Produkty

BITUMAX 1K S Top

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX 1K S Top

BITUMAX 1K S Top

1-komponentowa, natryskowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z wypełniaczem

• Gotowy do zastosowania, łatwy w obróbce
• Do natrysku i nakładania ręcznego
• 1-komponentowy
• Wysoce wydajny 2-3 m2/minutę
• Niskoskurczowy, wysoka wydajność robocza na dużych powierzchniach
• O optymalnej trwałości
• Elastyczny, rozciągliwy, mostkujący rysy
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Wypełniony polistyrenem
• Bezrozpuszczalnikowy
• Neutralny dla wody gruntowej
• Radonoszczelny

BITUMAX 1K S Top służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (umiarkowane i wysokie obciążenie), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach.
Można go zastosować na wszystkich podłożach mineralnych.
BITUMAX 1K S Top stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, stropy obsypane ziemią, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe.

 • Wartość pH:
 • 9,0 – 11,0
 • Ciężar objętościowy:
 • 0,65 kg/l
 • Odporność na deszcz*:
 • po 3-4 godz.
 • Pełne utwardzenie*:
 • ok. 4 dni
 • Ubytek objętości przy wysychaniu:
 • ok. 16 %
 • Zdolność mostkowania rys:
 • ≥ 2 mm
 • Temperatura obróbki:
 • od + 5ºC do + 30ºC
 • Pojemnik / forma dostawy:
 • PE o pojemności 30 l / 18 opakowań na palecie
  1000 l kontener
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach w oryginalnym opakowaniu

* W zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie. Dane techniczne zgodnie z PN-EN 15814:2011.

Zużycie:

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża zfazować. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia. Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG.
W trakcie prac budowlanych należy unikać przenikania wody z podłoża pod powłokę uszczelniającą, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem BITUMAX 1K S Top przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe.
Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy do wyobleń.
Stare powłoki bitumiczne (asfaltowe), o dobrej przyczepności, mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX BG koncentrat rozcieńczony w stosunku 1:10 nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu nałożyć BITUMAX 1K S Top.
Nakładanie:
Nakładanie BITUMAX 1K S Top następuje w minimum dwóch cyklach roboczych do wymaganej grubości warstwy. Po­wierzchnie, narożniki wewnętrzne, krawędzie budowli muszą być w pełni pokryte materiałem. Drugi cykl roboczy można zacząć, kiedy pierwsza warstwa jest wyschnięta do takiego stanu, że nie powinna ulec uszkodzeniu.
BITUMAX 1K S Top przystosowany jest do nakładania natryskiem (pompa typu airless), może też być nakładany za pomocą blichówki gładkiej lub ząbkowanej.
Pionowe uszczelnianie ścian:
Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić na ok. 100 mm poza wyoblenie i na wysokość ok. 300 mm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową).
Przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje uzbroić wkładką wzmacniającą. Wkładka taka powinna zostać użyta również na powierzchniach poziomych w celu zapewnienia odpowiedniej grubości uszczelnienia.
Wtapianie wkładki wzmacniającej:
Należy stosować wkładkę wzmacniającą z geowłókniny w narożach dla każdego przypadku obciążenia wodą.
Dodatkowo przy dużym obciążeniu wodą, napierającej wodzie przesiąkowej oraz wodzie pod ciśnieniem należy na całej powierzchni zastosować zbrojenie siatką z włókna szklanego.
Kontrola:
Kontrolę należy przeprowadzić przed wyschnięciem izolacji. Należy ja przeprowadzić w minimum 20 miejscach na 100 m2. Kontrola wyschniętej warstwy następuje poprzez wielokrotne przecięcie próbki referencyjnej.
Próbka referencyjna musi być wykonana z tego samego materiału co obiekt (np. piaskowiec). BITUMAX 1K S Top należy nałożyć na materiał referencyjny w taki sam sposób jak na obiekcie i przechowywać w wykopie pod fundament.
Wyniki kontroli warstwy mokrej i wyschniętej muszą być udokumentowane protokołem.

Ważne wskazówki:
· W zależności od stanu podłoża i warunków pogodowych czas schnięcia może ulec zmianie.
· Przy trudnych warunkach pogodowych podczas wiosny i jesieni zalecamy zastosowanie materiału 2-komponentowego BITUMAX Flex.
· Grubość warstwy nie może w żadnym przypadku być mniejsza od zalecanej minimalnej.
· Grubość niewyschniętej warstwy nie może w żadnym przypadku być grubsza od zalecanej o więcej niż 100%.
· W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej generalnie trzeba stosować, przy przejściach rurowych itp., rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
· Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
· Przy uszczelnianiu betonu komórkowego zalecamy zatapianie siatki z włókna szklanego w pierwszej warstwie uszczelnienia.
· Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
· Nie stosować podczas opadów i w temperaturze poniżej 5ºC.
· Gotowej izolacji nie należy zostawiać bez zabezpieczenia.
· Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
· W celu profesjonalnego zaizolowania dylatacji, przerw roboczych i kończących należy użyć odpowiednich taśm dylatacyjnych.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).
W szczególności zaleca się:
• unikać kontaktu z oczami i skórą.
• używać rękawiczek bawełnianych z gumą.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.