Produkty

BITUMAX 2K

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX 2K

BITUMAX 2K

2-komponentowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna

• 2-komponentowy, zawierający polimery
• W stanie świeżym wodorozcieńczalny
• Zbrojony mikrowłóknami
• Po wymieszaniu obu komponentów gotowy do zastosowania
• Po nałożeniu w krótkim czasie odporny na deszcz
• Szybkowiążący, niskoskurczowy
• Do nakładania pacą lub natryskiem przy pomocy pompy perystaltycznej
• O wysokiej trwałości
• Elastyczny, rozciągliwy, mostkujący rysy
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Bezrozpuszczalnikowy
• Neutralny dla wody gruntowej
• Radonoszczelny

BITUMAX 2K służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem na powierzchniach pionowych i poziomych.
BITUMAX 2K można zastosować na wszystkich podłożach mineralnych.
BITUMAX 2K stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty, płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony, tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych,
• powierzchnie zewnętrzne zbiorników wodnych,
• dachy odwrócone.

 • ciężar objętościowy
 • ok. 1,1 kg/l
 • temperatura mięknienia wg metody PiK
 • >135ºC
 • pełne utwardzenie*
 • ok. 1 – 2 dni
 • odporność na deszcz**
 • po ok. 4 godz.
 • temperatura podłoża, materiału w czasie obróbki
 • od + 5ºC do + 30ºC
 • pojemnik / forma dostawy
 • PE o pojemności 30 kg / 18 opakowań na palecie
 • składowanie
 • 12 miesięcy w chłodnych, suchych warunkach w oryginalnym opakowaniu; chronić przed mrozem

* Wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza i podłoża znacznie wpływają na czas utwardzenia. ** Przy temperaturze podłoża i otaczającego powietrza +23ºC i 50% wilgotności względnej powietrza.

Zużycie:
W1-E wg DIN 18533 (wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa): dla MGWS* – 3 mm, a GWM**- 3,95 mm -> zużycie 4,3 kg/m².
W2.1-E wg DIN 18533 (woda napierająca pod ciśnieniem): dla MGWS* – 4 mm, a GWM**- 5,26 mm -> zużycie 5,7 kg/m².
W3-E wg DIN 18533 (woda nie napierająca, na przysypanym glebą stropie): dla MGWS* – 4 mm, a GWM**- 5,26 mm -> zużycie 5,7 kg/m².
W4-E wg DIN 18533 (woda rozbryzgowa i wilgoć gruntowa w cokole ściany): dla MGWS* – 3 mm, a GWM**- 3,795 mm -> zużycie 4,3 kg/m².
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych i drenażowych: 1– 2 kg/m²
Szpachlowanie drapane: 1– 2 kg/m²
* MGWS – Minimalna Grubość Warstwy Suchej przy założeniu, że podłoże zostało wyrównane np. przez szpachlowanie drapane.
** GWM – Grubość Warstwy Mokrej
Podane ilości zużycia na 1m2 są ilościami minimalnymi. Zakłada się oddzielne prawidłowe wyrównanie podłoża przez np. szpachlowanie drapane. Wg normy DIN 18533 GWM powinna być o co najmniej 25% większa od planowanej MGWS.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas wiązania. Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG.
Należy unikać, w trakcie prac budowlanych, przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywanie tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem BITUMAX 2K przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowar­stwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpo­częciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.
Stare powłoki bitumiczne (asfaltowe), o dobrej przyczepności, mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Przygotowanie:
Składnik płynny BITUMAX 2K należy krótko zamieszać mieszadłem wolnoobrotowym (do 300 obr./min.), a następnie wmie­szać do niego składnik proszkowy i mieszać do czasu, aż masa będzie jednorodna, bez grudek, przez co najmniej 2 min.
Nakładanie:
BITUMAX 2K może być nakładany ręcznie za pomocą kielni gładkiej lub ząbkowanej, blichówki lub mechanicznie (do natryskiwania stosuje się odpowiednie pompy jak np. pompy perystaltyczne). BITUMAX 2K powinno się nakładać w dwóch cyklach roboczych do wymaganej grubości powłoki uszczelniającej. Nakładanie warstw powłoki uszczelniającej odbywa się metodą „świeżym na świeże”. Przy występowaniu obciążenia wodą należy dodatkowo zastosować siatkę wzmacniającą, zatapiając ją w pierwszej warstwie powłoki uszczelniającej.
Pionowe uszczelnianie ścian:
W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie należy poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas trwania robót budowlanych. Przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje wzmocnić siatką z włókna szklanego ok. 110 g/m².
Wtapianie wkładki wzmacniającej:
Należy stosować dodatkowe zbrojenie siatką z włókna szklanego w narożach i wyobleniach przy umiarkowanym obciążeniu wodą oraz na całej powierzchni przy dużym obciążeniu wodą, przy napierającej wodzie przesiąkowej i wodzie napierającej pod ciśnieniem.
Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Materiał BITUMAX 2K można stosować jako klej do płyt termoizolacyjnych i drenażowych. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do związanej powłoki uszczelniającej.

Ważne wskazówki:
• W zależności od stanu podłoża i warunków pogodowych czas wiązania może ulec zmianie.
• W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej generalnie trzeba stosować, przy przejściach rurowych itp., rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
• Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
• Przy uszczelnianiu betonu komórkowego zalecamy zastosowanie siatki z włókna szklanego w pierwszej warstwie uszczelnienia.
• Nie stosować podczas opadów i w temperaturze poniżej +5ºC.
• Gotowej izolacji nie należy zostawiać przez dłuższy czas bez zabezpieczenia.
• Izolacja kładziona na wilgotnym podłożu wymaga ewentualnej ochrony przed nagrzaniem przez słońce.
• Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
• W celu profesjonalnego zaizolowania dylatacji, przerw roboczych i kończących należy użyć odpowiednich taśm dylatacyjnych.