Produkty

MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z

MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z

Zaprawa typu PCC/SPCC na bazie cementu, modyfikowana polimerami, przeznaczona do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z jest gotową do użycia zaprawą cementową o maksymalnym uziarnieniu 2 mm (4mm) sporządzoną przy użyciu specjalnych dodatków. Zaprawa nie zawiera materiałów wywołujących korozję.
• 1-komponentowa
• Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
• Odporna na działanie chlorków i siarczanów
• Mrozoodporna
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoka odporność na karbonizację
• Nadaje się do nanoszenia techniką natryskową lub ręcznie
• Możliwość stosowania w systemie PCC I, II, III oraz SPCC
Grubość nanoszonych warstw w zależności od uziarnienia:
MONOLITH EB2 54Z od 6 mm do 40 mm,
MONOLITH EB4 54Z od 20 mm do 60 mm.

MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z stosowany w systemie PCC jako zaprawa wypełniająca, warstwa wyrównująca posadzki, nawierzchnie drogowe, również do pogrubiania betonowych posadzek przemysłowych. Warstwy wypełniające i wyrównujące układa się na mineralnej warstwie sczepnej MONOLITH MK 54Z. MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z stosuje się:
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
• do systemowej naprawy i reprofilacji nawierzchni betonowych wszystkich typów,
• do wykonywania i naprawy posadzek przemysłowych oraz jastrychów,
• na wykonywania i naprawy nawierzchni drogowych,
• do wykonywania i naprawy konstrukcji hydrotechnicznych, oczyszczalni ścieków.

 • Ciężar objętościowy materiału sypkiego:
 • ok. 1,17 kg/dm³
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy:
 • ok. 1,80 kg/dm³
 • Czas obróbki:
 • ok. 90 min. / +10°C
 • ok. 60 min. / +20°C
 • ok. 25 min. / +30°C
 • Wytrzymałość na ściskanie*:
 • EB2 54Z
 • po 24 godz.: ≥25 MPa
 • po 7 dniach: ≥45 MPa
 • po 28 dniach: ≥60 MPa
 • EB4 54Z
 • po 24 godz.: ≥25 MPa
 • po 7 dniach: ≥45 MPa
 • po 28 dniach: ≥65 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po*:
 • EB2 54Z
 • po 24 godz.: ≥3,5 MPa
 • po 7 dniach: ≥7,5 MPa
 • po 28 dniach: ≥9,5 MPa
 • EB4 54Z
 • po 24 godz.: ≥3,5 MPa
 • po 7 dniach: ≥7,0 MPa
 • po 28 dniach: ≥9,5 MPa
 • Moduł sprężystości:
 • EB2 54Z:
 • 30 GPa
 • EB4 54Z:
 • 30,5 GPa
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • ok. 2,8 N/mm²
 • Czas schnięcia*:
 • ok. 3 godz
 • Kolor:
 • cementowo-szary
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 42 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

(* w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 60%)

Zużycie:
Orientacyjne zużycie suchych zapraw wynosi ok. 1900 kg/ m³ świeżej zaprawy.
25 kg worek suchej zaprawy wystarcza na przygotowanie ok. 15 l świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże betonowe:
Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą „pull-off” ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego; nie mogą występować zastoiny wody.

Wykonanie:
Proporcja mieszania: około 3,2 – 3,4 I na 25 kg suchej mieszanki.
Zaprawę MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z należy wymieszać z wodą w odpowiedniej proporcji. Najpierw wlać do pojemnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka. Po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż osiągnie się żądaną konsystencję. W celu ograniczenia napowietrzenia mieszanki, należy stosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne (ok. 500 obrotów/min.). Czas mieszania: około 4 – 6 min.
Zaprawę MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z nakładać na świeżą zaprawę antykorozyjną i sczepną MONOLITH MK 54Z.

Stal zbrojeniowa:
Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po co najmniej 2 – 3 cm w każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt.
Elementy stali zbrojeniowej muszą być oczyszczone z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np. hydropiaskowanie, a następnie dwukrotne zabezpieczenie zaprawą antykorozyjną i sczepną MONOLITH MK 54Z.

Warstwa sczepna:
Dobrze wymieszaną zaprawę nanosić ławkowcem lub metodą natryskową na matowo wilgotne podłoże. Warstwa sczepna musi zostać wyprowadzona na około 1 cm poza obszar ubytku. Na świeżą warstwę sczepną nakładamy zaprawę naprawczą. Wielkość powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał warstwy sczepnej nie związał przed nałożeniem zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada „mokrym na mokre”).
W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwą sczepną przed nakładaniem zaprawy naprawczej.

Środki ochronne:
Podczas twardnienia MONOLITH EB2 (-EB4) 54Z należy chronić zaprawę przed słońcem i przeciągiem, aby zapobiec utracie wody.

Ważne wskazówki:
• Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504.
• Zachować temperaturę stosowania, od +5°C do +30°C.
• Unikać stosowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, w czasie silnego wiatru lub deszczu.
• Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie.
• Nie należy dodawać wody powyżej określonej w instrukcji ilości.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement i reaguje z wodą tworząc odczyn silnie alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Niewykorzystaną zaprawę traktować jako gruz betonowy. Puste worki, po dokładnym opróżnieniu, traktować jako makulaturę.