Produkty

Harz EP 145 P

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 145 P

Harz EP 145 P

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa z wypełniaczem mineralnym, bezrozpuszczalnikowa, do wykonywania posadzek

Właściwości:
Harz EP 145 P jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, z wypełniaczem mineralnym, barwną żywicą epoksydową o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy Harz EP 145 P wyróżnia się wysoką odpornością na obcią­żenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnią.

UWAGA!!!
Harz EP 145 występuje w dwóch wersjach:
Harz EP 145 S/W bez wypełniacza i posiada właściwą Kartę Techniczną.
Harz EP 145 P z wypełniaczem i posiada właściwą Kartę Techniczną.
Rodzaj żywicy P lub S/W wpisany jest na etykiecie obok numeru partii.

· Bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
· Odporny na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników itp.
· Wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

Zastosowanie:
Harz EP 145 P stosuje się głównie do wykonywania cienko- i grubowarstwowych posadzek na powierzchniach mocno obciążonych mechanicznie (ruch ciężki) i chemicznie, np. na posadzkach magazynów, warsztatów, hal wystawienniczych, elektrowni, laboratoriów, zakładów chemicznych, mleczarni, rzeźni, na parkingach samochodowych, itp.

 • Barwa:
 • RAL 1001, RAL 1015,RAL 3011,RAL 5024,RAL 6010, RAL 601,RAL 7032, RAL 7040,RAL 8003 i inne kolory wg RAL na zamówienie
 • Baza:
 • żywica epoksydowa
 • Zawartość części lotnych:
 • nie zawiera
 • Temperatura podłoża:
 • nie niższa niż +15°C
 • Czas (sieciowania) w pojemniku po wymieszaniu:
 • do 25 minut w temp. +20°C
 • Stosować przy temperaturze podłoża:
 • od +15°C do +25°C
 • Pełne obciążenie przy temp. podłoża +20°C:
 • po 14 dniach
 • Odporność na ścieranie „BCA” wg EN 13892-4:
 • głębokość starcia = 10μm - klasyfikacja: AR 0,5
 • Odporność na uderzenie wg EN ISO 6272:
 • masa ciężarka/wysokość spuszczenia ciężarka/energia kinetyczna ciężarka w chwili uderzenia : 2kg/500mm/10Nm - klasyfikacja: IR10
 • Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego:
 • 2,66±0,03 MPa klasa B2,0
 • Wytrzymałość na ściskanie wg EN 13892-2:
 • 53,0 MPa - klasa C50
 • Wytrzymałość na zginanie wg EN 13892-2:
 • 16,2 MPa - klasa F16
 • Twardość powierzchni wg EN 13892-6:
 • 93±8 N/mm² - klasa SH70
 • Klasyfikacja ogniowa wg EN13501-1:
 • - w zakresie reakcji na ogień: Bfl
  - w zakresie wydzielania dymu: s1
  klasyfikacja: posadzka trudno zapalna Bfl-s1
 • Emisja lotnych związków:
 • klasyfikacja: dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania (wietrzenia)
 • Opakowanie:
 • 20 kg (komp. A + komp. B)
 • Składowanie:
 • 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, przewiewnych pomieszczeniach w temperaturze do +25°C
 • Odporność chemiczna:
 • Aceton nieodporny
 • Podchloryn sodu 5% nieodporny
 • Alkohol etylowy odporny
 • Olej roślinny odporny
 • Benzyna (etylina) odporny
 • Olej transformatorowy odporny
 • Kwas azotowy 1% odporny
 • Kwas mlekowy 5% odporny
 • Kwas azotowy 10% średnio odporny
 • Kwas mlekowy 10% odporny
 • Kwas chromowy 5% średnio odporny
 • Kwas octowy 3% średnio odporny
 • Kwas chromowy 10% nieodporny
 • Kwas octowy 10% nieodporny
 • Kwas siarkowy 5% odporny
 • Wodorotlenek sodu 5% odporny
 • Kwas siarkowy 10% odporny
 • Wodorotlenek sodu 10% odporny
 • Kwas siarkowy 20% średnio odporny
 • Wodorotlenek sodu 15% odporny

Zużycie:
1,5 – 3,5 kg/m² – w zależności od wymaganej grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mlecz­ka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Szpachlowanie nierówno­ści podłoża (do 4 mm), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerw dylatacyjnych, wykonywanie wyobleń przyściennych najlepiej wykonać używając żywicy Harz EP 145 P z dodatkiem tiksotropowym − HADALAN® TX 57DD.
Nierówności podłoża większe niż 4 mm należy wyrównać zaprawą do naprawy betonu, jastrychu z grupy materiałów PCC MONOLITH.
Podłoże jw. należy zagruntować żywicą Harz EP 140 lub Harz EP 143. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania przed jej stosowaniem. Komponenty żywic Harz EP 140 i Harz EP 143 : A (masa) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.) . Czas mieszania ok. 3 minut. Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowa­dzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. Zużycie, w zależności od stanu i chłonności podłoża powinno zawierać się w przedziale 250-400 g/m².

Wykonanie:
Żywicę kryjącą, Harz EP 145 P należy nakładać na jeszcze lepką żywicę gruntującą tj. w ciągu kilku godzin od nałożenia ży­wicy gruntującej. Komponenty żywicy Harz EP 140 lub Harz EP 143 oraz Harz EP 145 P: A (masa) oraz B (utwardzacz) dostar­czone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.) . Czas mieszania ok. 3 minut. Po wymieszaniu natychmiast rozlać żywicę na posadzce, aby jej temperatura była taka jak temperatura posadzki i czas sieciowania nie uległ skróceniu na skutek wzrostu temperatury w pojemniku, a następnie rozprowadzać wałkiem.
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika.
Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
W celu uzyskania szorstkiej (nie śliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku ok. 4,5 kg/m2). Po związaniu żywicy pod piaskiem, należy nadmiar piasku usunąć i nałożyć warstwę zamykającą żywicy.
Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami (tzw. raki).
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +15°C do +25°C, jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Nie należy nakładać Harz EP 145 P podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany mate­riał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.