Produkty

REFLEX TG

REFLEX TG

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy środek do gruntowania i wzmacniania podłoży pod materiał REFLEX FD oraz PROFLEX FD

• Jednoskładnikowy
• Bezzapachowy
• O działaniu wyrównującym chłonność podłoża i wzmacniającym
• Łatwy w aplikacji
• Dobrze penetrujący
• Ekologiczny

REFLEX TG jest środkiem gruntującym przed nałożeniem powłok na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Po związaniu tworzy jednolitą powierzchnię przygotowaną do naniesienia powłoki ochronnej. Dedykowany szczególnie pod materiały REFLEX FD oraz PROFLEX FD.
Materiał przeznaczony do gruntowania:
• podłoży z materiałów bitumicznych (poza smołą),
• płyt włóknisto-cementowych,
• blach pokrytych powłoką antykorozyjną,
• podłoży mineralnych.

Materiał wiąże pyły, polepsza nośność i wyrównuje chłonność podłoży. Może być stosowany przy dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych.

 • Baza:
 • dyspersja monomerów, dodatki sieciujące
 • Gęstość właściwa:
 • 1,05 kg/litr
 • Zawartość rozpuszczalnika organicznego (VOC):
 • brak
 • Czas po jakim można nakładać powłokę:
 • ok. 6 godzin*
 • Opakowanie:
 • 5 l i 10 l
 • Składowanie:
 • w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji. ( * w temperaturze +20°C i względnej wilgotności podłoża 60%)

Zużycie:
0,15 do 0,20 litra/m².

Przygotowanie podłoża:
Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.), suche lub lekko wilgotne. W przypadku występowania pęcherzy w pokryciach bitumicznych rulonowych należy je bezwzględnie usunąć poprzez ich nacięcie oraz doklejenie.
Ubytki i nierówności powierzchni cementowych naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami, np. elastycznym klejem do płytek FK Flex marki MONOLITH. Ostre krawędzie należy zaokrąglić (R≥5 mm). Ubytki i nierówności powierzchni bitumicznych naprawić trwale plastyczną, bitumiczną masą szpachlową DAKORIT® SPM 40B.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczenie podłoża przed zagruntowaniem.

Wykonanie:
Elementy narażone na zabrudzenie osłonić (okleić). Materiał w stanie niezwiązanym można usunąć wodą. Podczas procesu nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5°C.
Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż +35°C.
Materiał w stanie świeżym jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest odporny na deszcz.
Materiał nakłada się za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny – airless). W przypadku starych podłoży najlepszy efekt uzyskujemy poprzez wcieranie materiału szerokim pędzlem.
W przypadku aplikacji materiału natryskiem, wysokich temperatur aplikacji można rozcieńczyć materiał czystą wodą dodając 5-10 % wody.
Czas schnięcie w warunkach normalnych (temp. ok. 20°C, wilgotność względna ok. 60%) wynosi od 2 do 8 godzin.
Narzędzia czyścić czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Ważne wskazówki:
• Przy wszystkich podłożach należy unikać obróbki w przypadku zbliżania się opadów deszczu.
• Proces schnięcia opóźniany jest przez niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza (np. mgłę), a przyspieszany jest przez suszę i wysokie temperatury.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą, zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Zgodnie z przepisami ADR produkt w transporcie jest wyrobem bezpiecznym.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych: płyn – jak farby budowlane wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania – jak odpady domowe.
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.