6 mm i rozstawie 20×20 cm. Efektywnym jest zastąpienie siatki stalowej makrowłóknem kopolimerowym, np. marki RUREDIL RXF 54 lub RXF 19. Zastosowanie włókna w ilości od 1,2 do 1,5 kg na 1 m³ jastrychu w pełni zastępuje siatkę stalową przynosząc przy tym oszczędność czasu oraz ułatwienie w układaniu jastrychu.
Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć w warstwie jastrychu. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w polach nie większych niż 6×6 m oraz w progach pomieszczeń. Podczas stosowania na zewnątrz, pola jastrychu nie powinny być większe niż 4×4 m. Podkłady ogrzewane dylatować w polach nie większych niż 5×5 m. Podkłady ogrzewane powinny dodatkowo posiadać dylatację obwodową wzdłuż ścian wokół slupów i innych stałych elementów. Dylatację wykonać przy użyciu samoprzylepnych taśm dylatacyjnych o grubości min. 5 mm.
Wykonaną posadzkę należy pielęgnować przez ok. 3 dni, np. okrywając cienka folią PCV. Układanie kolejnych warstw zawierających wodę, jak np. hydroizolacja, kleje do płytek, dyspersje żywic można wykonywać po 24 godzinach. Układanie kolejnych warstw wrażliwych na wodę, jak np. parkiet można wykonywać po 3 dniach uprzednio sprawdzając wilgotność jastrychu.
W przypadku wykonywania podłoży grzewczych, ogrzewanie można włączyć po 3 dniach.

Produkty systemowe:
MONOLITH MK 54Z – mineralna zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej.

Ważne wskazówki:
• Jastrych, jak każda zaprawa cementowa wymaga pielęgnacji przez co najmniej 3 dni tj. ochrony powierzchni przed utratą wody zawartej w świeżej zaprawie i niezbędnej do związania cementu. Powierzchnię można chronić przez przykrycie folią PE, płynną folią, dyspersją żywicy, bitumu lub przyklejając płytki.
• Chronić ułożony jastrych przed słońcem, wiatrem.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie.
W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skorą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH BP Rapid 54Z jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.