Produkty

BITUMAX FLEX

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX FLEX

BITUMAX FLEX

2-komponentowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym

• Oszczędzający czas, łatwy w obróbce, do nakładania ręcznego i natrysku
• Dwukomponentowy
• Szybko twardniejący, po krótkim czasie odporny na deszcz
• Optymalna trwałość
• Mostkuje rysy podłoża powstałe po pokryciu
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Wypełniony polistyrenem
• Bezrozpuszczalnikowy
• Neutralny dla wody gruntowej
• Można go przechowywać co najmniej 12 miesięcy, chronić przed mrozem

BITUMAX FLEX służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, na wszystkich podłożach mineralnych, na powierzchniach pionowych i poziomych przeciw spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem. BITUMAX FLEX stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• obiekty inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych.

 • Stosunek mieszania (komp. płynny/komp. proszkowy):
 • kompletowane fabrycznie.
 • Wartość pH:
 • 9,0 – 11,0.
 • Ciężar objętościowy po wymieszaniu:
 • ok. 0,76 kg/l.
 • Odporność na deszcz*:
 • po ok. 5 godz.
 • Pełne utwardzenie*/ można wykonać następny proces:
 • ok. 1 – 2 dni*.
 • Ubytek masy przy wysychaniu:
 • ok. 12%.
 • Przykrywanie rys:
 • ≥ 2 mm.
 • Temperatura obróbki:
 • od + 5°C do + 30°C.
 • Czas obróbki*:
 • ok. 2 – 3 godziny.
 • Pojemnik / forma dostawy:
 • PE o pojemności 30 l / 18 opakowań na palecie.
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach w oryginalnym opakowaniu.
 • * W zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie.

Zużycie:
• Szpachlowanie drapane: ok. 1 – 2 l/m².
• Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa/ Woda nie pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych) Przypadek: średnie obciążenie (Grubość warstwy: mokra 3,50mm, sucha 3 mm): ok. 3,5 l/m².
• Woda nie pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych) Przypadek: wysokie obciążenie/ Spiętrzona woda przesiąkowa/ Woda pod ciśnienie (Grubość warstwy: mokra 4,6 mm, sucha 4 mm): ok. 4,6 l/m².
• Przyklejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych: ok. 1 – 2 l/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża sfazować. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia. Na wszystkich chłonnych mineralnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Należy unikać w trakcie prac budowlanych przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem BITUMAX FLEX przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.
Stare powłoki bitumiczne o dobrej przyczepności mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX BG rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu nałożyć BITUMAX FLEX.

Nakładanie:
Wymieszać BITUMAX FLEX przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. Krótko wymieszać składnik płynny i następnie intensywnie do niego wmieszać składnik proszkowy do czasu, kiedy masa będzie jednorodna i bez grudek.
Nakładanie BITUMAX FLEX następuje w minimum dwóch cyklach roboczych do wymaganej grubości warstwy. Powierzchnie, narożniki wewnętrzne, krawędzie budowli muszą być w pełni pokryte materiałem. Drugi cykl roboczy można zacząć, kiedy pierwsza warstwa jest wyschnięta do takiego stanu, że nie powinna ulec uszkodzeniu. BITUMAX FLEX może być nakładany za pomocą kielni gładkiej lub ząbkowanej, blichówki, szpachli lub za pomocą odpowiedniej pompy.
Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić na ok. 100 mm poza wyoblenie i na wysokość ok. 300 mm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową).
Przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje zazbroić wkładką wzmacniającą.
Przy uszczelnianiu od przypadku umiarkowanego obciążenia należy wszystkie naroża i wyoblenia wzmocnić wkładką wzmacniającą. Wkładka taka powinna zostać użyta również na powierzchniach poziomych, żeby zapewnić odpowiednią grubość uszczelnienia.
Wtapianie wkładki wzmacniającej:
Należy stosować wkładkę wzmacniającą z geowłókniny w narożach dla każdego przypadku obciążenia wodą.
Dodatkowo przy dużym obciążeniu wodą, napierającej wodzie przesiąkowej oraz wodzie pod ciśnieniem należy na całej powierzchni zastosować zbrojenie siatką z włókna szklanego.
Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Uszczelnienie należy chronić przed mechanicznymi uszkodzeniami i promieniami UV. Materiał BITUMAX FLEX można stosować jako klej do płyt termoizolacyjnych i drenażowych. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej.
Kontrola:
Kontrolę należy przeprowadzić przed wyschnięciem izolacji, w minimum 20 miejscach na 100 m². Kontrola wyschniętej warstwy następuje poprzez wielokrotne przecięcie próbki referencyjnej. Próbka referencyjna musi składać się z tego samego materiału co obiekt (np. piaskowiec). BITUMAX FLEX należy nałożyć na materiał referencyjny w taki sam sposób jak na obiekcie i przechowywać w wykopie pod fundament.
Wyniki kontroli warstwy mokrej i wyschniętej powinny być udokumentowane protokołem powykonawczym.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).
W szczególności zaleca się:
• unikać kontaktu z oczami i skórą,
• używać rękawiczek bawełnianych z gumą.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.