Produkty

MONOBET OF

Visbud/Produkty/Monolith/MONOBET OF

MONOBET OF

Zaprawa typu PCC przeznaczona do szpachlowania konstrukcji betonowych i żelbetowych po uzupełnieniu ubytków

• Mineralna polimero-cementowa
• Odporna na siarczany
• Zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5 mm
• Zawierająca zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

MONOBET OF przeznaczony jest:
• do wypełniania rys i ubytków („raków”) o głębokości do 5 mm, w ramach systemu naprawy betonu i żelbetu MONOBET,
• do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego, zbiorników wody i ścieków komunalnych,
• jako ostateczna, zatarta na gładko lub filcowana cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże pod farby.

 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Barwa:
 • szara
 • Gęstość nasypowa suchej zaprawy:
 • ok. 1 600 kg/m³
 • Gęstość obj. zarobionej zaprawy:
 • ok. 1 900 kg/m³
 • Gęstość obj. związanej zaprawy:
 • ok. 1 750 kg/m³
 • Przyczepność (wg EN 1504-3:2005):
 • > 1,8 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie (wg jw.):
 • > 40 MPa
 • Absorpcja kapilarna (wg jw.):
 • < 0,15 kg/m2h 0,5
 • Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie):
 • > 1,8 MPa
 • Odporność na siarczany:
 • klasa ekspozycji XA3 wg EN206-1
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,7 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Warunki atmosferyczne:
Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5˚C.
Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż +25˚C.
Prace zabezpieczające:
Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. W razie potrzeby stosować rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.
Przygotowanie podłoży do nakładania materiału:
Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem itp. środkami) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża, takie jak: skorodowany beton, resztki zaprawy, łuszczące powłoki, mleczko cementowe itp..
Podłoża chłonne zwilżyć wodą do postaci matowej.

Wykonawstwo:
Zaprawę MONOBET OF należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka i po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż uzyska się zdatną do obróbki homogeniczną masę szpachlową. Do mieszania należy stosować mieszalniki wolnoobrotowe lub mieszadła podwójne z ruchem wymuszonym. Mieszanie ręczne jest niedozwolone. Czas mieszania ok. 5 min.

Zapotrzebowanie wody:
Ok. 5,3 l na worek 25 kg.
Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. warunki pogodowe, temperatura, przeznaczenie zaprawy czy preferencje wykonawcy. Zaleca się określać ją na podstawie prób i utrzymywać bez zmian na wydzielonych powierzchniach. Jednorodność konsystencji wpływa na jednolitość struktury i powierzchni nakładanego materiału.

Nakładanie materiału:
Zaprawę MONOBET OF można układać ręcznie: przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo natryskowo.
Przy aplikacji natryskowej można wykorzystać agregaty typu PFT G4 lub Putzmeister MP 25. Maksymalna grubość wykonywanej warstwy nie powinna przekroczyć 5 mm. Obrabianą powierzchnię po okresie czasu od 20 do 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia, należy zatrzeć i wygładzić. Dla uzyskania gładkiej, wyrównanej płaszczyzny MONOBET OF wygładza się i przeciera miękką gąbką.
W przypadku nanoszenia mechanicznego (natryskowego) można pozostawić szorstką fakturę powierzchni.
Świeżo nałożony materiał chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Czyszczenie narzędzi:
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Możliwość dalszej pracy:
Po osiągnięciu przez nałożony materiał parametrów odpowiednich dla przewidywanej następnie technologii (głównie związaniu i wyschnięciu) można przystąpić do dalszych prac.
Produkty wchodzące w skład systemu MONOBET:
Monobet ZH/MK – zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna.
Monobet FM – zaprawa reprofilacyjna.
Monobet OF – zaprawa szpachlowa.

Ważne wskazówki:
• Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504.
• Zachować temperaturę stosowania od +5°C do +30°C.
• Unikać stosowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, w czasie silnego wiatru lub deszczu.
• Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie.
• Nie należy dodawać wody powyżej określonej w instrukcji ilości.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą.
W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą.
Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.
Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.