Produkty

PROFLEX FD

Visbud/Produkty/Monolith/PROFLEX FD

PROFLEX FD

Barwna, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, 1-komponentowa, płynna folia dachowa

PROFLEX FD to barwna, elastyczna, 1-komponentowa, płynna, bezrozpuszczalnikowa, hydroizolacyjna folia dachowa i powłoka ochronna do betonu na bazie wodnej dyspersji polimerów. Przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu może być nakładana na powierzchnie cementowe (doskonale wiąże włókna azbestowe), blachę, bitumy (papy bitumiczne).
• Elastyczna, bezspoinowa, o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz
• Może być aplikowany na powierzchniach pochylonych, również na powierzchniach pionowych i sufitowych
• O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania
• Odporna na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne
• Posiada odporność na promienie ultrafioletowe (UV)
• Mostkuje rysy i spękania podłoża powstałe po nałożeniu powłoki
• Chroni powierzchnie przed działaniem agresywnej atmosfery miejskiej i przemysłowej
• Nadaje estetyczny wygląd budynkom
• Poprawia bilans energetyczny klimatyzowanych poddaszy
Dostępne kolory: ceglasty, zielony, antracyt, beżowo-szary.

PROFLEX FD stosowana jest jako barwna, dekoracyjna powłoka dachowa.
Jest także układana jako wodochronna powłoka na:
• podłoża z betonu, płyty azbestowe (eternit),
• papy, gonty papowe, powłoki bitumiczne,
• dachówki cementowe, dachówki ceramiczne,
• blachy, membrany PVC, płyty EPS i XPS, zamknięto-komorowe pianki PUR.
• pochylone powierzchnie dachów budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
Stosując produkt PROFLEX FD otrzymuje się bezspoinowe zabezpieczenie powierzchni dachowej przed opadami atmosferycznymi.
Nie nadaje się do ciągłego obciążenia wodą (np. zbiorniki wody, niecki fontann).

 • Baza:
 • polimery
 • Konsystencja:
 • półpłynna
 • Gęstość właściwa:
 • 1,45 g/cm³
 • Zawartość rozpuszczalnika organicznego (VOC):
 • nie zawiera
 • Wodoszczelność:
 • brak przenikania
 • Zdolność do mostkowania pęknięć:
 • ≥ 500 μm (klasa A3)
 • Przepuszczalność pary wodnej ( g/m2∙d ), co najmniej:
 • 14,5±0,3
 • Odporność temperaturowa:
 • od -35°C do +100°C
 • Przyczepność do podłoża:
 • ≥ 0,7 MPa
 • Wydłużenie przy zerwaniu*:
 • ok 300%
 • Temperatura stosowania:
 • od +5°C do +30°C
 • Czas wiązania powłoki*:
 • min. 9 godz
 • Pojemnik:
 • 22 kg
 • Składowanie:
 • w szczelnie zamkniętych pojemnikach do 12 miesięcy.

(* badanie w temperaturze +23°C przy wilgotności względnej 50%)

Zużycie:
1 mm warstwa ochronna i koloryzująca – 1,45 kg/m², 2 mm warstwa renowacyjna – 2,9 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak: beton zwykły, płyty włóknisto-cementowe (w tym również azbestocementowe jak Eternit itp.). Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.).
Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża takie jak resztki zaprawy, łuszczące się powłoki, itp.
Ubytki i nierówności powierzchni cementowych wyrównać odpowiednimi zaprawami mineralnymi. Ostre krawędzie należy zaokrąglić (R≥5 mm). W miejscach widocznych lub możliwych pęknięć zatopić w PROFLEX FD pasy o szerokości 35 cm z włókniny poliestrowej o gramaturze powyżej 50 g/m², REFLEX DachVlies. Ubytki i nierówności powierzchni bitumicznych naprawić trwale plastyczną, bitumiczną masą szpachlową np. DAKORIT® SPM 40B. W szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczenie podłoża przed zagruntowaniem. Podłoża bitumiczne oraz chłonne podłoża cementowe zagruntować materiałem REFLEX TG. Niechłonne powierzchnie (blachy) zagruntować materiałem HADALAN® SK 10D.

Wykonanie:
PROFLEX FD jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed nałożeniem materiał należy dokładnie wymieszać (krótkie, wolne mieszanie).
Podczas nakładania i wysychania powłoki wymagana jest temperatura materiału, otoczenia i podłoża, co najmniej +5˚C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu, wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 35˚C.
Materiał w zależności od warunków lokalnych i potrzeb zaleca się nakładać:
• wałkiem lub płaskim pędzlem, techniką malarską, dokładnie rozprowadzając go po podłożu jak gęstą farbę,
• pacą stalową, przez szpachlowanie do uzyskania na płaszczyźnie warstwy o jednakowej, odpowiedniej grubości,
• metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny – airless).
Zalecana grubość pojedynczej warstwy mokrego materiału wynosi ok. 1 mm.
Grubsze warstwy wymagają znacznie dłuższych czasów schnięcia, dlatego przy wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze zalecane jest nakładanie kolejno kilku warstw, aby w ten sposób zapewnić szybsze wysychanie kolejnych warstw.
Kolejne warstwy nakładać na warstwy już związane.
W przypadku użycia do wzmocnienia powłoki wkładki REFLEX DachVlies, wkładkę należy wklejać w pierwszą warstwę.
W przypadku nakładania produktu metodą natrysku, a także przy wysokich temperaturach aplikacji, produkt można rozcieńczać czystą wodą w ilości ok. 5%.
Narzędzia czyścić czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Ważne wskazówki:
• Przy wszystkich podłożach należy unikać obróbki w przypadku zbliżania się opadów deszczu.
• Jeżeli obróbka prowadzona jest w temperaturze niższej od +10°C, należy, szczególnie przy większych grubościach nakładania, liczyć się z niewłaściwym przebiegiem procesu tworzenia się folii i w związku z tym z obniżeniem się jej elastyczności oraz, ewentualnie, z powstawaniem rys na powłoce.
• Proces schnięcia opóźniany jest przez niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza (np. mgłę), a przyspieszany jest przez suszę i wysokie temperatury.
• Powierzchnie bitumiczne, które mają być pokryte materiałem PROFLEX FD muszą być nośne oraz starsze niż 1 rok.
• Przed zastosowaniem zapoznać się z kartami technicznymi preparatów do gruntowania podłoża.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.
Niezwiązaną powłokę należy chronić przed deszczem, przemarznięciem i uszkodzeniem mechanicznym.

Usuwanie odpadów:
Resztki niezużytej masy i opakowania utylizować, jako odpady z tworzyw sztucznych.
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.