Produkty

IMBERAL 2K-D 20B

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL 2K-D 20B

IMBERAL 2K-D 20B

Grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli, do bezpowietrznego natrysku

Właściwości
IMBERAL® 2K-D 20B jest nadającym się do nakładania przez natrysk materiałem uszczelniającym na bazie polimerowej emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem.
Materiał cechuje dobra stabilność i brak skłonności do spływania. IMBERAL® 2K-D 20B jest szybko odporny na deszcz i wytrzymały oraz odznacza się długim czasem stosowania (od chwili wymieszania składników do ich utwardzenia). Materiał jest odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.

 • Łatwy w stosowaniu
 • Bardzo elastyczny
 • Szybko twardnieje
 • Nie niszczy sprzętu stosowanego do natryskiwania
 • Spełnia wymagania DIN 15814

Składniki
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze, włókna, hydrauliczne środki wiążące

IMBERAL® 2K-D 20B do uszczelniania dużych powierzchni elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nie napierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach pionowych i poziomych.
Do uszczelniania styku ściany z płytą fundamentową wykonaną z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli o wysokim stopniu wodoszczelności.
Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, oraz na starych, oczyszczonych uszczelnieniach bitumicznych.

Obszary zastosowań:

•Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe / worek papierowy
 • Pojemnik do mieszania
 • 30 kg
 • Składnik płynny
 • 22,5 kg
 • Proszek
 • 7,5 kg
 • Forma dostawy
 • 16 poj./na palecie
 • Ciężar objętościowy gotowego materiału
 • 1,08 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • od +5 °C do +35 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 1 godz.
 • Punkt mięknienia (R+K):
 • > 100 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 100 %
 • Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie
 • ok. 0,50 N/mm2
 • Przekrywanie rys - bez wkładki tkaninowej
 • > 2 mm w temp. +4 °C
 • Szczelność:
 • - badanie wg AIB
 • > 0,5 bar /8 godz.
 • - badanie wg DIN 1048
 • > 5,0 bar /3 dni
 • Badanie szczelinowe wg DIN 18195 przy obciążeniu przez 24 godz. ciśnieniem wody 1 mm
 • > 0,75 bar
 • Powłoka utwardzona i obciążalna*
 • po 48 godz.
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Minimalne zużycie zgodne z normą DIN
Szpachlowanie drapane: 1 do 2 kg/m2

DIN 18195 część 4
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa: 3,6 kg/m2

DIN 18195 część 5
Woda nienapierająca pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych): 3,6 kg/m2

DIN 18195 część 6
Spiętrzona woda przesiąkowa**: 4,9 kg/m2
Woda pod ciśnieniem**: 4,9 kg/m2
•W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 – 1,5 kg/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Oddzielnie należy uwzględnić szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża.
•Prace związane z wykonywaniem uszczelnień przeciw wodzie napierającej pod ciśnieniem nie są zgodne wymaganiami normy DIN 18195 i przed ich rozpoczęciem należy je umownie uzgodnić ze zleceniodawcą.
** Zasadniczo na całej powierzchni wtapia się wkładkę wzmacniającą

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL® Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m2.
Podłoże może być lekko wilgotne. Podczas wykonywania robót budowlanych woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże. W razie potrzeby zastosować INTRASIT® DS2 54Z lub INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z do wykonania uszczelnienia pośredniego. Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia.
Przed rozpoczęciem prac uszczelniających wykonać wyoblenia zaprawą INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni językowej. Na starych, dobrze przyczepnych do podłoża, uszczelniających powłokach bitumicznych materiał można nakładać po ich uprzednim oczyszczeniu.
Otwarte spoiny o szerokości do 5 mm oraz profilowane powierzchnie kamieni i murów ze spoinami pionowymi zamknąć materiałem IMBERAL® 2K-D 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą.
Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy względnie zredukować ich ilość.
Przed rozpoczęciem robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia muszą być stwardniałe.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5°C do +35°C.
 • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Przy przejściach w obrębie wody nie napierającej pod ciśnieniem stosować kołnierze przyklejane lub kołnierze stałe wzgl. rozbieralne. W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej lub wody pod ciśnieniem generalnie trzeba stosować rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
 • Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
 • Warstwy ochronne i środki zabezpieczające wg DIN 18195 część 10.
 • Odstępstwa od DIN 18195 muszą być zasadniczo uzgodnione umownie.

Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.