Produkty

HADALAN BA15 55Z

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN BA15 55Z

HADALAN BA15 55Z

Masa wyrównawcza, 4 - 15 mm / 50 mm wymieszana z piaskiem jastrychowym

Właściwości:
HADALAN® BA15 55Z jest zawierającą cement, samorozlewną zaprawą wyrównawczą do nakładania warstwami o grubości od 4 do 50 mm. Dla warstw o grubości do 15 mm zaprawa stosowana jest bez dodatku piasku, dla warstw o grubości 15 – 25 mm z dodatkiem piasku jastrychowego o uziarnieniu 0/4 mm oraz dla warstw o grubości 25 – 50 mm z dodatkiem piasku jastrychowego o uziarnieniu 0/8 mm.

 • Samorozlewna
 • Bardzo wytrzymała na obciążenia
 • Szybkowiążaca
 • Daje się nakładać mechanicznie
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • O niskiej emisji

Składniki:
Cementy, mineralne dodatki, środki pomocnicze, sproszkowana dyspersja tworzywa sztucznego

HADALAN® BA15 55Z do wyrównywania podłoży betonowych i surowych stropów betonowych oraz do wykonywania posadzek.
Znajduje zastosowanie jako warstwa użytkowa w magazynach, halach fabrycznych, garażach, piwnicach i warsztatach, oraz oraz jako warstwa wygładzająca i niwelacyjna na jastrychach cementowych i szorstkich podłożach betonowych.
Materiał stosowany jest także do wykonywania jastrychów spadkowych pod płytki i inne wykładziny oraz do wypełniania ubytków i zagłębień w posadzkach.

Obszary zastosowań:
• Podłoża i posadzki w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

 • Opakowanie:
 • worek papierowy
 • Dostępne worki:
 • 25 kg
 • Forma dostawy:
 • 42 worki na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • od + 10 °C do + 30 °C
 • Czas stosowania*:
 • ok. 30 minut
 • Zapotrzebowanie na wodę:
 • 4,5 litra na 25 kg
 • Czas schnięcia*:
 • - można po niej chodzić: po ok. 3 godzinach;
  - można układać płytki: po ok. 72 godzinach
 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • po 2 dniach: > 18 N/mm²
  po 7 dniach: > 30 N/mm²
  po 28 dniach: > 40 N/mm²
 • Składowanie:
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

* W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Na każdy 1 mm grubości warstwy ok. 1,8 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche oraz wolne od pyłu i środków antyadhezyjnych, np. wosku, olejów lub tłuszczu. Spieczone warstwy, powierzchnie bitumiczne i zużyte (starte przez opony) oraz wszystkie inne nienośne podłoża należy przygotować przez frezowanie, śrutowanie, piaskowanie itp. (minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm², minimalna wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm²). Większe zagłębienia i dziury zamknąć zaprawą HADALAN® BM 55 HSP. Jastrychy cementowe, podłoża betonowe, podłoża o różnej chłonności, istniejące okładziny ceramiczne, stare dobrze przylegające powłoki malarskie należy wstępnie zagruntować materiałem HADALAN® EPUni 12E i na świeżo posypać piaskiem kwarcowym Quartz051 157M . Dopiero po całkowitym utwardzeniu gruntu (z reguły po 24 godzinach) może on być pokrywany masą samopoziomującą. W przypadku wystarczająco szorstkich podłoży można je gruntować materiałem VESTEROL® TG 10D. HADALAN® BA15 55Z należy nakładać na grunt podeschnięty do stopnia matowo-wilgotnego. Jastrychy anhydrytowe oraz stare okładziny płytkowe należy z zasady przeszlifować ( uziarnienie papieru szlifierskiego – 16). Podłoża gładkie, szczelne i niechłonne można gruntować środkiem HADALAN® Multigrund. Proszę przestrzegać informacji podanych w stosownej karcie technicznej.

Wykonanie:
1. HADALAN® BA15 55Z dosypywać do czystej wody w odpowiednio dobranym pojemniku intensywnie mieszając i następnie wymieszać wiertarką z mieszadłem przy 400 do 800 obr./min. do uzyskania jednorodnej zaprawy bez grudek.
Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 4 do 15 mm: 25 kg HADALAN® BA15 55Z: 4,5 litra wody .
Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 15 do 25 mm: 2 części wagowe HADALAN® BA15 55Z: 1 część wagowa piasku jastrychowego 0/4 mm
Zalecane proporcje mieszanki dla warstw o grubości od 25 do 50 mm: 1 część wagowa HADALAN® BA15 55Z: 1 część wagowa piasku jastrychowego 0/8 mm.
Zapotrzebowanie na wodę zarobową wynosi ok. 4,5 l na 25 kg HADALAN® BA15 55Z.
Należy uwzględniać wilgotność piasku jastrychowego.
Zalecane proporcje mieszanki dla warstw wyrównawczych na jastrychach spadkowych: 25 kg HADALAN® BA15 55Z : 3,5 litra wody.  Wymieszać do uzyskania gęstej, stabilnej konsystencji.
2. Po wymieszaniu masę należy wylać na podłoże i rozprowadzić za pomocą zębatej kielni, rakli jastrychowej lub gładkiej kielni na powierzchni warstwą o pożądanej grubości. Połączenia dwóch partii wylanej masy należy obrabiać na bieżąco.
3. Następnie, najpóźniej po 15 minutach, należy wylaną masę odpowietrzyć za pomocą kolczastego wałka.
4. Jeżeli HADALAN® BA15 55Z nakładany jest w 2 warstwach, wtedy drugą warstwę należy nałożyć tego samego dnia bez wcześniejszego przygotowania podłoża, w przeciwnym razie przed drugą warstwą należy wykonać gruntowanie za pomocą VESTEROL® TG 10D.
5. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
6. Przy nakładaniu maszynowym można stosować pompy mieszające np. Putzmeister MP 20/25, Wagner T2S i PC25, PFTG4 lub G5.

Ważne wskazówki:
Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od + 10°C do + 30°C.
· Niskie temperatury wydłużają a wysokie skracają czas wiązania.
· Świeżo wylaną masę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego.
· Przy mieszaniu automatycznym mogą ulec zmianie właściwości mechaniczne HADALAN®BA15 55Z.
· W trakcie wykonywania prac, oprócz podanych tutaj informacji należy także przestrzegać odpowiednich norm i przepisów różnych organizacji i stowarzyszeń zawodowych oraz aktualnych norm DIN.
· Oprócz powyższych wskazówek należy również przestrzegać wytycznych zawartych w przepisach wykonawczych różnego rodzaju cechów rzemieślniczych i organizacji zrzeszających wykonawców oraz postanowień odpowiednich norm budowlanych.
· Nie nadaje się do wykonywania jastrychów pływających.
· Okładzina końcowa powinna być wykonana z materiałów bezrozpuszczalnikowych.
· Przy wysokim obciążaniu, narażaniu posadzki na uderzenia i upadki, przy ruchu zostawiającym ślady np. opon, przy transporcie materiałów sypkich należny zastosować odpowiednie wykończenie posadzki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.