Produkty

Harz EP 39 HC

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 39 HC

Harz EP 39 HC

Tiksotropowa żywica epoksydowa

• Dwukomponentowa
• Bezrozpuszczalnikowa
• Zawierająca mineralny wypełniacz
• Duża siła krycia
• Duża odporność chemiczna

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz EP 39 HC jest wykonywanie powłok na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. laminaty żywiczne), a także powierzchniach mineralnych dla których materiałem wiążącym jest cement (beton, tynki cementowe). Żywica odporna jest na działanie wysokich obciążeń mechanicznych lub/i chemicznych, np. posadzki magazynów i hal przemysłu spożywczego, zakładów chemicznych, powierzchnie obiektów oczyszczalni ścieków – np. zbiorniki otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych, piaskowniki – również w strefie zmiennego poziomu ścieków.
Żywicę można stawać wewnątrz oraz na zewnątrz.
Żywica jest również dla siebie materiałem gruntującym.
Żywica Harz EP 39 HC spełnia wymogi stawiane materiałom trudnopalnym wg normy DIN EN 13501 (klasa Cfl – 51).

 • Kolor:
 • RAL 7023, RAL 7032, inne kolory na zapytanie
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 1,70 g/ cm³
 • Stosunek mieszania:
 • wagowy: 5 : 1 objętościowo: 2,75 : 1
 • Czas obróbki (wilgotność powietrza 50%):
 • +10°C : 70 – 90 minut
 • +20°C: 35 - 45 minut
 • +30°C : 15 - 25 minuty
 • Czas przykrywalności (nakładania następnej warstwy żywicy ”świeże na świeże” w celu uzyskania połączenia obu warstw)*
 • +10°C : min. 24-36 h/max. 48 h
 • +20°C: min.12-16 h/max.24 h
 • +30°C: min. 6-8 h/ max. 12.
 • Czas pełnej obciążalności (*-przy 50% wilgotności względnej powietrza):
 • +10°C : 10 dni
 • +20°C: 7 dni
 • +30°C: 3 dni
 • Reakcja na ogień:
 • Klasa E
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 100 %
 • Właściwości mechaniczne:
 • Przełom w betonie
 • Twardość Shore A / Shore D:
 • D> 85
 • Wielkość opakowań:
 • 15 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Czas składowania:
 • 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej

Zużycie żywicy:
Gładkie powierzchnie: 350 – 550 g/m2
Szorstkie powierzchnie wymagają większego zużycia w zależności od szorstkości.

Przygotowanie podłoża:
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa.
Podłoże betonowe musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża, np. środki antyadhezyjne stosowane do deskowań w czasie wylewania konstrukcji betonowych. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć.

Gruntowanie podłoża:
Do pracy z żywicą na posadzkach należy zakładać do butów podeszwy z kolcami.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywicy należy upewnić się, czy podłoże, powietrze i żywica mają i będą miały przez najbliższe godziny odpowiednie parametry do stosowania żywicy, tzn. temperatura powietrza, żywicy i podłoża między +10°C i +30°C przy czym temperatura podłoża i żywicy o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy powietrza, a ponadto wilgotność względna powietrza nie może być wyższa od 80%. Nakładanie żywicy powinno odbywać się przy stałej lub opadającej temperaturze aby uniknąć tworzenia pęcherzyków/odspojeń przez powietrze rozszerzające się w porach podłoża. Świeżo po nałożeniu żywicę należy odpowietrzać wałkiem kolczastym.
Przygotowane podłoże należy zagruntować jedną z żywic: HARZ EP 10, HARZ EP 15, HARZ EP 18 (UWAGA!!! patrz karta techniczna; HARZ EP 18 ma krótszy czas sieciowania).
Żywica HARZ EP 39HC powinna być nakładana na żywicę gruntującą w czasie przykrywalności żywicy gruntującej (nakładania następnej warstwy żywicy ”świeże na świeże” w celu uzyskania połączenia obu warstw).
Jeżeli istnieje ryzyko przekroczenia czasu przykrywalności, to należy w czasie gruntowania zasypywać świeżą żywice gruntującą suchym, frakcjonowanym piaskiem kwarcowym. Po związaniu żywicy gruntującej należy usunąć nieprzyklejone ziarna piasku, a przyklejone będą stanowić połączenie obu warstw. Stosując frakcję o uziarnieniu większym od grubości powłoki uzyskuje się powłoką antypoślizgową.
Jeżeli czas przykrywalności żywicy gruntującej zostanie przekroczony, a nie zrobiono zasypki z piasku kwarcowego, należy przed nakładaniem żywicy HARZ EP 39HC zmatowić żywicę gruntującą i dokładnie odpylić.

Przygotowanie żywicy:
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywicy należy upewnić się, czy podłoże, powietrze i żywica mają i będą miały przez najbliższe godziny odpowiednie parametry do stosowania żywicy.
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.
W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła mocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Czas mieszania ok 5 min. Żywica posiada właściwości tiksotropowe. Żywicy Harz EP 39 HC nie należy rozcieńczać.

Nakładanie żywicy HARZ EP 39HC:
Do pracy z żywicą na posadzkach należy zakładać do butów podeszwy z kolcami.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywicy należy upewnić się, czy podłoże, powietrze i żywica mają i będą miały przez najbliższe godziny odpowiednie parametry do stosowania żywicy, tzn. temperatura powietrza, żywicy i podłoża między +10°C i +30°C przy czym temperatura podłoża i żywicy o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy powietrza, a ponadto wilgotność względna powietrza nie może być wyższa od 80%. Nakładanie żywicy powinno odbywać się przy stałej lub opadającej temperaturze aby uniknąć tworzenia pęcherzyków/odspojeń przez powietrze rozszerzające się w porach podłoża. Świeżo po nałożeniu żywicę należy odpowietrzać wałkiem kolczastym.
Przez cały czas wiązania (twardnienia) żywicy należy chronić ją przed kontaktem z wodą.
Na odmierzoną powierzchnię przygotowanego podłoża rozlać odpowiednia ilość przygotowanej żywicy i rozprowadzić ją równomiernie wałkiem o krótkim włosiu pracując nim na krzyż.
Ważne wskazówki:
•Wyższe temperatury podłoża powodują skrócenie czasu obróbki oraz łatwiejsze rozprowadzanie żywicy.
•Niższe temperatury podłoża powodują wydłużenie czasu obróbki oraz trudniejsze rozprowadzanie żywicy (tzn. większe zużycie).
•Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.
•Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
•W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza; ewentualnie należy oczekiwać na korzystne warunki pogodowe.
Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.
Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.