Produkty

BITUMAX 1K Top

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX 1K Top

BITUMAX 1K Top

1-komponentowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna

• Gotowy do zastosowania, łatwy w obróbce, do nakładania ręcznego i natrysku
• Jednokomponentowy
• Wysoce wydajny
• Niskoskurczowy, wysoka wydajność robocza na dużych powierzchniach
• O optymalnej trwałości
• Elastyczny, rozciągliwy, mostkujący rysy
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Wypełniony polistyrenem
• Bezrozpuszczalnikowy
• Neutralny dla wody gruntowej

BITUMAX 1K Top służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i nie spiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nie napierającej pod ciśnieniem (umiarkowane i wysokie obciążenie), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach.
Można go zastosować na wszystkich podłożach mineralnych.
BITUMAX 1K Top stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych,
• nie nadaje się na izolację dachów płaskich i zbiorników.

 • Wartość pH:
 • 9,0 – 11,0.
 • Lepkość mieszanki (Haake):
 • ok. 300 dPa•s.
 • Lepkość mieszanki (Brookfield, Sp.F, 5 Upm):
 • ok. 210.000 ± 40.000 mPa•s.
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 0,65 – 0,67 kg/l.
 • Zawartość ciała stałego:
 • > 60%.
 • Odporność na deszcz*:
 • po ok. 4 godz.
 • Pełne utwardzenie*:
 • ok. 2 – 4 dni.
 • Ubytek masy przy wysychaniu:
 • ok. 13%.
 • Mostkowanie rys:
 • ≥ 2 mm.
 • Wytrzymałość termiczna:
 • żadnych zmian.
 • Giętkość w niskiej temperaturze:
 • brak pęknięcia przy owijani.
 • Wodoszczelność:
 • szczelny.
 • Wodoodporność:
 • odporny.
 • Temperatura obróbki:
 • od + 5°C do + 30°C.
 • Pojemnik / forma dostawy:
 • PE o pojemności 30 l / 18 opakowań na palecie.
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach, w oryginalnym opakowaniu.

* W zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie.

Zużycie:
• Szpachlowanie drapane: ok. 1 – 2 l/m².
• Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa/ Woda nie pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych). Przypadek: średnie obciążenie (Grubość warstwy: mokra 3,50 mm, sucha 3 mm): ok. 3,5 l/m².
• Woda nie pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach mokrych) Przypadek: wysokie obciążenie/ Spiętrzona woda przesiąkowa/ Woda pod ciśnieniem (Grubość warstwy: mokra 4,6 mm, sucha 4 mm): ok. 4,6 l/m².
• Przyklejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych: ok. 1 – 2 l/m².
betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową. Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.
Stare powłoki bitumiczne (asfaltowe) o dobrej przyczepności mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża sfazować. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia. Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG.
Należy unikać, w trakcie prac budowlanych, przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem BITUMAX 1K Top przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.
Stare powłoki bitumiczne (asfaltowe), o dobrej przyczepności, mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX BG koncentrat rozcieńczony w stosunku 1:10 nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu nałożyć BITUMAX 1K Top.

Nakładanie:
Nakładanie BITUMAX 1K Top następuje w minimum dwóch cyklach roboczych do wymaganej grubości warstwy. Powierzchnie, narożniki wewnętrzne, krawędzie budowli muszą być w pełni pokryte materiałem. Drugi cykl roboczy można zacząć, kiedy pierwsza warstwa jest wyschnięta do takiego stanu, że nie powinna ulec uszkodzeniu.
BITUMAX 1K Top może być nakładany za pomocą kielni z blachy gładkiej lub ząbkowanej, blichówki, szpachli lub odpowiedniej pompy.

Pionowe uszczelnianie ścian:
Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić na ok. 100 mm poza wyoblenie i na wysokość ok. 300 mm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową).
Przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje zazbroić wkładką wzmacniającą.
Przy uszczelnianiu od przypadku 2 umiarkowanego obciążenia wg. DIN 18195-5 należy wszystkie naroża i wyoblenia zazbroić wkładką wzmacniającą. Wkładka taka powinna zostać użyta również na powierzchniach poziomych w celu zapewnienia odpowiedniej grubości uszczelnienia.

Wtapianie wkładki wzmacniającej:
Należy stosować wkładkę wzmacniającą z geowłókniny w narożach dla każdego przypadku obciążenia wodą.
Dodatkowo przy dużym obciążeniu wodą, napierającej wodzie przesiąkowej oraz wodzie pod ciśnieniem należy na całej powierzchni zastosować zbrojenie siatką z włókna szklanego.

Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Materiał BITUMAX 1K Top można stosować jako klej do płyt termoizolacyjnych i drenażowych. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej.

Kontrola:
Kontrolę należy przeprowadzić przed wyschnięciem izolacji. Należy ja przeprowadzić w minimum 20 miejscach na 100 m2. Kontrola wyschniętej warstwy następuje poprzez wielokrotne przecięcie próbki referencyjnej.
Próbka referencyjna musi być wykonana z tego samego materiału co obiekt (np. piaskowiec). BITUMAX 1K Top należy nałożyć na materiał referencyjny w taki sam sposób jak na obiekcie i przechowywać w wykopie pod fundament.
Wyniki kontroli warstwy mokrej i wyschniętej muszą być udokumentowane protokołem.

Ważne wskazówki:
•W zależności od stanu podłoża i warunków pogodowych czas schnięcia może ulec zmianie.
•Przy trudnych warunkach pogodowych podczas wiosny i jesieni zalecamy zastosowanie materiału 2-komponentowego BITUMAX FLEX.
•Minimalna grubość warstwy nie może, w żadnym przypadku, ulec zmniejszeniu.
•Grubość nie wyschniętej warstwy nie może ulec pogrubieniu więcej niż o 100%.
•W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej generalnie trzeba stosować, przy przejściach rurowych itp., rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
•Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
•Przy uszczelnianiu betonu komórkowego zalecamy zastosowanie siatki z włókna szklanego w pierwszej warstwie uszczelnienia.
•Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
•Nie stosować podczas opadów i w temperaturze poniżej 5°C.
•Gotowej izolacji nie należy zostawiać bez zabezpieczenia.
•Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
•W celu profesjonalnego zaizolowania dylatacji, przerw roboczych i kończących należy użyć odpowiednich taśm dylatacyjnych.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).
W szczególności zaleca się:
• unikać kontaktu z oczami i skórą.
• używać rękawiczek bawełnianych z gumą.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.