Produkty

BITUMAX SBG

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX SBG

BITUMAX SBG

Bezrozpuszczalnikowy, wysoce wydajny grunt pod membrany przyklejane na zimno

• Gotowy do użycia, łatwy w obróbce, nadający się do malowania i natrysku
• Szybkoschnący, wydajny
• Bezrozpuszczalnikowy, bezpieczny dla środowiska
• Nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej
• Nie wydziela szkodliwych dla zdrowia oparów
• Można go przechowywać co najmniej 18 miesięcy, chronić przed mrozem

BITUMAX SBG służy jako grunt do polepszenia właściwości sczepnych izolacji wykonywanych za pomocą membran samoprzylepnych marki MONOLITH, klejonych na zimno. W połączeniu z membranami MONOLITH, jako grunt, materiał ten stosujemy na wszystkie podłoża mineralne zwyczajowo występujące w budownictwie.

 • Lepkość (Brookfield, Sp.F, 5Upm):
 • ok. od 70.000 do 90.000 mPa•s
 • Gęstość objętościowa:
 • ok. 1,0 kg/l.
 • Zawartość ciała stałego (DIN ISO 3251 przy + 105°C):
 • ok. 42–45%
 • Czas schnięcia*
 • ok. 45 min.
 • Rozpuszczalnik:
 • woda
 • Temperatura obróbki:
 • od +5°C do +30°C.
 • Pojemnik / forma dostawy:
 • pojemnik PE 30l / 18 opakowań na palecie,
 • pojemnik PE 10l / 44 opakowania na palecie,
 • pojemnik PE 5l / 60 opakowań na palecie
 • Składowanie:
 • 18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, wolnym od mrozu magazynie.

* W zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie.

Zużycie:
W zależności od chłonności podłoża 100 – 150 ml na 1m² powierzchni ściany i posadzki.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża sfazować. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Przy wilgotnych podłożach przedłuża się czas schnięcia. Unikać skroplonej wilgoci i stojącej wody. Wysoce porowate podłoża powinny zostać przeszpachlowane.
W przypadku powierzchni betonowych należy wykuć na głębokość ok. 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych i wypełnić powstałe otwory oraz gniazda żwirowe zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” o długości 8 cm za pomocą zaprawy zaporowej.

Wykonanie:
BITUMAX SBG nanieść na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka bądź odpowiedniego urządzenia natryskowego.

Ważne wskazówki:
• W zależności od stanu podłoża i warunków atmosferycznych czas schnięcia może ulec zmianie.
• BITUMAX SBG jest materiałem nie podlegającym oznaczeniu znakami V i GGVS oznaczającymi materiały niebezpieczne.
• Obok wyżej wymienionych informacji należy brać pod uwagę regulację i przepisy różnych organizacji i związków fachowych oraz norm branżowych związanych z rodzajem prac.
• Nie stosować podczas opadów deszczu i temperaturze poniżej +5°C.
• Odzież roboczą i narzędzia natychmiast czyścić za pomocą wody. Utwardzony BITUMAX SBG czyścić za pomocą benzyny lakowej.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).
W szczególności zaleca się:
• unikać kontaktu z oczami i skórą,
• używać rękawiczek bawełnianych z gumą.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.
Nieutwardzony materiał można wymieszać z cementem i utylizować po utwardzeniu.