Produkty

IMBERAL S100 90B

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL S100 90B

IMBERAL S100 90B

Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, mostkująca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do niezawodnego uszczelniania budowli

Właściwości 
IMBERAL® S100 90B jest posiadającym konsystencję pasty, ekologicznym, wypełnionym polistyrenem materiałem służącym do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających na bazie bitumiczno-kauczukowej z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Powłoka wykonana z tego materiału jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej. Po utwardzeniu jest odporna na mróz i sole wysypywane zimą.

 • Łatwy w stosowaniu
 • Szybko odporny na deszcz
 • Zachowuje swoją konsystencję przez cały czas stosowania
 • Bardzo elastyczny
 • Wykazuje niewielką kurczliwość
 • Spełnia wymagania normy DIN EN 15814

Składniki 
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne, włókna, hydrauliczne środki wiążące

IMBERAL® S100 90B do uszczelniania stykających się z gruntem elementów budowli przeciwko wilgoci gruntowej i wodzie nienapierającej (W1-E), przeciwko wodzie napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu (W2-E), przeciwko wodzie nienapierającej na zasypanych gruntem stropach (W3-E), przeciwko wodzie rozpryskowej na cokole ścian oraz wodzie kapilarnej w i pod ścianami stykającymi się z gruntem (W4-E). Do uszczelniania połączeń ze ścianą na betonie wodoszczelnym oraz do szczelin dylatacyjnych i spoin pionowych elementów budowlanych wykonanych z betonu o wysokim oporze przenikania wody.
Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, zaprawach z grupy zapraw P II i P III oraz na oczyszczonych, starych uszczelnieniach bitumicznych.
Jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych.

Obszary zastosowania:

 • Piwnice budynków mieszkalnych i handlowo-usługowych
 • Płyty fundamentowe
 • Garaże podziemne
 • Balkony, tarasy
 • Pomieszczenia mokre, natryski
 • Mury i ścianki oporowe
 • Jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych
 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe/ worek papierowy
 • Pojemnik do mieszania
 • 30 l
 • Forma dostawy
 • 17 poj. na palecie
 • Gęstość materiału gotowego do stosowania
 • ok. 0,75 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Czas stosowania
 • >1 godz.
 • Punkt mięknienia (R+K)
 • > 100 ° C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 130 %
 • Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie
 • ok. 0,25 N/mm2
 • Mostkowanie rys - bez wkładki tkaninowej
 • > 2 mm w temp. +4°C
 • Szczelinowa próba szczelności wg DIN EN 15814
 • > 0,75 bar
 • Izolacja utwardzona i wytrzymała na obciążenia
 • po 2 dniach
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 9 miesięcy

Zużycie

wg DIN 18533
Szpachlowanie drapaneW1-E
Wilgoć gruntowa i woda
nienapierającaW2-E2)
Przeciwko wodzie napierającej
z zewnątrz o umiarkowanym
oddziaływaniuW3-E2)
Woda nienapierająca na
zasypanych gruntem płytach
stropowychW4-E
Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa
na cokole ściany oraz woda kapilarna
w i pod ścianami

Zużycie jako klej do płyt izolacyjnych
W1-E
klejenie punktowe

W2-E / W3-E3)
klejenie powierzchniowe
(klejenie stykowe)

1 – 2 l/m²3,3 l/m²

4,4 l/m²

4,4 l/m²

3,3 l/m2

ok. 2-3 l/m2

ok. 3-4 l/m2

 • W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 – 1,5 l/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża należy uwzględniać oddzielnie.
 • Wykonywanie izolacji, które nie są zgodne z wymaganiami normy DIN 18533, należy przed rozpoczęciem prac uzgodnić w formie umowy ze zleceniodawcą.

