Produkty

Harz PU 3600

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PU 3600

Harz PU 3600

Dwukomponentowa żywica na baziepoliuretanu, zawierająca wypełniacz mineralny oraz niewielką ilość rozpuszczalnika

• Niewielka zawartość rozpuszczalników
• Można stosować na powierzchniach asfaltowych
• Łatwość mostkowania zarysowań

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy, dzięki jej elastyczności, jest wykonywanie powłok ochronnych i łączących na podłożach mało stabilnych, takich jak np. podłoża asfaltowe – chodniki mostów, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne dla pieszych na parkingach, skrzyżowaniach ulic. Bardzo dobrze przykrywa zarysowania – minimalna grubość warstwy ochronnej musi mieścić się w przedziale 500 -800 μm.
Żywica Harz PU 3600 wchodzi również w skład systemu poliuretanowo -epoksydowego ciągów komunikacyjnych dla pieszych na mostach i wiaduktach. Jako zamknięcie powłoki ochronnej wykonanej z tej żywicy polecamy, m.in. barwną, odporną na promienie UV, żywicę Harz KVN.
Żywica po stwardnieniu jest odporna na oleje, smary, ropę i benzynę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady ( rozcieńczone ), związki soli.

 • Kolor:
 • antracyt
 • Wielkość opakowań:
 • 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 1,5 g/cm³
 • Stosunek mieszania:
 • wagowy: 6 : 1
 • Lepkość w temp. 25 °C:
 • komp. A: 2000 – 3000 mPas komp. B: 750 mPas
 • Czas obróbki (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 20-25 minut (30°C) / 40-50 minut (20°C) / 80-100 minut (10°C)
 • (Wyższa temperatura skraca czas obróbki redukuje lepkość Niższa temperatura wydłuża czas obróbki i podwyższa lepkość)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna + 5°C, maksymalna + 30°C
 • Twardość wg Shore’a A/D:
 • Shore A/D: 90/40
 • Temperatura zapłonu:
 • > + 25oC
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia -> 24-36 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 2 dni; możliwość pełnego obciążenia: 10 dni
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia -> 12-16 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 7 dni
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia -> 6-8 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 3 dni
 • Czas składowania:
 • od dnia produkcji, co najmniej 12 miesięcy
 • Warunki składowania:
 • Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach

Zużycie:
powierzchnie gładkie: 1,50 kg/m2 na 1,0 mm grubości
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoże nie powinna przekraczać 4% ( metoda CM ).
Szpachlowanie nierówności podłoża ( powyżej 1 mm ), naprawy uszkodzonych krawędzie przerw dylatacyjnych, wykonywanie listew przyściennych najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej Harz FM 93.

Sposób stosowania, wskazówki:
Komponenty A ( żywica ) oraz B ( utwardzacz ) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego.
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce ( max. 300 obr./min.).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. W przypadku powłoki malarskiej gładkiej, żywicę nałożyć bezpośrednio na zagruntowane podłoże przy pomocy wałków lub gumowych zgarniaków. Włos wałków malarskich powinien być krótki i niezbyt gęsty. Kierunek rozkładania żywicy powinien być dwukierunkowy. Unikać tworzenia kałuż.
W celu uzyskania szorstkiej powierzchni świeżą warstwę żywicy gruntującej Harz PU 3600 posypać z nadmiarem wysuszonym piecowo kwarcem o uziarnieniu 0,3– 0,8 mm. Po stwardnieniu żywicy, nadmiar piasku kwarcowego usunąć i tak przygotowaną powierzchnię pokryć przy pomocy wałka malarskiego żywicą Harz KVN. Na spadkach lub powierzchniach pionowych ( cokoły ) konsystencję zaprawy można regulować preparatem tiksotropowym.
W czasie nakładania żywicy temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5oC.
Poza tym temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.