Produkty

HADALAN EG145 13E

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN EG145 13E

HADALAN EG145 13E

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, odporny na zjawisko osmozy

Właściwości:
HADALAN® EG 145 13E jest żywicą gruntującą o silnych właściwościach sczepnych, przeznaczoną specjalnie do stosowania na posadzkach zagrożonych działaniem wilgoci. Polepsza połączenie pomiędzy nakładanymi później warstwami, również w przypadku późniejszych, silnych wahań temperatury i wilgotności.

 • Nie zawiera alkoholu benzylowego
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Jest bardzo reaktywna i przyczepna
 • Posiada dobre właściwości penetracyjne

Składniki:
Żywica epoksydowa /utwardzacz, substancje polepszające sczepność

HADALAN® EG 145 13E jako warstwa gruntująca pod późniejsze systemy powłokowe i uszczelnienia oraz do wykonywania zapraw z żywicy epoksydowej na podłożach mineralnych, takich jak np. beton, jastrych, stabilne okładziny posadzkowe itp. Poprzez zalewowe nakładanie warstwy gruntującej następuje zamknięcie porów w podłożu. HADALAN® EG 145 13E jest odporny na osmozę i dlatego nadaje się szczególnie do przygotowywania podłoży w przypadku wykonywania powłok na balkonach i tarasach. Po dodaniu mieszanki wypełniaczy HADALAN®FGM003 57M powstaje samorozlewna masa gruntująca i szpachlowa, dzięki dodaniu HADALAN®FGM012 57M można wykonywać bardzo wytrzymałe zaprawy z żywic epoksydowych. HADALAN® EG 145 13E nadaje się również do stosowania jako paroizolacja na podłożach mineralnych.

Obszary zastosowań:
•Beton i jastrych
•Okładziny z płytek ceramicznych
•Pomieszczenia warsztatowe i magazynowe
•Podłoża podlegające działaniu wilgoci
•Powierzchnie balkonów i tarasów
•Schody zewnętrzne

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik kombi:
 • 8,7 kg / 2,9 kg / 1 kg
 • Składnik A, żywica:
 • 6 kg /2 kg / 0,69 kg
 • Składnik B, utwardzacz:
 • 2,7 kg /0,9 kg / 0,31 kg
 • Forma dostawy:
 • 42/84 poj. na palecie, 12 x 1 kg w kartonie
 • Temperatura stosowania ⃰:
 • +8 °C do +30 °C
 • Czas stosowania ⃰:
 • 15 -20 minut
 • Ciężar objętościowy ⃰:
 • 1,05 kg/l
 • Lepkość, gotowej mieszanki:
 • 2,4 dPa.s
 • Proporcje mieszanki:
 • 100 części wagowych komp. A, 45 części wagowych komp. B
 • Wytrzymałość na odrywanie na betonie po 7 dniach schnięcia:
 • > 4,8 N/mm²
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

⃰W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Gruntowanie: 0,2 do 0,4 kg/m²
Piasek kwarcowy do posypywania o ziarnistości 0,1 – 0,5 mm: 0,2 do 0,4 kg/m²

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od rys i substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zapraw, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć przez śrutowanie, frezowanie, szlifowanie lub piaskowanie. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm². Wilgotność w strefie przypowierzchniowej (ok. 3 cm) nie może przekroczyć wartości wilgotności równowagowej materiałów budowlanych.
Beton i jastrych cementowy: < 4 % wagowo. Jastrych anhydrytowy: < 0,5 % wagowo.
Istniejące, stabilne okładziny z płytek ceramicznych należy przed rozpoczęciem gruntowania dokładnie oczyścić z brudu, resztek środków pielęgnacyjnych itp. W razie potrzeby okładziny posadzek przeszlifować lub wyfrezować za pomocą odpowiedniego sprzętu.

Wykonanie:
Oba składniki dostarczane są w specjalnych pojemnikach w ilościach zapewniających prawidłową proporcję mieszanki.
1. Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) wyposażonej w mieszadło krzyżakowe oba składniki miesza się do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi, co najmniej 1 minutę. Słabiej wymieszany materiał przylegający do ścianek naczynia i do mieszadła należy zgarnąć i dodać do mieszanki w celu prawidłowego wymieszania. Następnie przelać materiał do czystego naczynia i ponownie krótko wymieszać.
2. Po wymieszaniu materiał HADALAN® EG 145 13E należy obficie nanosić przy pomocy gumowej packi lub wałka na gruntowane podłoże tak, aby powstała na nim cienka warstwa. W przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody lub dyfuzji pary wodnej należy gruntować podłoże w taki sposób, żeby grunt utworzył cienką warstwę i całkowicie wypełnił pory. W razie potrzeby nałożyć dwie warstwy gruntujące. Alternatywnie HADALAN® EG 145 13E można wypełnić mieszanką wypełniaczy HADALAN®FGM003 57M (proporcja mieszanki 1:1 części wagowych). Taką mieszankę nakłada się wałkiem cienką warstwą. Zużycie 0,6 do 0,8 kg/m². Dodana mieszanka wypełniaczy zapewnia wyraź-nie lepsze wyparcie powietrza z porów podłoża.
3. W przypadku wykonywania kolejnych powłok grubowarstwowych, w celu uzyskania lepszej przyczepności posypać równomiernie świeżą powłokę gruntującą wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym Quarz0105 57M (zużycie 0,2 do 0,4 kg/m²). Należy unikać zasypywania piaskiem całej powierzchni podłoża.
4. Kolejne warstwy można nakładać najwcześniej po 6 godzinach a najpóźniej po 24 godzinach od zagruntowania podłoża. W przypadku posypania powłoki gruntującej piaskiem uzyskuje się dobrą przyczepność następnych warstw także po upływie wielu dni.
5. Informacje dotyczące wykonywania następnych powłok i warstw znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych.
6. Narzędzia pokryte świeżym materiałem można czyścić rozcieńczalnikiem HADALAN® EPV 38L. Po wyschnięciu preparatu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
7. Poprzez dodanie mieszanki wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M można wykonywać masy szpachlowe i zaprawy na bazie żywicy reaktywnej, które posiadają duży stopień wypełnienia i są szczelne dla cieczy. Dokładniejsze informacje na ten temat podane są w instrukcji technicznej.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania od +8 °C do +30 °C.
•Niskie temperatury opóźniają a wysokie temperatury przyspieszają proces wiązania.
•Należy bezwzględnie przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych powłok.
•Wymieszany materiał należy szybko zużyć. Materiał w pojemniku sieciuje szybciej (reakcja egzotermiczna). Materiał wylany można stosować przez dłuższy czas.
•W przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody lub dyfuzją pary wodnej należy wykonać warstwę gruntującą w taki sposób, aby była ciągła i wypełniła pory. Nieprawidłowo wykonane gruntowanie, bez wypełnienia porów w podłożu, może powodować odspajanie się lub częściowe tworzenie się pęcherzy powietrza w nakładanych później powłokach, wykonywanych z nieodpornych na osmozę żywic reaktywnych lub elastycznych uszczelnieniach wykonywanych w ramach systemu ochrony balkonów.
•Temperatury podczas pracy/utwardzania powinny przekraczać o 3°C temperaturę punktu rosy.

Składniki:
Żywica epoksydowa /utwardzacz, substancje polepszające sczepność.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Dokładniejsze wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa. Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.