Produkty

EMUBIT

EMUBIT

Bardzo elastyczna, pokrywająca rysy masa hydroizolacyjna na bazie modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej

• Gotowy do użycia, łatwy w obróbce
• Do nakładania szpachlą, pędzlem lub natryskowo
• Wysoka trwałość
• Superelastyczny, rozciągliwy, pokrywający rysy
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Tiksotropowy
• Bezrozpuszczalnikowy
• Nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej
• Może być zamawiany w wersji odpornej na UV

EMUBIT służy do wykonywania elastycznej, bezszwowej membrany wodoszczelnej do izolowania budowli przeciw naturalnej wilgoci gruntowej, wodzie spiętrzającej się lub wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych.
EMUBIT stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony i tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych.

 • Opakowanie:
 • pojemnik PE
 • Wielkość opakowania:
 • 30 kg
 • Wartość pH:
 • 9,0 – 11,0
 • Lepkość mieszanki Haake:
 • ok. 220 dPa•s
 • Lepkość mieszanki Brookfield, Sp.F, 5 Upm:
 • ok. 250.000 – 320.000 mPa•s
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 1,1 kg/l
 • Zawartość ciała stałego (DIN ISO 3251):
 • > 70%
 • Odporność na deszcz* (DIN 52461, przypadek B, po ≤ 8 godz.):
 • odporny
 • Pełne utwardzenie* (przy +23°C i 50% wilg. względnej):
 • ok. 3 – 5 dni przy grubości 4 mm
 • Przykrywanie rys (E DIN 28052-6 przy +4°C):
 • ≥ 2 mm przy grubości 2 mm
 • Wytrzymałość termiczna (DIN 52123):
 • ≥ + 70°C
 • Giętkość w niskiej temperaturze (DIN 52123):
 • ≤ 0°C
 • Wodoszczelność (DIN 52123):
 • szczelny
 • Temperatura obróbki:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Składowanie:
 • min. 12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach, w oryginalnym opakowaniu.

* W zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża przedział czasowy może ulec zmianie. Podane czasy odnoszą się do warunków normalnych tj. temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej.

Zużycie:
Jakość obciążenia wilgocią: wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa.
Docelowa grubość powłoki po wyschnięciu: 1 mm.
Zużycie w kg/m²: 1,0-1,5 kg w zależności od chropowatości podłoża.
Zaleca się nakładanie EMUBITU w dwóch warstwach do osiągnięcia wymaganej grubości.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być przygotowane zgodnie z normą DIN 18195-3 o uszczelnianiu budowli i DIB 1053 o wykonaniu robót murarskich.
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić a naroża sfazować.
W celu wzmocnienia podłoża należy je zagruntować preparatem IMBERAL Aquarol 10D.
Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia. Na wszystkich chłonnych mineralnych podłożach nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG. Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem EMUBIT przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane porów i pustek w powierzchni podłoża zapobiega się powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania hydroizolacji powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, zagłębienia i ubytki zamknąć zaprawą INTRASIT RZ1 55HSP.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy INTRASIT RZ1 55HSP. Stare powłoki bitumiczne o dobrej przyczepności mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX BG rozcieńczony wodą (1 część BITUMAX BG na 10 część wody) nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Zużycie roztworu 150–200 ml/m2. Po 2–3 godz. nałożyć EMUBIT.

Nakładanie:
EMUBIT może być nakładany za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub natrysku.
Przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje zazbroić wkładką wzmacniającą. Przy uszczelnianiu powierzchni narażonych na działanie wody spiętrzonej należy wszystkie naroża i wyoblenia wzmocnić wkładką wzmacniającą. Wkładka taka powinna zostać użyta również na powierzchniach poziomych, żeby zapewnić odpowiednią grubość uszczelnienia.
Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej. Materiał EMUBIT można stosować jako klej do płyt termoizolacyjnych i drenażowych.

Ważne wskazówki:
• W zależności od stanu podłoża i warunków pogodowych czas schnięcia może ulec zmianie.
• W przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej generalnie trzeba stosować przy przejściach rurowych itp. rozbieralne lub stałe kołnierzowe połączenia skręcane.
• Przy łączeniu kratek ściekowych z krążkami lub foliami zaciskowymi z powłoką uszczelniającą stosować wzmocnienie paskiem włókniny.
• Nie stosować podczas opadów i w temperaturze poniżej 5°C.
• Gotową izolację nie należy zostawiać bez zabezpieczenia.
• Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
• W celu profesjonalnego zaizolowania dylatacji, przerw roboczych i kończących należy użyć odpowiednich taśm dylatacyjnych.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Używać rękawiczek bawełnianych z gumą.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
EMUBIT jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować zgodnie z kodem 17 03 02 Europejskiego Katalogu Odpadów.