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Zasadniczo wkładkę wzmacniającą wtapia się na całej powierzchni. 3) Proszę uwzględnić świadectwa dopuszczenia produktu do stosowania producentów płyt.Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zaprawy. Wystające elementy płyty fundamentowej należy starannie oczyścić. Usunąć wszystkie spieczone warstwy i zabrudzenia.
Krawędzie zewnętrzne należy złamać (sfazować). We wszystkich katach wewnętrznych wykonać wyoblenia za pomocą zaprawy INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącej zaprawy uszczelniającej INTRASIT® RZ1 55HSP. Wszystkie chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania preparatem IMBERAL®Aquarol 10D za pomocą wałka lub pędzla albo przez natrysk.
Podłoże może być matowo wilgotne. W razie zagrożenia wilgocią od strony odwrotnej należy wykonać uszczelnienie pośrednie za pomocą INTRASIT® DS1 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z lub IMBERAL® RSB 55Z. Na starych, dobrze trzymających się podłoża uszczelniających powłokach bitumicznych materiał hydroizolację PMBC można nakładać po ich uprzednim oczyszczeniu.
Otwarte spoiny, pory i gniazda żwirowe o średnicy do 5 mm trzeba zamknąć materiałem IMBERAL® S100 90B przez szpachlowanie drapane.
Spoiny o rozwartości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą INTRASIT® SM 54Z lub INTRASIT® RZ1 55HSP.Prace uszczelniające można rozpocząć po związaniu zaprawy, którą wykonywano szpachlowanie drapane i wyoblenia.
Wykonanie

DIN 18533 – Uszczelnienia budowli DIN 1053 – Wykonywanie murów Należy przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania stykających się z gruntem elementów budowli, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi. Mieszanie: Składnik płynny należy krótko przemieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem (400 do 600 obr/min) i następnie dodać cały składnik proszkowy intensywnie przy tym mieszając. Mieszanie trwa ok. 1 minuty i należy je zakończyć po uzyskaniu jednorodnej masy bez grudek. Uszczelnianie powierzchniowe: Hydroizolację grubowarstwową PMBC należy nakładać w co najmniej dwóch warstwach. W przypadku wilgoci gruntowej i wody nienapierającej oraz w strefie cokołu warstwy hydroizolacji można nakładać metodą świeżym na świeże. W przypadku wody napierającej z zewnątrz o umiarkowanym oddziaływaniu i wody nienapierającej na zasypanych gruntem stropach w pierwszej warstwie hydroizolacji należy ułożyć wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89V. Drugą warstwę hydroizolacji można nakładać, jeżeli już nie będzie możliwości uszkodzenia pierwszej warstwy. Cokół i strefa wody rozpryskowej: Jeżeli przewidziane jest nałożenie tynku lub w strefie powierzchni oparcia okładziny klinkierowej zalecamy uszczelnienie tych miejsce za pomocą IMBERAL® RSB 55Z . Szczeliny dylatacyjne: Szczeliny dylatacyjne i szczeliny dylatacyjne między dwoma budynkami należy uszczelniać za pomocą taśmy uszczelniającej do szczelin IMBERAL® FAB 89ZH i następnie łączyć z uszczelnieniem powierzchniowym.Ważne wskazówki 

 • Należy przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
 • Głębokie pory lub pustki w betonie należy wypełnić za pomocą szpachlowania drapanego, żeby w ten sposób zapobiec lub ograniczyć możliwość powstawania pęcherzy.
 • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • W miarę możliwości przejścia rur przez warstwę hydroizolacji należy wykonywać w strefie wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wody przesiąkowej. Miejsca tych przejść można uszczelniać w formie wyoblenia wykonywanego z grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej.
 • Przy przejściach w strefie wody nienapierającej pod ciśnieniem należy stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe albo rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody napierającej pod ciśnieniem trzeba generalnie stosować rozbieralne lub stałe połączenia kołnierzowe skręcane.
 • Miejsca łączenia kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z warstwą hydroizolacji wymagają wzmocnienia za pomocą paska włókniny.
 • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg normy DIN 18533.
 • Odstępstwa od normy DIN 18533 należy zasadniczo uzgadniać w formie umowy.
 • Przy układaniu płyt izolacyjno-drenażowych należy przestrzegać również instrukcji w sprawie wykonywania termoizolacji stykających się z gruntem elementów budowli, wydanej przez stowarzyszenie producentów materiałów polistyrenowych i pianek ekstrudowanych (FPX).

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.