Produkty

Injekt PUR-S

Visbud/Produkty/Monolith/Injekt PUR-S

Injekt PUR-S

Hydroaktywna, spienialna, elastyczna żywica poliuretanowa do iniekcji przeciekających rys i przerw roboczych

Injekt PUR-S jest żywicą poliuretanową na bazie prepolimeru poliuretanowego o niskiej lepkości. Czas reakcji żywicy regulowany jest przez katalizator. Mieszanina prepolimeru i katalizatora w kontakcie z wodą ulega spienieniu tworząc mocną, wodoszczelną piankę poliuretanową o zamkniętych komorach. Żywica iniekcyjna Injekt PUR-S po zakończeniu reakcji pozostaje elastyczna.
• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Nie wpływa negatywnie na beton, mur, bitumy, tworzywa sztuczne.
• Nie wywołuje korozji stali.
• Odporna na większość rozpuszczalników organicznych, słabe kwasy i zasady, mikroorganizmy oraz hydrolizę.
• Można stosować w obszarach wody pitnej.

Injekt PUR-S nadaje się do wypełniania pustych przestrzeni i uszczelniania przewodzących wodę rys, pęknięć, przerw roboczych w betonie i murach konstrukcji budownictwa naziemnego, podziemnego, mostowego, tunelowego.
W spienionej formie pozostaje szczelna również w przypadku odkształceń wywołanych obciążeniami dynamicznymi.
Żywica Injekt PUR-S aplikowana jest metodą iniekcji ciśnieniowej bez konieczności stosowania iniekcji wtórnej. W przypadku suchych pustek, rys, pęknięć, przerw roboczych niezbędne jest ich wstępne nawodnienie.

 • Lepkość mieszaniny przy 25°C:
 • ok. 300 mPa∙s
 • Przyrost objętości przy kontakcie z wodą:
 • max. 30-krotnie
 • Gęstość mieszaniny przy 20°C:
 • ok. 1.1 kg/l
 • Gęstość utwardzonej piany:
 • ok. 0,1 g/cm³
 • Początek reakcji po kontakcie z wodą:
 • ok. 30 sek
 • Czas przyrostu objętości:
 • ok. 60 sek
 • Proporcje mieszania (wagowo):
 • 10 : 1 ( A : B)
 • Proporcje mieszania (objętościowo):
 • 12 : 1 ( A : B)
 • Czas na wykorzystanie materiału (bez kontaktu z wodą):
 • > 6 godz
 • Optymalna temperatura stosowania:
 • + 15°C
 • Minimalna temperatura stosowania:
 • + 5°C
 • Pojemnik zestawy:
 • 1 kg; 5,5 kg; 27,5 kg
 • Składowanie:
 • min. 6 miesięcy w temperaturze od +10°C do +30°C

Zużycie:
Ok. 0,1 kg/l ubytku.

Przygotowanie podłoża:
Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy dokładnie przeprowadzić rozeznanie w zakresie przyczyn przecieków, obrazu powstałych rys, pęknięć oraz ich znaczenia w trwałości konstrukcji. Ocena stanu zawilgocenia, przebiegu rys, ich szerokości, zmienności rozwarcia jest zawsze niezbędna w doborze odpowiedniej żywicy iniekcyjnej.

Wykonanie:
Mieszanie
Składniki żywicy dostarczane są w proporcjach gotowych do wymieszania. Należy je dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, bez smug. Nie zaleca się stosowania częściowego żywicy, a w przypadku takiej konieczności należy dokładnie odmierzyć wagowe lub objętościowe proporcje składników. Wymieszany materiał zaczyna reagować w momencie kontaktu z wodą.
Żywica, po wymieszaniu składników, musi być natychmiast wykorzystana.

Aplikacja
Przed iniekcją należy usunąć elementy nie związane trwale z podłożem. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię z obu stron szczeliny na odległość ok. 5 cm po czym należy ją zasklepić. Przygotowanie do iniekcji zależne jest od konkretnej sytuacji. W przypadku uszczelnienia rys, pęknięć, przerw roboczych, przebiega ono następująco:
• otwory iniekcyjne wykonać pod kątem 45°;
• wiercenie wykonać naprzemiennie wzdłuż szczeliny w taki sposób, aby otwory pod pakery iniekcyjne przecięły szczelinę w środku grubości elementu;
• optymalna odległość wlotów otworów iniekcyjnych od krawędzi szczeliny powinna wynosić ½ grubości elementu;
• odległość między otworami iniekcyjnymi może wynosić od 10 do 15 cm – im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odległość ma być mniejsza;
• pakery iniekcyjne wkręcane należy umieszczać w otworach na głębokość 2/3 długości pakera.

Przed rozpoczęciem tłoczenia żywicy Injekt PUR-S szczeliny suche lub o nikłym przenikaniu wody należy nawodnić w celu osiągnięcia zwiększonej penetracji żywicy.
Zaleca się stosowanie oddzielnych pomp do wody i iniekcji żywicy, aby zapobiec przedwczesnej reakcji żywicy w pompach. To samo dotyczy pojemników, w których znajduje się żywica gotowa do użytku.
Proces iniekcji powinien przebiegać przy jednostajnym ciśnieniu do momentu pełnego nasycenia konstrukcji w obrębie wykonanych otworów. Wartość ciśnienia powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od rodzaju konstrukcji i jej wytrzymałości na ściskanie. W przypadku konstrukcji murowych ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 10 barów (optymalnie 3–5 barów – iniekcja niskociśnieniowa), a w przypadku konstrukcji betonowych ciśnienie to powinno być w przedziale 20÷40 barów (iniekcja średniociśnieniowa) . W trakcie iniekcji należy uważać, aby nie dochodziło do niekontrolowanego wypływu preparatu iniekcyjnego przez rysy, spoiny.
Po zakończeniu procesu sieciowania żywicy (ok. 24 godz. po iniekcji) należy usunąć pakery, a otwory wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku murów historycznych stosować zaprawy pucolanowe.

Ważne wskazówki:
• Nie nadaje się do trwałego sklejania, a jedynie do uszczelniania.
• Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
• Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy nosić rękawice oraz okulary ochronne.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, przechowywania i stosowania produktu dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.
Stosując pompy iniekcyjne należy przestrzegać zasady ich bezpiecznego stosowania.
Zabezpieczyć otoczenie przed niekontrolowanym wypływaniem żywicy ze ścian, pakerów, otworów itp. podczas przeprowadzania iniekcji.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich produktów obowiązują aktualne przepisy krajowe.