Produkty

IMBERAL 2K Winter 26B

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL 2K Winter 26B

IMBERAL 2K Winter 26B

Grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli, wersja zimowa do -5 °C

Właściwości:
IMBERAL® 2K Winter 26B jest ulepszonym włóknami materiałem na bazie bitumiczno-polimerowej do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Powłoka uszczelniająca utwardza się również w zimie w niskich temperaturach i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.

 • Mrozoodporna do -5 ºC
 • Szybko odporna na deszcz
 • Szybko twardnieje
 • Przyjazna środowisku

Składniki
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydraulicznie środki wiążące, substancje obniżające punkt zamarzania

IMBERAL® 2K Winter 26B do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Do uszczelniania połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli o wysokim stopniu wodoszczelności.
Jako klej do płyt termoizolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych.
Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, oraz na starych, oczyszczonych bitumicznych powłokach uszczelniających.
Obszary zastosowań:
• Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
• Garaże podziemne, dachy parkingów piętrowych
• Balkony, tarasy
• Mury i ścianki oporowe

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowy / worek papierowy
 • Pojemnik do mieszania
 • 32 kg
 • Składnik płynny
 • 24 kg
 • Proszek
 • 8 kg
 • Forma dostawy
 • 16 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy gotowego materiału
 • 1,1 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • -5 °C do +20 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 1 godz. w temp. +10 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • 80 %
 • Przekrywanie rys
 • > 2 mm w temp. +4 °C
 • Szczelność- badanie wg AIB
 • > 0,5 bar / 8 godz.
 • Badanie szczelinowe szerokość szczeliny 4 mm
 • 1 bar / 72 godz.
 • Powłoka obciążalna *
 • po ok. 2 dniach
 • w temp. +15 °C
 • po ok. 3 dniach
 • w temp. +5 °C
 • po ok. 7 dniach
 • w temp. 0 °C do -5 °C
 • Składowanie
 • w temp. powyżej -5 °C, 12 miesięcy

* Przy względnej wilgotności powietrza < 60 %.

Zużycie:

Minimalne zużycie zgodne z normą DIN
Szpachlowanie drapane: 1 – 2 kg/m2

DIN 18195 część 4
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa: 4,1 kg/m2

DIN 18195 część 5
Woda nienapierająca pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych): 4,1 kg/m2

DIN 18195 część 6
Spiętrzona woda przesiąkowa**: 5,5 kg/m2
Woda pod ciśnieniem**: 5,5 kg/m2
•W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 – 1,5 kg/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Oddzielnie należy uwzględnić szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża.
•Prace związane z wykonywaniem uszczelnień przeciw wodzie napierającej pod ciśnieniem nie są zgodne wymaganiami normy DIN 18195 i przed ich rozpoczęciem należy je umownie uzgodnić ze zleceniodawcą.
** Zasadniczo na całej powierzchni wtapia się wkładkę wzmacniającą

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być mocne, nośne, równe, wolne od lodu, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
Podczas wykonywania robót budowlanych woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże. Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z lub INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z do wykonania uszczelnienia pośredniego.
Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Na starych, dobrze przyczepnych do podłoża, uszczelniających powłokach bitumicznych materiał można nakładać po ich uprzednim oczyszczeniu. We wszystkich narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenia zaprawą INTRASIT® FSM Winter 56Z (na stykach ściana/płyta fundamentowa, ukośnych narożnikach budowli, stykach ściana/płyta wspornikowa itp.). Przy temperaturach powyżej +5 °C zagruntować podłoże materiałem IMBERAL® Aquarol 10D. Jeżeli temperatura podłoża i powietrza mieści się w zakresie od -5 °C do +5 °C, powierzchnię przyczepną należy zagruntować materiałem IMBERAL® Aquarol Winter 16D. Nasycone wodą kapilary w murze nie nadają się do wykonywania prac uszczelniających. Profilowane powierzchnie kamieni, cegieł i bloczków muszą być wyrównane przez szpachlowanie drapane materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B. Wystające narożniki i krawędzie, zagłębienia, ubytki itp. trzeba wyrównać do poziomu istniejącego podłoża masą szpachlową z zaprawy lub materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B. Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą INTRASIT® FSM Winter 56Z. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość. W przypadku występowania dużych bloczków i cegieł, betonu porowatego i w obrębie połączeń różnych materiałów budowlanych należy wtopić wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89E.
Przed rozpoczęciem robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia muszą być utwardzone.

Wykonanie:
DIN 18195 – Uszczelnienia budowli
DIN 1053 – Wykonywanie murów
Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi.
1. Wymieszać IMBERAL® 2K Winter 26B przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (400 do 600 obr./min., mieszadło łopatkowe). Krótko wymieszać składnik płynny i intensywnie wmieszać do niego cały składnik proszkowy. Proces mieszania trwa ok. 1 minuty i jest zakończony, kiedy masa jest jednorodna i bez grudek.
2. Nakładanie materiału do wymaganej grubości warstwy odbywa się przy pomocy pacy gładkiej (blichówki).
3. W przypadku występowania szczelin dylatacyjnych zakryć je taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZHformując ją w „omegę” i pokryć materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B.
4. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić do powierzchni bocznych fundamentu i na wysokość ok. 30 cm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową). Jeżeli to miejsce będzie tynkowane, można ten biegnący wokół budynku pas uszczelnić mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® 1KFlex 54Z,INTRASIT® Poly- C2 55Z lub IMBERAL®RSB 55Z. Powłokę uszczelniającą należy wykonywać o grubości stosownej do przypadku obciążenia. Warstwę nakładać równomiernie na podłoże dla uniknięcia różnic w grubościach powłoki uszczelniającej. W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie trzeba poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas wykonywania robót budowlanych. Narożniki zewnętrzne, które nie zostały zukosowane, wzmocnić paskiem wkładki wzmacniającej o szerokości ok. 30 cm przez wtopienie go w powłokę uszczelniającą. Prace związane z wykonywaniem uszczelnienia można rozpoczynać dopiero po upływie 24 godzin od wykonanego szpachlowania drapanego. Szczeliny dylatacyjne zakryć taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę”. Taśmę przykleić na krawędziach materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B i połączyć ją z uszczelnieniem powierzchniowym. Taśmy do spoin sklejać podgrzewając tworzywo sztuczne taśmy dmuchawą gorącego powietrza. Taśmy nakłada się na siebie z wystarczającą zakładką i dociska. Zaraz po wystygnięciu tworzywa sztucznego taśma jest gotowa do użycia i wodoszczelna.

Ważne wskazówki:

 • Przestrzegać temperatury stosowania od -5 °C do +20 °C.
 • Podczas stosowania produktów systemowych firmy Hahne w połączeniu z materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B przestrzegać odpowiedniej temperatury stosowania (karty techniczne).
 • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • W miarę możliwości wykonywać przejścia przez powłokę uszczelniającą w strefie wody nienapierającej pod ciśnieniem. W obrębie tych przejść gruba warstwa uszczelnienia bitumicznego może być wykonywana w postaci wyoblenia.
 • Przy przejściach w obrębie wody nie napierającej pod ciśnieniem stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe względnie rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody napierającej pod ciśnieniem generalnie trzeba stosować rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
 • Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
 • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18195 część 10.
 • Odstępstwa od normy DIN 18195, na przykład wykonywanie uszczelnień w temperaturze poniżej +5 °C, trzeba zasadniczo uzgadniać umownie.