Produkty

Harz EP 11 (L)

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP 11 (L)

Harz EP 11 (L)

Rozpuszczalnikowa, dwukomponentowa żywica epoksydowa do lakierowania lub impregnacji powierzchni

Harz EP 11 L jest reaktywną żywicą epoksydową, dostępną jako bezbarwny albo kolorowy impregnat lub powłoka ochronna, jest odporna na wodę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady, sole, chemikalia, oleje mineralne i materiały pędne.
• Wysoka odporność chemiczna
• Po utwardzeniu szczelna na przeniknie cieczy
• Paro-przepuszczalna
• Do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych

Harz EP 11 L jest przeznaczona do wykonywania impregnacji lub barwnych, cienkich powłok malarskich na starych i nowych podłożach mineralnych. Można ją również stosować na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym. Przykładowe obszary zastosowań to: posadzki hal przemysłowych, parkingów, miejsca tankowania pojazdów, chodniki dla ruchu pieszego, a także powierzchnie ścian. Nadaje się również do wykonywania ochronnych powłok konstrukcji zapór, śluz, jazów, zbiorników. Podnosi również estetykę tych powierzchni. Powłoka wykonana z żywicy Harz EP 11 L jest trwale odporna na temperaturę do +80°C (otoczenie wilgotne). W suchym otoczeniu odporność ta jest wyższa. Dzięki zdolności penetracji żywica wnika głęboko w podłoże, wypełniając jego pory i kapilary. Zaimpregnowane powierzchnie betonowe odznaczają się większą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne oraz poprawą odporności na ścieranie. Właściwości żywicy Harz EP 11 L pozwalają na kładzenie jej na podłożach o podwyższonej powierzchniowej wilgotności do 6%. Żywica jest odporna na działanie wielu związków chemicznych, w tym również na środki chemiczne stosowane do odladzania nawierzchni dróg. Żywica ta jest dla siebie również materiałem gruntującym.

 • Baza:
 • żywica epoksydowa
 • Opakowanie:
 • 12 kg i 30 kg
 • Wagowa zawartość rozpuszczalnika:
 • w barwionej 25 %; w bezbarwnej 50 %
 • Kolor:
 • RAL 7032, RAL 7023, bezbarwna
 • Proporcje mieszania w stosunku wagowym "masa :utwardzacz"
 • żywica bezbarwna 3 : 1
 • żywica kolorowa 4 : 1
 • Gęstość (A + B) w temp.+ 20 °C:
 • żywica bezbarwna 0,9 kg/dm3,
 • żywica kolorowa 1,3 kg/dm3
 • Temperatura podłoża:
 • od +10°C do +30°C
 • Czas obróbki po wymieszaniu:
 • ok. 8 godzin przy +20°C
 • Temperatura palności rozpuszczalnika:
 • +23°C
 • Pełne obciążenie po:
 • 7 dniach przy +20°C
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • zerwanie w betonie

Zużycie:
na gładkim podłożu 150 – 200 g/m²;
na szorstkim podłożu 200 – 300 g/m;²
na dwie warstwy 250 – 500 g/m².

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów, a także ma być w miarę możliwości suche (wilgotność max 6%) . Zbyt wygładzone, ewentualnie pokryte mleczkiem cementowym powierzchnie należy, np. wypiaskować. Dotyczy to również po wierzchni pokrytych starymi powłokami malarskimi. Powierzchnie o niskiej wytrzymałości, piaszczące, pokryte wcześniej materiałami bitumicznymi, itp. nie nadają się do zastosowania żywicy Harz EP 11 L.
Wytrzymałość podłoża (posadzki przemysłowej) na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa.

STOSOWANIE ŻYWICY
Komponenty A (fabrycznie wymieszana żywica z kwarcem) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji. Komponent B należy wlać do komponentu A. Wymieszać obydwa składniki, używając wiertarki wolnoobrotowej (max 300 obr./min.) z mieszadłem, najlepiej „śrubowym”. Czas mieszania tak dobrać, aby otrzymać mieszankę o jednolitym kolorze bez smug. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Żywicę Harz EP 11 L nanosi się za pomocą wałków. Obowiązuje zasada, że każdą następną warstwę nanosimy na jeszcze klejącą się warstwę wcześniejszą i nie później niż po 24 godz. Z uwagi na występowanie na powierzchniach mineralnych miejsc o różnym stopniu nasiąkliwości należy nałożyć – w celu uzyskania powłoki o jednolitej barwie – co najmniej, dwie warstwy żywicy. W wyniku intensywnego działania promieni słonecznych należy się liczyć ze zmianami odcienia koloru. Bezpośrednio po nałożeniu żywicy Harz EP 11 L na powierzchniach mineralnych o wilgotności, powyżej 4% (ale mniej niż 6%) należy unikać nagrzewania powierzchni (np. działanie promieni słonecznych), ponieważ szybkie odparowanie wilgoci i rozpuszczalnika może spowodować powstanie pęcherzy. Czas zużycia żywicy w temperaturze 20°C wynosi ok. 8 godzin. Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy powietrza. Podwyższenie temperatury podłoża powoduje skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury podłoża powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem rozpuszczalnika HADALAN® EPV 39L.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA:
Komponenty żywicy Harz EP 11 L zawierają składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A – UN 1866, komponent B – 2924.
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w Karcie Charakterystyki Chemicznej Produktu dostępnej u dostawcy produktu.