Produkty

Harz EP TE (HF)

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP TE (HF)

Harz EP TE (HF)

Żywica epoksydowa do wykonywania powłok ochronnych

• Dwukomponentowa.
• Zawiera około 5% rozpuszczalnika.
• Barwna.
• Do nakładania na beton i stal.
• Znaczna elastyczność i duża odporność na ścieranie.
• Duża odporność mechaniczna.
• Duża odporność chemiczna.
• Jest sama dla siebie gruntem.

Przeznaczona przede wszystkim do ochrony podłóż mineralnych obiektów oczyszczalni ścieków, np. rury kanalizacyjne, otwarte i zamknięte komory fermentacyjne. Jest również doskonałą ochroną antykorozyjną stalowych elementów urządzeń portowych, śluz, ścian szczelinowych. Odporna na ścieki, wodę morską, oleje, ropę oraz liczne rozcieńczone kwasy i zasady. Powłoka wykonana z żywicy Harz EP TE (HF) wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ścieranie oraz elastycznością. Wytrzymałość na ścieranie można dodatkowo zwiększyć przez wypełnienie żywicy suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 – 0,8 mm. ( np. w strefie zgarniaczy lub w korytach osadników piasku ). Żywica Harz EP TE (HF) ułożona w postaci gładkiej powłoki doskonale nadaje się do utrzymania czystości oraz zabiegów odkażających powierzchnię. Żywica nie zawiera rakotwórczych związków smoły.

 • Barwa:
 • Czerwony, czarny
 • Opakowanie:
 • 10 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej
 • Gęstość w temp. +23°C i wilg. powietrza 50%:
 • 1,35 g/cm³
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • przełom w betonie
 • Twardość Shore’a / Shore D:
 • A > 90
 • Lepkość (25 °C, V03.4):
 • Komponent A : 250 – 400 mPa•s, Komponent B : 7500 – 11000 mPa•s
 • Stosunek mieszania:
 • wagowo- 1: 5, objętościowo- 1 : 3
 • Reakcja na ogień:
 • klasa E
 • Wpływ temperatury podłoża na czasy technologiczne:
 • Czas obróbki po wymieszaniu
 • +10°C : 90-110 min.
 • +20°C: 45-50 min.
 • +30°C : 20-28 min.
 • Czas przykrywalności (nakładania następnej warstwy żywicy” świeże na świeże” w celu uzyskania połączenia obu warstw)
 • +10°C : min. 24-36 h, max. 48 h
 • +20°C: min. 12-16 h, max. 24 h
 • +30°C : min. 6-8 h, max. 12 h
 • Czas pełnej obciążalności
 • +10°C: 10 dni
 • +20°C : 7 dni
 • +30°C : 3 dni

Zużycie:
200 – 300 g/m2 na warstwę na podłoża stalowe
300 – 400 g/m2 na warstwę na podłoża betonowe;

STOSOWANIE:
Komponenty A ( żywica ) oraz B ( utwardzacz ) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce ( max. 300 obr./min.). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Czas mieszania ok. 5 min. – żywica posiada właściwości tiksotropowe. Żywicy Harz EP TE (HF) nie należy rozcieńczać. Powłokę nakłada się wałkiem futrzanym dociskając go mocno do podłoża. Dla uzyskania pełnej odporności i trwałości naniesiona powłoka musi być absolutnie wolna od porów. W przypadku zbyt porowatego podłoża zaleca się nawet stosowanie trzech warstw. Stosując przemiennie kolory w łatwy sposób można kontrolować prawidłowość wykonania prac. W przypadku zastosowania żywicy Harz EP TE (HF) jako samorozlewnej zaprawy żywicznej należy do mieszanych mechanicznie komponentów stopniowo dodawać piasek kwarcowy ( piecowo suszony ) o uziarnieniu 0,3 ÷ 0,8 mm.
Stosunek objętościowy obu składników, tj. żywicy do piasku nie powinien przekroczyć wartości 1:0,2. Przygotowana samorozlewna zaprawa epoksydowa jest wylewana na zagruntowane podłoże. Po rozłożeniu zaprawy należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej zaprawy przy pomocy kolczastego wałka. Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +10°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza; ewentualnie należy oczekiwać na korzystne warunki pogodowe.
Obróbka / UWAGI
Temperatura materiału, powietrza i podłoża powinna być mierzona w czasie kolejnych procesów układania i
utwardzania i powinna mieścić się między 10°C i 30°C.
Ponadto należy zwracać uwagę, aby temperatura podłoża była o co najmniej 3°C wyższa od temperatury
punktu rosy otaczającego powietrza.
Wilgotność względna otaczającego powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Obróbka powinna być prowadzona przy stałej lub malejącej temperaturze, aby uniknąć powstawania pęcherzyków
rozszerzającego się powietrza z podłoża. Należy starannie odpowietrzać powłokę po nałożeniu i podczas
utwardzania.
W czasie utwardzania powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.