Produkty

MONOLITH VM 100

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH VM 100

MONOLITH VM 100

Bardzo szybkosprawna, ekspandująca podlewka cementowa

• Osiąga wytrzymałość ≥ 100 MPa
• Jest zaprawą bezskurczową, odporną na obciążenia dynamiczne
• Jest zaprawą mrozoodporną i odporną na sole odladzające
• Posiada przyrost objętości w czacie wiązania ok. 1%
• Może mieć postać zaprawy płynnej i półpłynnej
• Nie zawiera dodatków chlorowych i żelaznych
• Jest łatwa do stosowania ręcznego i przy użyciu pomp
• O stabilnym, w pełni kontrolowanym składzie wymagającym jedynie dodania odmierzonej ilości wody
• Zapewnia szybki przyrost wytrzymałości
• Posiada doskonałą przyczepność do betonu i elementów stalowych

MONOLITH VM 100 jest dostarczana jako sucha zaprawa do wymieszania z wodą. Po dodaniu do niej ściśle określonej ilości wody otrzymujemy swobodnie rozlewającą się podlewkę do wypełnień i zakotwień o min. grubości 10 mm w jednej warstwie.
MONOLITH VM 100 jest zaprawą na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanych kruszyw i wypełniaczy oraz dodatków chemicznych. Skład i rodzaj wypełniaczy zapewnia pełną płynność i nie powoduje sedymentacji kruszywa. MONOLITH VM 100 stosuje się:
• jako zaprawę do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
• jako podlewkę pod płyty stopowe słupów i inne konstrukcje stalowe,
• jako podlewkę pod podpory mostowe i konstrukcje żelbetowe,
• jako podlewkę pod łożyska mostowe, szyny suwnic, szyny dźwigów,
• jako podlewkę pod wszelkiego rodzaju maszyny precyzyjne,
• jako podlewkę pod turbiny, generatory, sprężarki i inne urządzenia stanowiące obciążenie dynamiczne,
• do zalewania zakotwień elementów stalowych i betonowych.

 • Barwa:
 • szary
 • Uziarnienie:
 • 0 ÷ 2 mm
 • Minimalna grubość warstwy:
 • 10 mm
 • Maksymalna grubość warstwy:
 • 100 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu:
 • > 60 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach:
 • > 80 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
 • > 100 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu:
 • > 6 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach:
 • > 9 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
 • > 12 MPa
 • Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach:
 • > 2,0 MPa
 • Temperatura stosowania:
 • od +5°C do +30°C
 • Czas stosowania:
 • 15 minut od zakończenia mieszania z wodą
 • Pęcznienie:
 • ok. 1%
 • Opakowanie:
 • 25 kg/ worek papierowy
 • Skałdowanie:
 • 6 miesięcy od daty produkcji w suchym pomieszczeniu

Zużycie:
Z 25 kg zaprawy uzyskujemy ok. 13 litrów podlewki.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia przygotowana do wykonania podlewki musi być czysta, niezaolejona, mocna, wolna od kawałków luźnego betonu. Na co najmniej dwie godziny przed zastosowaniem materiału powierzchnię należy zlać obficie wodą do stanu matowo-wilgotnego. Zastosowane deskowanie powinno być szczelne, a elementy przewidziane do usunięcia winny być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Przestrzeń podlewana, ograniczona deskowaniem, musi być z boków i od góry całkowicie szczelna. Na końcu jej krawędź winna wystawać poza obręb podlewanej płyty ok. 50 mm. wlewanie zaprawy MONOLITH VM 100 w zamknięty szalunek powinno odbywać się poprzez lej. Jeśli pod podlewana płytą znajdują się otwory na śruby bądź inne zakotwienia należy je wykonać wcześniej przed rozpoczęciem podlewania.

Wykonanie:
Do niewielkich ilości materiału (50 kg) wystarczającym do mieszania będzie mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce (300-600 obr./min.) Dla większej ilości należy stosować mieszadło mechaniczne z nieruchomym bębnem. Do 2,6-2,9 l wody wsypać zawartość worka (25 kg). Całość mieszać ok. 5 minut. Nie przekraczać podanej ilości wody. Dla uzyskania optymalnych właściwości MONOLITH VM 100 należy wlać do deskowania najpóźniej po 25 minutach od zakończenia mieszania. W przypadku temperatur wyższych niż 20°C okres ten może ulec skróceniu. Do dużych realizacji najwłaściwsze będzie zastosowanie pomp typu przeponowego. Jednakże pompy typu tłokowego śrubowego również mogą być stosowane.
MONOLITH VM 100 może być stosowany w warstwie o grubości maksimum do 100 mm w przestrzeniach zamkniętych. Dla prawidłowego wypełnienia przestrzeni podlewanej należy MONOLITH VM 100 wlewać lub pompować z jednej strony, możliwie najkrótszą drogą (patrz rysunki instruktażowe w Karcie Technicznej). W temperaturach 5°C i poniżej należy stosować ciepłą wodę o temperaturze od +30°C do +40°C. Materiał w warunkach zimowych stosuje się jak inne produkowane na bazie cementu. Wszystkie narzędzia powinny być wyczyszczone wodą zaraz po użyciu.

Ważne wskazówki:
• Nie przekraczać zalecanej ilości wody.
• Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobu piasku, cementu itp.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Przed przystąpieniem do stosowania produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Chemicznej zgodnej z rozporządzeniem (EU) No.1907/2006 (REACH) i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
Produkt zawiera cement, który w połączeniu z wodą ma odczyn bardzo silnie alkaiczny. w związku z tym należy w czasie jego stosowania nałożyć okulary ochronne. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć natychmiast czystą wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka czystą wodą oraz bezzwłoczne zasięgniecie porady lekarza.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH VM 100 jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.