Produkty

ÖKOPLAST 2K 20B

Visbud/Produkty/hahne/ÖKOPLAST 2K 20B

ÖKOPLAST 2K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, mostkująca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli

Właściwości:
ÖKOPLAST® 2K 20B jest ulepszonym tworzywem sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem do wykonywania grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem.
Wykonana z niego powłoka hydroizolacyjna jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.
Po pełnym związaniu hydroizolacja jest odporna na mróz i sole wysypywane zimą.

 • Łatwy w stosowaniu
 • Dobrze podatny na późniejsze wygładzanie
 • Szybko twardnieje
 • Ulepszony dodatkiem włókien
 • Spełnia wymagania normy DIN 18533

Składniki:
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydrauliczne środki wiążące

ÖKOPLAST® 2K 20B do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem zgodnie z normą DIN 18533 na stykających się z gruntem ścianach, cokołach i płytach fundamentowych oraz zasypanych gruntem płytach stropowych.
• Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca W1-E.
• Przeciwko wodzie napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu W2-E.
• Przeciwko wodzie nienapierającej na zasypanych gruntem stropach W3-E.
• Przeciwko wodzie rozpryskowej na cokole ściany oraz wodzie kapilarnej w i pod stykającymi się z gruntem ścianami W4-E.
• Do uszczelniania połączeń płyta z betonu wodoszczelnego – ściana oraz szczelin roboczych i miejsc połączeń elementów budowli z betonu o wysokim stopniu oporu przenikania wody .
• Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, zaprawach z grupy zapraw II i P III, oraz na starych, oczyszczonych powłokach bitumicznych.
• Jako klej do płyt, izolacyjnych, ochronnych i drenażowych.

Obszary zastosowania:

 • Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
 • Płyty fundamentowe
 • Garaże podziemne
 • Balkony, tarasy
 • Pomieszczenia mokre, urządzenia prysznicowe
 • Mury i ścianki oporowe
 • Opakowanie:
 • wiadro polietylenowy/ worek papierowy
 • Pojemnik do mieszania:
 • 30 kg
 • Składnik płynny:
 • 24 kg
 • Proszek:
 • 6 kg
 • Forma dostawy:
 • 17 poj. na palecie
 • Gęstość materiału gotowego do stosowania:
 • 1,10 kg/l
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +35 °C
 • Czas stosowania:
 • ok. 2 godz.
 • Punkt mięknienia (R+K):
 • > 80 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu:
 • ok. 60 %
 • Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie:
 • ok. 0,26 N/mm2
 • Mostkowanie rys - bez wkładki tkaninowej:
 • > 2 mm w temp. +4 °C
 • Szczelinowe badanie szczelności wg DIN 15814 przy obciążeniu przez 24 godz. ciśnieniem wody 1 mm:
 • > 0,75 bar
 • Powłoka w pełni związana i obciążalna*:
 • po 2 dniach
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

Minimalne zużycie zgodne z normą DIN:
Szpachlowanie drapane*: 1 do 2 kg/m²
DIN 18195 część 4
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa: 4,1 kg/m²

DIN 18195 część 5
Woda nie pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych): 4,1 kg/m²

DIN 18195 część 6
Spiętrzona woda przesiąkowa**: 5,5 kg/m²
Woda pod ciśnieniem: 5,5 kg/m²
•W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 – 1,5 kg/m² (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Oddzielnie należy uwzględnić szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża.
•Prace związane z wykonywaniem uszczelnienia przeciw wodzie napierającej pod ciśnieniem nie są zgodne z wymaganiami normy DIN 18195 i przed ich rozpoczęciem należy je umownie uzgodnić ze zleceniodawcą.
*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.
** Zasadniczo na całej powierzchni wtapia się wkładkę wzmacniającą.

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL®Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m².
Podłoże może być lekko wilgotne. W czasie fazy budowlanej woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże.
Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z jako uszczelnienie pośrednie. Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Wykonać wyoblenia i zaokrąglenia w narożnikach zaprawą ÖKOPLAST® 2K 20B, INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni językowej.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy.
Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą.
Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia między płaszczyznami muszą być stwardniałe.

Wykonanie:
DIN 18195 – Uszczelnienia budowli
DIN 1053 – Wykonywanie murów
Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi, oraz informacji firmy Hahne dotyczących wykonywania uszczelnień budowli wg normy DIN 18195.
1. Wymieszać ÖKOPLAST® 2K 20B przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (400 – 600 obr/min, mieszadło łopatkowe). Krótko wymieszać składnik płynny i następnie intensywnie do niego wmieszać składnik proszkowy. Mieszanie trwa ok. 1 minuty i kończy się, kiedy masa jest jednorodna i bez grudek.
2. Nakładać materiał o wymaganej grubości warstwy używając do tego celu blichówki, kielni lub pompy perystaltycznej PP 99.
3. W przypadku szczelin dylatacyjnych zakryć je taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę” i pokryć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B.
4. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić do powierzchni bocznych fundamentu i na wysokość ok. 30 cm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową). Jeżeli to miejsce będzie tynkowane, można ten biegnący wokół budynku pas uszczelnić mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT®Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z.
W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie należy poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas trwania robót budowlanych. Zasadniczo należy wykonywać uszczelnienie dwuwarstwowe. Wg normy DIN 18195 część 4 i 5 nakładanie warstw powłoki uszczelniającej może odbywać się metodą „świeżym na świeże”. Przy założeniu występowania obciążenia opisanego w części 6 normy pierwsza warstwa musi być wystarczająco sucha.
Wykonać wyoblenia we wszystkich narożnikach wewnętrznych, krawędzie budowli należy ściąć (ukosować).
Szczeliny dylatacyjne zakryć taśmą IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę”.
Taśmę przykleić na krawędziach materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B i połączyć ją z uszczelnieniem powierzchniowym. Sklejanie taśm do spoin następuje przez podgrzanie tworzywa sztucznego taśmy przy pomocy dmuchawy gorącego powietrza.
Taśmy nakłada się na siebie z wystarczającą zakładką i dociska. Zaraz po wystygnięciu tworzywa sztucznego taśma jest gotowa do użycia i wodoszczelna.

Środki ochronne:
Wg normy DIN 4095 drenaż jest dopuszczalny przed uszczelnieniem.
Należy unikać przedostawania się wody pod powłokę uszczelniającą od strony posadzki piwnicy lub wody zbierającej się ze stropów i jeszcze nie podłączonych rur spustowych. Do powłok uszczelniających nie może przedostać się grunt spoisty (zawierający glinę). Uszczelnienie należy chronić przed uszkodzeniem (warstwy zabezpieczające/użytkowe wg normy DIN 4095).Do wykonania warstw zabezpieczających i drenujących można zastosować podklejoną warstwą ślizgową matę drenażową IMBERAL® Multidrain 89V. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej materiałem ÖKOPLAST®2K 20B lub miękką pastą bitumiczną np. IMBERAL®BEP-F 20B. Płyty faliste lub z wypustkami nie nadają się do tego celu.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
•Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
•W miarę możliwości przejścia przez powłokę uszczelniającą powinny się znajdować w strefie wilgoci gruntowej, niespiętrzonej wody przesiąkowej (przestrzegać normy DIN 18195 część 9).
•Przy przejściach w obrębie wody nie napierającej pod ciśnieniem stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe wzgl. rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody pod ciśnieniem generalnie trzeba stosować rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
•Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
•Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18195 część 10.
•Odstępstwa od DIN 18195 muszą być zasadniczo uzgodnione umownie.

Składniki:
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydrauliczne środki wiążące

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.