Produkty

MONOLITH TM35/4 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH TM35/4 54Z

MONOLITH TM35/4 54Z

Mieszanka torkretowa do nakładania natryskiem metodą suchą

MONOLITH TM35/4 54Z jest suchą mieszanką mineralną zawierającą spoiwa hydrauliczne oraz wysokiej jakości frakcjonowane kruszywa o uziarnieniu 0–4 mm. Jest przeznaczona do natrysku metodą suchą lub ręcznie metodą mokrą podczas wykonywania napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych oraz żelbetowych.
• Do nakładania torkretnicą metodą suchą
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka przyczepność do podłoża (powierzchnia betonu oraz stal zbrojeniowa)
• Grubość warstwy przy jednym nałożeniu ok. 12–60 mm
• Przy większych grubościach należy nakładać produkt w kilku warstwach
• Uziarnienie 0,0–4,0 mm
• Wysoka szczelność
• Mrozoodporność
• Małe straty ze względu na niski poziom odbicia podczas aplikacji
• Klasa wytrzymałości torkretu C 35/45 zgodnie z normą EN 206-1
• Zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm
• Produkcja pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

MONOLITH TM35/4 54Z przeznaczony jest do:
• napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych oraz żelbetowych,
• budownictwa ogólnego (słupy, stropy, podciągi),
• budownictwa hydrotechnicznego (tamy, śluzy, zbiorniki oczyszczalni ścieków , elektrownie wodne, nabrzeża portowe, pirsy),
• budownictwa geotechnicznego (ściany oporowe, ściany szczelinowe, tunele),
• górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego (szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, skarpy),
• budownictwa przemysłowego i energetycznego (kominy, słupy, stropy),
• budownictwa komunikacyjnego drogowego i kolejowego (mosty, wiadukty, tunele).

 • Wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach:
 • ≥ 45 MPa
 • Wytrzymałości na zginanie po 28 dniach:
 • ≥ 6,0 MPa
 • Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off :
 • ≥ 2,0 MPa
 • Uziarnienie:
 • 0,0–4,0 mm
 • Grubość warstwy w jednym cyklu:
 • ok.12 do 60 mm
 • Skurcz po 56 dniach:
 • ≤ 0,93 mm/m
 • Reakcja na ogień:
 • A1
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 30 kg / 40 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie:
Ok. 2200 kg/m³ (nie uwzględniając strat związanych z odbiciem podczas natrysku).

Przygotowanie podłoża:
Naprawa konstrukcji powinna zostać poprzedzona dokładnymi badaniami (np. wykonanie odwiertów, badania metodą chemiczną, badania pull-off ) oraz odbiorem wykonanym przez inżyniera posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Średnia wytrzymałość podłoża betonowego na rozciąganie (metodą pull-off) powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa (wartość pojedynczego pomiaru powinna wynosić min. 1,0 MPa). Odsłonięte stalowe pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone zgodnie z Sa 2 ½ wg EN ISO 8501-1. Podłoże nawilżyć i poczekać aż osiągnie stan matowowilgotny.
Temperatura powietrza oraz podłoża podczas aplikacji od + 5°C do.+ 30°C. W sytuacji montażu zbrojenia z siatki stalowej należy dobrać odpowiednią ilość kotew w celu zapewnienia dobrej stabilności podczas wykonywania natrysku.

Wykonanie:
Aplikacja wymaga doświadczenia operatora torkretnicy w kontrolowaniu mieszanki (regulacji optymalnej ilości wody) oraz specjalistycznych urządzeń o niezbędnej wydajności.
Gotową mieszankę MONOLITH TM35/4 54Z należy zaaplikować bezpośrednio do leja wsypowego torkretnicy skąd za pośrednictwem dozownika materiał trafia do komory tłoczenia (schemat jest uzależniony od modelu i budowy torkretnicy). Następnie strumieniem sprężonego powietrza mieszanka przesyłana jest elastycznym przewodem do dyszy natryskowej. W dyszy dochodzi do zmieszania suchej mieszanki z wodą oraz ewentualnie z ciekłymi domieszkami. Istotnym czynnikiem jest ustalenie i kontrola prawidłowo dodanej ilości wody w celu otrzymania optymalnego stosunku w/c (wody do cementu). Zbyt mały dodatek wody spowoduje, m.in. nadmierne pylenie podczas aplikacji materiału, natomiast zbyt duży dodatek wody wpłynie negatywnie na jakość i parametry techniczne uzyskanego betonu . Nawilżona mieszanka dynamicznie nanoszona jest pod dużym ciśnieniem na powierzchnie konstrukcji . Zaprawę MONOLITH TM35/4 54Z nakładać urządzeniami natryskowymi na matowo-wilgotny beton. Beton natryskowy (torkret) można nakładać w jednym bądź w kilku cyklach roboczych. Grubość warstwy nakładanej w jednym cyklu nie powinna przekraczać 6 cm. Natrysk w pozycjach pułapowych wymaga zwykle nanoszenia zaprawy w kilku warstwach. Następną warstwę można nanosić, gdy poprzednia związała na tyle, że może stanowić warstwę nośną. Z reguły wy¬maga to odstępu czasu ok.1,5 godziny w temperaturze +20°C. Zaleca się chronić w ciągu pierwszych 6 dni nałożoną warstwę przed przedwczesnym przeschnięciem, np. poprzez okrywanie wilgotnymi płachtami jutowymi lub folią zatrzymującą wilgoć. Po utwardzeniu przeschniętą powierzchnię można zabezpieczyć dodatkowo systemami ochrony betonu.

Ważne wskazówki:
• Zaprawy MONOLITH TM35/4 54Z nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
• W stanie świeżym nie należy nałożonej zaprawy zraszać wodą.
• W każdym przypadku można zalecić wykonanie zabezpieczenia hydrofobizującego.
• Powyższe dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
• Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie.
W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH TM35/4 54Z jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.