Produkty

SILAN

SILAN

Roztwór silanów i siloksanów w rozpuszczalniku, przeznaczony do impregnacji hydrofobizujacej materiałów budowlanych

• Gotowy do użycia, łatwy w obróbce
• Do nakładania pędzlem lub natryskowo
• Wysoka trwałość
• Szybki i długotrwały efekt hydrofobowy
• Nie blokuje dyfuzyjności podłoża
• Nie tworzy filmu
• Można go przechowywać min. 12 miesięcy

SILAN jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji przeciwwodnej porowatych materiałów budowlanych zapobiegając jednocześnie porostowi grzybów i glonów. Charakteryzuje się bardzo dobrą penetracją, szybkim efektem hydrofobowym i wysoką odpornością na alkalia.
Jako powłoka ochronna nie zmienia kolorystyki podłoża, zachowuje pełną przepuszczalność pary wodnej i C02, jest odporna na czynniki atmosferyczne, a także promieniowanie UV zabezpieczając podłoże na wiele lat.

  • Baza produktu:
  • roztwór silanów i siloksanów w rozpuszczalniku.
  • Gęstość w 20°C:
  • 0,8
  • Temperatura podłoża w czasie stosowania:
  • od + 5°C do + 30°C
  • Opakowanie:
  • kanister metalowy 10 l
  • Składowanie:
  • 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Opakowania należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych kanistrach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć

Zużycie:
W zależności od chłonności podłoża i metody nanoszenia ok. 0,1 – 0,5 l roztworu na 1 m² podłoża.

Przygotowanie podłoża:
SILAN można nanosić na wszelkie, za wyjątkiem gipsu, mineralne – chłonne i porowate podłoża budowlane jak betony wszystkich rodzajów, tynki mineralne, mury ceglane i wapienno-piaskowe, gazobeton, kamienie naturalne oraz mineralne powłoki malarskie.
Należy zachować ostrożność na podłożach zawierających styropian i XPS.
Podłoże musi być nośne, czyste, bez przemrożeń, luźnych cząstek oraz wolne od tłustych zanieczyszczeń.
Impregnacja nowych wypraw mineralnych może być wykonywana po ich pełnym wysezonowania tj. po minimum 21–28 dniach.

Wykonanie:
SILAN można aplikować zarówno pędzlem jak i przez natrysk (w miarę możliwości bezciśnieniowy). Zaleca się nanoszenie roztworu dwukrotnie w krótkich odstępach czasu tzw. metodą „mokre w mokre” do pełnego i równomiernego nasycenia powierzchni.

Ważne wskazówki:
• SILAN można stosować w temperaturach od +5°C do +30°C.
• Impregnacja powinna być wykonywana podczas suchej, bezdeszczowej pogody.
• Powłoka hydroizolacji musi być mechanicznie szczelna (bez prześwitów, przerw, pęcherzy powietrza, wtrąceń).

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Pomieszczenia w których stosuje się SILAN należy intensywnie wietrzyć, gdyż rozpuszczalnik jest łatwopalny i tworzy mieszankę wybuchową z powietrzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów:
Resztek produktu nie wolno wylewać do kanalizacji.
Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.